Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 11

15 mars 2021

Veckoanalys | Vecka 11

15 mars · 2021


Rekordstort amerikanskt stimulanspaket påskrivet

Uppåt för såväl globala aktier som amerikanska långräntor under veckan som gick och nya stora amerikanska stimulanser är på väg ut. Stockholmsbörsen nådde dagliga rekordnoteringar och teknikorienterade aktier hämtade lite efter senaste tidens svaghet.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Under föregående vecka syntes styrka på finansiella marknader. Stockholmsbörsen och amerikanska Dow Jones Industrial Average satte nya rekord varje dag och mer tekniktunga Nasdaq hämtade igen en del av den senaste tidens förlorade mark mot S&P 500. Bakom optimismen låg framför allt ett rekordstort amerikanskt stimulanspaket klubbat och påskrivet och en duvaktig europeisk centralbank. Vi fick även ta del av kvartalsrapporter från Clas Ohlson, Sectra och Systemair. Clas Ohlson, med nytillträdda Kristofer Tonström som VD, levererade ett stabilt kvartal givet förutsättningarna och rapporten kom in bättre än väntat på samtliga poster. Räkenskapsårets fjärde kvartal har inletts svagt sett till försäljning, men bolaget uppvisar hittills under sitt brutna räkenskapsår förbättrad lönsamheten tack vare kostnadskontroll. Sectra redovisade en stark orderingång drivet av det ökade distansarbetet, men mötte tuffa jämförelsetal avseende försäljning och resultat samtidigt som begränsade leveransmöjligheter och en starkare krona pressar. Systemair växte organiskt för första gången på ett år, men missade marknadens förväntningar avseende såväl omsättning som rörelseresultat.


USA: S&P 500 rel. Nasdaq comp. (USD)Makrostatistik

På makrofronten kom ljus på europeisk industri i form av tysk industriproduktion, svensk industriorder och industriproduktionen i eurozonen, samtliga för januari månad. Den tyska industriproduktionen var en besvikelse med ett fall om 2,5 procent månad över månad jämfört med en väntad uppgång om 0,2 procent. Inom eurozonen i sin helhet syntes dock en ljusare trend då produktionen steg med 0,8 procent månad över månad. Svenska industriorder steg med 0,6 procent jämfört med december i fjol, där hemmamarknaden bidrog positivt medan exportmarknaden föll. ECB:s penningpolitiska besked gav positiv eftersmak då de ökar takten på stödköpen inom ramen för sitt krispaket PEPP. I Europa fick vi även sysselsättningsstatistik för 2020 års sista kvartal. Antalet sysselsatta i euroområdet ökade med 0,3 procent under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. I hela EU-27-området ökade sysselsättningen med 0,4 procent. Från USA fick vi tre betydande makroekonomiska datapunkter; småföretagarindex NFIB, inflationsstatistik och preliminärt Michiganindex. NFIB steg marginell i februari, CPI kom in i linje med förväntningarna på 1,7 procent i årstakt och konsumenternas humör tog ett rejält skutt uppåt enligt preliminär data, tillskrivet vaccin och nya stimulanser.

USA
CPI

image15h38.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Marknadens huvudfokus är fortsatt makrobetonat och är för närvarande i händerna på utvecklingen för de långa räntorna. Börsutvecklingen balanserar mellan de å ena sidan starka indikationerna om en rejäl uppgång i ekonomisk aktivitet när fler är vaccinerade och en oro för överhettning i spåren av stigande penningmängd och uppdämda konsumtionsbehov, påeldat av finanspolitiska stimulanser. Aktiemarknaderna har dock i många fall trots allt noterat nya högsta nivåer eller befinner sig nära dessa, vilket är en signal om fortsatt hög riskaptit. Den nya demokratadministrationen i USA förväntas presentera betydande infrastrukturpaket och satsningar på energiomställning de kommande månaderna vilket sannolikt kommer ge avtryck på finansmarknaderna av liknande karaktär vi sett de senaste veckorna, positivt för tillväxt men till priset av ökande skuldsättning och tryck uppåt på räntor och inflationsförväntningar.

MSCI AC World
MSCI AC World inkl. utdelningarMakrostatistik

På tisdag presenteras ZEW-index, indikator över det ekonomiska sentimentet i Tyskland samt NAHB, statistik över stämningsläget bland husbyggare i USA. Husbyggandet och NAHB-indexet har uppvisat en mycket stark utveckling genom pandemin efter en mångårig svag utveckling efter finanskrisen 2008. Veckans kanske tyngsta makrohöjdpunkt är sannolikt Feds penningpolitiska besked på onsdag där marknaden utöver ett räntebesked också förväntar sig någon form av förtydligande kring hur Fed ser på ränterörelserna för de längre löptiderna. Flera ledamöter har signalerat att de inte anser att nuvarande nivåer är skadliga eller på något vis orimliga givet de förbättrade tillväxtutsikterna. Med tanke på de betydande tillgångsköpsprogrammen och förhållningssätten till utvecklingen genom YCC samt AIT och centralbankernas enorma betydelse för den globala ekonomiska tillvaron kommer sannolikt varje stavelse i uttalandena vägas på guldvåg. I veckan presenteras även statistik över amerikanska byggstarter och Conference Board Leading Indicators, också dessa från USA. Veckan avslutas med bland annat konsumentförtroendestatistik från Storbritannien och detaljhandelsstatistik från Kanada.

USA: NAHB och husbyggande
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Carlsberg, DSV Panalpina, H&M: presenterar försäljningssiffror för första kvartalet kl 8.00

Tisdag

Utl. rapporter

Volkswagen (prel datum), Zalando

Övrigt

Stämmor: Danske Bank. Ex. utdelning Carlsberg (22:00 DKK)

Onsdag

Utl. rapporter

BMW (prel datum), China Unicom (prel datum)

Torsdag

Utl. rapporter

Nike (ca kl 22.15), Accenture, Fedex, Oracle (prel datum).

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Nokia kl. 13.00-17.30, Bufab kl. 14.00-16.30, Volati kl. 14.00-15.00

Fredag

Rapporter

Skistar (kl 7.30)

Utl. rapporter

Lufthansa

Övrigt

Pharmalundensis: anmälningstid i företrädesemission avslutas

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss