Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 10

Veckoanalys | Vecka 10

7 mars · 2022


Krigsrubriker styr marknadsrörelserna

Kriget i Ukraina och det ekonomiska kriget mot Ryssland är överväldigande och innebär en stor osäkerhet vilket marknadsrörelserna speglar. Vi bedömer att den kortsiktiga osäkerheten består men i takt med att effekterna av sanktionerna och bojkotten av Ryssland blir tydligare kan osäkerheten minska.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Högintensiv utveckling kring konflikten med Ryssland, både från Ukraina och från de ekonomiska sanktionerna dominerade totalt veckans marknadsrörelser. Trots sanktionerna mot Ryssland, som utformades för att minska risken för störningar i energileverenser, kan Ryssland fortsätta producera och sälja på världsmarknaden. Problemet nu är att opinionen globalt är så stark mot Ryssland att flertalet tvekar att köpa och oljepriset steg kraftigt under veckan. Den ryska rubeln kollapsade i spåren av bojkott och sanktioner och flertalet stora globala företag stänger ned verksamheten i Ryssland, bland annat IKEA och Apple. Ryska börsen har hållit stängt under veckan och hela det ryska banksystemet är under extrem stress. Rysslands andel av den globala ekonomin är dock klart begränsad och understiger 2 procent av global BNP och de potentiella effekterna av den ryska isoleringen är inte försumbara men bör samtidigt inte överdrivas. På de europeiska aktiemarknaderna har veckan varit svag med tydliga nedgångar, intresset för bolag inom försvarsindustri och energibolag, utan verksamhetskoppling till Ryssland, är dock stort. De amerikanska börserna uppvisade en mer sidledes utveckling där också den starkare dollarn ger ett stöd för investerare med exempelvis svenska kronor som bas.

Oljepris och rubelMakrostatistik

Veckan inleddes med svagt positiva tecken från Kina då officiellt PMI steg från 50,1 till 50,2, och det privata Caixinidexet steg till 50,4 från 49,1. Båda ligger därmed marginellt över 50 vilket indikerar expansion. Svenskt PMI fortsätter röra sig neråt, men ligger än på höga nivåer. Samtidigt steg detaljhandeln från 3,3 procent till 5,1 procent, trots en hög kärninflation. I eurozonen steg snabbestimaten för inflationen från 5,1 procent till 5,8 mot väntade 5,4 procent i årstakt. Även kärninflationen steg från 2,3 till 2,7 procent, vilket var mer än väntade 2,5 procent. Detta sätter ECB i en svår situation med ytterligare uppåtrisker som följd av energipriser, och nedåtrisker för tillväxt till följd av kriget. Till sist fick vi fler styrketecken från USA då ISM för industrin steg mer än väntat från 57,6 till 58,6, dock inkom serviceindex sämre på 56,5 mot väntade 61,1 drivet av bland annat brist på arbetskraft. Förändringen i antal sysselsatta överträffade förväntningarna om 423 000 och kom in på 678 000 och arbetskraftsdeltagandet ökade marginellt. Samtidigt inkom lugnande siffror för löneinflationen som inte steg, utan sjönk från 5,5 procent till 5,1 procent. Det finns nu få makroekonomiska orostecken och  eftersom kriget väntas ha begränsad påverkan på amerikansk ekonomi kan Fed vid marsmötet höja räntan. Efter Powells senaste kommunikation väntas 25 punkter till att börja med, och inte 50 som tidigare delvis väntats av marknaden.

Energipriser väntas fortsatt driva upp inflationen inom EU

imageb9hcf.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Marknaden kommer fortsätta vara nyhetsstyrd där utvecklingen av den militära och den ekonomiska konflikten kommer styra börsutvecklingen de närmaste veckorna. Efter USA:s uttalande i helgen om ett eventuellt importstopp av rysk olja blir utvecklingen för oljepriset särskilt viktig och intressant framöver då stigande råvarupriser utgör en risk för europeiska tillväxtutsikter och kan leda till en ökad risk för högre inflation. Ryssland är världens tredje största oljeproducent och står för omkring 11 procent av den globala oljeproduktionen, där en stor del av exporten går till Europa, vilket skapar ett betydande beroende. Viktigt framöver blir att följa utvecklingen av Irans kärnavtal eftersom ett sådant avtal skulle innebära minskade sanktioner mot Iran, vilket tillåter landet att börja exportera olja. Vi bedömer att USA och EU är väldigt angelägna om att snabbt färdigställa ett avtal, för att i största möjliga grad minska beroendet av rysk olja och gas inom EU. Detta för att minimera de negativa effekterna som Europa drabbas av när man inför sanktioner mot Ryssland. I det korta perspektivet bedömer vi att den osäkra situationen i Ukraina kan pressa europeiska bolag och föredrar de amerikanska som är relativt isolerat från händelseutvecklingen i Europa där en stor del av intjäning istället kommer från den inhemska marknaden. Samtidigt får de stöd av en just nu starkare dollar.

Amerikanska vs europeiska bolag
Amerikanska bolag är relativt isolerat från händelseutvecklingen i UkrainaMakrostatistik

Under tisdagen får vi sysselsättningsstatistik över eurozonen som blir den sista intressanta datan för ECB innan torsdag då ett beslut om styrräntan ska tas. Dock lär den inte ha någon påverkan utan andra faktorer, likt förra veckans höga inflation, väger betydligt tyngre. En stor del är självfallet drivet av energi, men även stigande priser på mat och andra varor. ECB är i en annan sits än Fed och påverkas mer direkt av Ukrainakrisen där stigande råvarupriser förväntas slå mot både tillväxt- och inflationsutsikter. Det gör att vi väntar oss en klart mjukare ton från ECB kring framtida räntehöjningar och QE-program, vilket i förlängningen även bör även smitta av sig på Riksbanken. Under torsdagen får vi även amerikansk inflation som blir den sista för Fed att ta hänsyn till inför nästa veckas väntade räntehöjning. Kärninflationen väntas sjunka med 0,1 procentenheter till 5,9 procent medan fortsatt väntas stiga från 7,5 procent till 7,9 procent i årstakt, och väntas därmed bekräfta att en räntehöjning är nödvändig. Veckan avslutas med amerikanskt konsumentförtroende i form av Michigan-index som väntas sjunka för både nuvarande förhållanden och framåtblickande utsikter.

Amerikansk inflation
CPI

imagei2mtk.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Elicera, Quiapeg Pharma (extra), Sens (extra)

Exklusive utdelning: Autoliv (0:64 USD)

Tisdag

Utl. rapporter

Global Fashion Group, Schaeffler

Övrigt

Exklusive utdelning: Avance Gas (0,50 USD)

Onsdag

Rapporter

Clas Ohlson (kl 7.00), Sectra (kl 8.15)

Utl. rapporter

Continental

Övrigt

Stämmor: Actic (extra), Fastpartner (extra), GN Store Nord

Kapitalmarknadsdag: Lidds kl 15.00-18.00 Exklusive utdelning: K2A (5:00 SEK)

Torsdag

Rapporter

Systemair (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Beyond Frames (extra), Demant, Pandora, Sats (ekstra)

Fredag

Rapporter

Svolder (före börsöppning)

Övrigt

Stämmor: Lidds (extra), VNV Global (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss