Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners: Allt du behöver veta om Flexpension

Tjänstepension

Söderberg & Partners: Allt du behöver veta om Flexpension

22 november · 2017

Flexpension började gälla den 1 november i år. Här reder Söderberg & Partners pensionsexpert Henrik Sparf ut några vanliga frågetecken som pensionssparare har. 

Tjänstepensionen – det vill säga den extra pension som din arbetsgivare betalar in till dig – är mycket värdefull. Med Flexpension kan den förmånen bli ännu mer betydande.

Vad är Flexpension?

– I korthet innebär Flexpension att din arbetsgivare använder en del av utrymmet för framtida löneökningar för att istället öka avsättningen till din tjänstepension, det vill säga en form av löneväxling. Dessutom har man ökad möjlighet att gå ned i arbetstid från 60-62 års ålder, berättar Henrik Sparf.

Du som arbetar som tjänsteman på en arbetsplats som har kollektivavtal med Unionen eller något av Akademikerförbunden (t ex Sveriges Ingenjörer) omfattas i de flesta fall av Flexpension.

 

Flexpension i siffor

Från och med den 1 november avsätts 0,2 procent av den pensionsmedförande lönen till Flexpension. Nästa år ändras detta till 0,4 procent. Det betyder att den ökar från 60 kr till 120 kr för den som har 30 000 i månadslön.

 

Vem kan gå ner i arbetstid?

Rätten att gå ned i arbetstid ser olika ut för anställda mellan åldrarna 60 och 62 år. Detta beror på att olika avtalsområden har olika regler. Med Flexpension har det dock blivit enklare för anställda att gå ned i arbetstid.  

Du som vill veta mer om villkoren för Flexpension kan kontakta den pensionsansvariga hos din arbetsgivare.

{[SoP] Contact us link to form}


Nedan svarar Henrik Sparf på vanliga frågor om Flexpension

Omfattas alla av Flexpension?

Du som arbetar som tjänsteman på en arbetsplats som har kollektivavtal med Unionen eller något av Akademikerförbunden (t ex Sveriges Ingenjörer) omfattas i de flesta fall av Flexpension, men vissa undantag finns. Flexpension omfattar anställa (25-65 år) som är anställda per den 1:a november 2017. Om du är visstidsanställd och uppfyller ITP-planens villkor för visstidsanställning omfattas du också av Flexpension.

 

Gäller Flexpension även om man är fackligt oorganiserad eller tillhör ett annat fackförbund?

Avsättningen till Flexpension gäller samtliga tjänstemän som omfattas av berörda kollektivavtal, oavsett om man är oorganiserad eller tillhör ett annat fackförbund.

 

Har alla möjlighet att avstå Flexpension?

Det är upp till din arbetsgivare att besluta om det ska vara möjligt att avstå Flexpensionen. Medarbetare som omfattas och är anställda per 1 november 2017 kan avstå från Flexpension och istället få lön motsvarande 0,2%. Möjlighet att avstå från Flexpension gäller under perioden 1 november 2017 – 28 februari 2018.

 

Måste jag göra ett val för att omfattas av Flexpension?

Nej, parterna har enats om att utgångspunkten ska vara att alla som har möjlighet omfattas av Flexpension från start, vilket innebär att du inte behöver göra något val om du är nöjd med den lösningen.

 

Vad är bäst att välja?

Vad som är mest fördelaktigt är svårt att svara på. Det är många faktorer som påverkar. Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer har tagit fram partsgemensam information om konsekvenser i olika situationer, se berörda informationssidor för ytterligare information.

 

Vad händer om jag avstår Flexpension?

Om du avstår får du en höjning av den fasta kontanta lönen med motsvarande den aktuella kollektiva avsättningsnivån för Flexpension, för 2017 innebär det alltså 0,2%. Vid framtida utökning av avsättningen till Flexpension är du som avstått inte garanterad någon motsvarande höjning av lönen per automatik. Om din arbetsgivare medger ska du kunna återta tidigare avstående och utifrån aktuell premienivå få ökad avsättning till tjänstepensionen.

 

Hur mycket avsätts till Flexpension?

Från och med den 1 november 2017 avsätts 0,2% av den pensionsmedförande lönen till Flexpension.

 

Kommer premien till Flexpension att höjas framöver?

Givet att utrymme finns inom kommande löneavtal ska premien till Flexpension successivt att höjas, dock till maximalt 2% totalt. Avsättningen kommer höjas framöver i samband med lönerevisionerna och följer industrins löneavtal och avsättning, dock med ett års eftersläpning.

 

Kan jag som inte omfattas av Flexpension uppnå motsvarande förmån?

Ja, givetvis kan du själv med din arbetsgivare diskutera möjligheten att avstå hela eller delar av eventuella framtida löneökningar till förmån för ökad tjänstepensionsavsättning. Observera dock att sådant avstående normalt inte är lämpligt vid en lön under 8,07 inkomstbasbelopp (2017: 41 359 kr per månad) eftersom påverkan på dina förmåner enligt det statliga socialförsäkringssystemet då påverkas negativt.

 

Tjänstepension

Har du gröna fonder i ditt orangea kuvert?

23 april · 2018

Vi är många som försöker göra miljövänliga och etiska val i vardagen, som att avfallssortera, ta cykeln till jobbet och köpa Fairtrade-produkter. Men det kanske inte alltid är lika självklart att göra ett medvetet och bra val när det gäller vårt pensionssparande. Vilka bolag investerar dina fonder i? Och tar de som förvaltar dina pensionspengar sitt ansvar som ägare i dessa bolag?

Idag förvaltas ca 2000 miljarder kronor i tjänstepensionssystemet. Det betyder att fond- och pensionsbolagen som förvaltar pensionskapitalet också har en stor makt och möjlighet att säkerställa att pengarna placeras på ett hållbart sätt. Men i grund och botten är det faktiskt dina pensionspengar, och du som pensionssparare kan själv vara med och påverka. Exempelvis genom att investera i företag där det inte förekommer barnarbete, där de anställda har goda arbetsvillkor eller företag som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

I vår rapport Pensionsmakt kan du läsa mer om detta samt få vår VD Gustaf Rentzhogs syn på makten du som pensionssparare har.

Genom att placera dina pengar i hållbara sparprodukter kan du bidra till långsiktigt hållbara lösningar, och du som pensionssparare kan få avkastning från företag som gör skillnad. En win-win, helt enkelt.

 

Vad är hållbart pensionssparande?

Inom begreppet hållbarhet ryms en mängd olika frågor, allt ifrån miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Det handlar alltså inte enbart om klimat och miljö, utan även om att företag har goda arbetsförhållanden och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Hållbart fondsparande innebär att de som förvaltar fonden tar hänsyn till dessa aspekter när de fattar investeringsbeslut. Det innebär också att man som ägare försöker påverka bolagen till att bli mer ansvarstagande.

 

Hur hållbara är de miljömärkta Premiepensionsfonderna egentligen?

Senaste åren har utbudet av fonder som marknadsförs som hållbara ökat markant. Det finns i dagsläget närmare 320 fonder med miljö/etisk märkning (M/E-märkning) på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det finns också ett växande intresse bland sparare och allt fler vill placera sina pensionspengar i en fond där förvaltaren tar hänsyn till miljö- och samhällsfrågor. Men det kan kännas svårt att välja ett hållbart sparande i praktiken, då det finns en uppsjö av information, märkningar och ofta rätt knepig terminologi.

Av de miljömärkta fonderna i Pensionsmyndighetens fondtorg som vi analyserar, har endast 17% fått ett grönt betyg i vår hållbarhetsanalys. 74% har gult betyg och det är till och med så att 9% av de miljö/etisk märkta PPM-fonderna har fått ett rött betyg i vår analys Hållbara Fonder. Det innebär att långt ifrån alla av de M/E-märkta fonderna faktiskt lever upp till förväntningarna om man vill placera hållbart.

Om man dessutom ser hur kapitalet är placerat, så är endast 5% av det samlade Premiepensions-kapitalet placerat i dessa fonder som har fått grönt hållbarhetsbetyg i vår analys.

En förklaring till det skulle kunna vara att sparare tror att man behöver göra avkall på avkastning genom att välja en hållbar fond, men så är faktiskt inte fallet. Det finns snarare mycket forskning som har kunnat visa att hållbara investeringar kan leverera likvärdig eller till och med bättre avkastning än traditionella förvaltningsstrategier. Det beror snarare på vilken hållbarhetsstrategi fonden har.

 

  • Jag vill välja ett hållbart PPM-alternativ, hur gör jag?

  • 1. Kolla ditt orangea kuvert - i vilka fonder är dina pensionspengar placerade idag?

  • 2. I vårt digitala fondsökverktyg Fund Finder kan du kolla vad dina Premiepensionsfonder har fått för hållbarhetsbetyg – har fonderna ett grönt, gult eller rött ljus i hållbarhet?

  • 3. Fundera på vad som är viktigt för dig. Vill du absolut inte placera dina pensionspengar i en fond som investerar i företag som tillverkar vapen? I Fund Finder kan du filtrera bort dessa fonder. Där kan du även välja de fonder som inte investerar i bolag som bryter mot mänskliga rättigheter eller bidrar till allvarlig miljöskada. Vi hjälper dig att välja de fonder som matchar dina värderingar och preferenser.

  • 4. Vi kan också hjälpa till att identifiera fonder som är extra-hållbara och investerar i framtidslösningar, t.ex. förnybar energi.

 

Mer information

Vi på Söderberg & Partners gör grundliga analyser av hur fondförvaltarna jobbar med hållbarhet och ställer tydliga krav för att en fond ska få grönt betyg i vår hållbarhetsanalys. För mer information om hur du kan göra ett hållbart fondval, kontakta din rådgivare eller fyll i kontaktformuläret:

 

Kontakt

Pension

Hållbara medarbetare - En investering med hög avkastning, utan extra kostnad?

Den psykiska ohälsan i samhället ökar och vi lever i ett samhälle som präglas av prestation där tempot blir allt högre. Många människor får inte tiden att räcka till. Hur ska man som arbetsgivare tänka kring detta? Hur långt bör man gå för att investera i medarbetarnas hälsa och går det att räkna hem investeringen?

Frågan är inte helt enkel att besvara men det finns många fördelar med att ge möjlighet för medarbetaren att ta hand om sina problem i tid. För många arbetsgivare är medarbetarna den absolut viktigaste resursen, då är det viktigt att de är  på plats, med kapacitet att leverera  över lång tid.

Många gånger när vi talar om ohälsa är det fokus på kostnader för sjukfrånvaron.. Det glöms ofta bort att den största kostnaden för företaget faktiskt är den s.k sjuknärvaron, då medarbetare är på jobbet men inte mår bra. En person som inte mår bra presterar sämre vilket också visar sig på sista raden.  Sjuktal, medarbetarnöjdhet och personalomsättning är siffror som hör hemma i den här dialogen men också varumärke och rekrytering då ett välmående företag med hållbara medarbetare gynnar attraktionskraften.

Läs mer om hur du kan räkna på investering i hälsoinsatser

För att företagen ska bli framgångsrika krävs  investeringar i medarbetarna. Att som arbetsgivare erbjuda medarbetaren hälsofrämjande tjänster bidrar till att i ett tidigt skede fånga upp och motverka de kostnader som uppkommer i samband med ohälsa. Både rehabiliteringsåtgärder som möjliggör snabb återgång till arbetet vid sjukdom men också förebyggande åtgärder som säkerställer att medarbetarna mår bra i det dagliga arbetet liksom uppmuntran till motion och rörelse.  Det är  en god idé att säkerställa att du som arbetsgivare har en bra lösning för dina medarbetare.

 

Hälsotjänster ingår i många av de upphandlade pensionsplanerna hos Söderberg & Partners

Många av kunderna som idag har upphandlade pensionsplaner hos Söderberg & Partners är inte medvetna om att många av planerna också innehåller hälsotjänster. Både rehabiliteringstjänster men också förebyggande insatser.

- Genom den här typen av tjänster är det inte ovanligt att företag kan halvera medarbetarnas sjukfrånvaro, säger Henrik Sparf, produktspecialist inom Söderberg & Partners. Tjänsterna är mycket uppskattade och hjälper våra kundföretag att erbjuda en arbetsplats som värnar om medarbetaren och skapar påvisbara ekonomiska resultat, säger Sparf.

Hälsotjänsterna ingår i kombination med de riskförsäkringar som tillhandahålls inom Plusplan Modern, utan extra kostnad. I Plusplan ingår riskförsäkring från Euro Accident, Skandia och SPP.

 

Euro Accident

Hälso- och arbetsmiljöscreening

Frisk- och sjukanmälan

Samtalsstöd

Rehabiliteringsförsäkring

Skandia

Samtalsstöd

Rehabiliteringsförsäkring

SPP

Samtalsstöd

Rehabiliteringsförsäkring

 

- Vi är väldigt måna om att våra kunder ska börja nyttja tjänsterna eftersom de skapar ett sånt mervärde säger Henrik Sparf. Implementeringen är väldigt enkel med liten insats från arbetsgivaren och dessutom utan extra kostnad.

Vi kommer därför att ta kontakt med alla kunder som omfattas av tjänsterna under våren för att informera ytterligare. Dels genom informationsmaterial men också genom att hålla ett antal webinar med start under maj månad.

 

Vill du veta mer, kontakta din rådgivare eller klicka på knappen nedan!

Jag vill veta mer

Tjänstepension

Så GDPR-säkrar du medarbetarsamtalen

19 januari · 2018

Söderberg & Partners har förvärvat en del i företaget Heartpace som har ett av marknadens ledande verktyg för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering. Systemet lever dessutom upp till de nya kraven som GDPR medför och leder till ökat engagemang hos medarbetarna. Heartpace blir en del av Söderberg & Partners affärsområde Compensation & Benefits Consulting

Söderberg & Partners arbetar sedan flera år med att erbjuda sina kunder en komplett lösning av digitaliserade tjänster inom löne- och förmånshantering. Som ett led i den strategin har bolaget förvärvat en andel i Heartpace, ett bolag som är en ledande aktör inom digitalisering av målstyrning och utvärdering av medarbetare.

– Väl genomförda samtal med medarbetarna, som bygger på att det finns en struktur som alla följer, leder till ökat engagemang, berättar Carin Dannert, Operational Manager på Heartpace.

 

Lågt engagemang kan enkelt bli bättre

Engagemanget bland medarbetarna i svenska företag kan bli mycket bättre, visar undersökningen Gallup Q12. I undersökningen ringas ett antal frågor in som är viktiga för såväl medarbetare som chefer för att skapa engagemang och andelen aktivt engagerade ligger på 16 procent, jämfört med 30 procent i USA.

– Många företag tror felaktigt att de är tydliga i sin kommunikation och uppföljning med medarbetarna. Många bolag hinner helt enkelt inte fånga upp och ge återkoppling, vilket till stor del beror på att de arbetar ostrukturerat och det är här vår lösning kommer in i bilden, berättar Carin Dannert.

 

Ökar sina viktiga KPI:er

Att Heartpace har ett riktigt vasst system för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering är uppenbart. På kundlistan finns exempelvis ComHem, Kinnevik, SF Bio, Vinnova och UR. Gemensamt för många kunder är att de ökar sina viktigaste KPI:er (Key Performance Indicator) som lönsamhet, engagemangsindex, personalomsättning, och sjukfrånvaro.

Heartpace skapar engagemang på flera fronter. Man kan till exempel följa en affärsstrategi från ledningsnivå och vidare genom organisationen. Därmed kan man se – och få feedback – om såväl chefer som medarbetare har satt upp och levererat på mål.

 

GDPR-säkrade medarbetarsamtal

En fråga som satt myror i huvudet hos många företag och organisationer är den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla i maj. Den ställer höga krav på bland annat den interna dokumentationen över till exempel medarbetare. I dag är det inte ovanligt att dokumentationen finns spridd lite här och var som i pärmar och wordfiler. Heartpace samlar alla uppgifter på ett ställe och systemet är säkerhetstestat av Sentor Managed Security Services och följer därmed lagstiftningen kring GDPR.

Heartpace blir den del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting som därmed breddar erbjudandet även till performance management. Affärsområdet grundades 2017 och erbjuder konsulttjänster, resursstöd och verktyg inom pensions- & försäkringsförmåner, kontroll av personalkostnader och anställningsbarhet.

 

     
          Fakta: Målstyrda medarbetarsamtal

  • Det finns många olika typer av utvärderingar och medarbetarsamtal. Det årliga utvecklingssamtalet, månatliga målsamtal, feedback sessioner, lönesamtal, "return to work"-samtal, teamsamtal, projektdiskussioner. Alla dessa samtalstyper och fler stöds av Heartpace innovativa lösning för att driva bra och modern performance management.

          Fakta: GDPR

  • Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) kommer att påverka alla branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Den träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR medför bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.

 

Vill du veta mer?
{[SoP] Contact us link to form}
Kontakta oss