Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 11

Veckoanalys | Vecka 11

14 mars · 2022


Centralbankerna och kriget i marknadens fokus

Marknaden fortsätter fokusera på kriget i Ukraina, och effekterna av detta syns kanske mest av allt på råvarumarknaderna. Oljan fortsätter handlas mycket volatilt, och andra råvaror ser ännu större prisfluktuationer. Även centralbankerna är åter i fokus, efter Lagardes tal och inför Feds möte och förväntade räntehöjning i veckan.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Nyhetsflödet har fortsatt domineras av kriget i Ukraina och de många konsekvenser som detta får, i Ukraina och Ryssland såväl som i övriga världen. Allt fler företag väljer att bojkotta Ryssland och stänger ner sin verksamhet i landet, samtidigt som Ryssland kontrar med hot om att nationalisera de verksamheter som företagen stänger ner. Även på sanktionsfronten pågår det ekonomiska kriget, där USA:s och Storbritanniens löften om att sluta exportera rysk olja och gas möts av ryska exportstopp på andra viktiga varor, bland annat vete. Vi flaggade förra veckan för att utvecklingen för oljepriset skulle bli särskilt intressant att följa, och så har det även varit. Oljepriset fortsatte stiga kraftigt i början av veckan för att senare falla tillbaka, först efter att Förenade Arabemiraten antytt att man vill se OPEC öka oljeproduktionen, och sedan när detta drogs tillbaka, efter att Ukrainas president Zelenskyy antytt en vilja att förhandla med Ryssland gällande Krim och Donbassregionen. Under veckan hamnade även centralbankerna i marknadsfokus igen, efter att ECB:s ordförande Lagarde höll ett tal som var något mer hökaktigt än väntat, mer om det nedan.

Oljepriset fortsatt mycket volatilt i krigets spår
Oljepriset var uppe på de högsta nivåerna sedan 2008 innan det föll tillbaka någotMakrostatistik

Veckan inleddes med statistik från Eurozonen då förändringen i antal sysselsatta, likt väntat, inkom på 2,2 procent i årstakt för det fjärde kvartalet och preliminärt BNP landade på 4,6 procent. Statistik likt denna är dock bakåtblickande och har inte ännu inte påverkats av utvecklingen av kriget vilket gör den mindre betydelsefull, men visar ändå på en underliggande drivkraft för att komma tillbaka till trenden innan pandemin.  Producentpriserna i Kina landade något lägre än i januari på 8,8 procent. Samtidigt stannar inflationen i Kina på låga nivåer om 0,9 procent vilket gör stimulanser för att nå tämligen högt uppsatta tillväxtmål möjliga. ECB kommunicerade som väntat en oförändrad ränta medan inflationsprognosen reviderades upp för 2022  till 5,1 procent från 3,2 procent och BNP för året reviderades ner till 3,7 procent från 4,2 procent. Tonen var dock något mer hökaktig än väntat vilket medförde rörelser i korträntor, och marknaden förväntar sig höjningar i slutet av året. Vidare avvecklas stödköpen i APP snabbare än väntat och PEPP programmet avslutas som planerat i mars. Amerikansk inflation kom som väntat in på höga 7,9 procent medan kärninflationen steg till 6,4 procent från 6,0 procent i årstakt. Avslutningsvis inkom preliminärt Michiganindex och både nuvarande och framåtblickande förväntningar fortsätter sjunka från höga nivåer, där framåtblickande sjönk mer än väntat från 59,4 till 54,4, samtidigt som inflationsförväntningarna stiger. Sammantaget är situationen för centralbankerna svår, men Fed väntas fortsatt höja räntan nästa vecka.  

Amerikansk inflation

imagegqtar.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Finansmarknaderna fortsätter att präglas av den osäkerhet som kriget i Ukraina medför, även om den initiala chocken börjar avta och situationen kan börja konkretiseras. Kriser brukar innebära förändring och handlingskraft och även denna kris har redan inneburit stora förändringar både säkerhetspolitiskt och för det europeiska förhållningsättet kring sin energiförsörjning. Flera länder i Europa, däribland Tyskland och Sverige, har kommunicerat mycket kraftiga höjningar av försvarsanslagen och EU har utvecklat en strategi för att minska beroendet av importerad energi. Effekten på finansmarknaderna har varit stigande kurser för bolag med verksamhet eller koppling till energieffektivisering och energiomställning samt försvarsindustri. Inflationsproblematiken, som var en osäkerhetsfaktor för marknaderna redan innan krigsutbrottet, riskerar att förvärras då prisstegringar på en rad råvaror förstärkts i samband med att Ryssland genom sanktioner och bojkott stängs ute från världsmarknaden. Centralbankerna har därför en utmanande situation framför sig där de ska hantera ett inflationstryck med kraftig påverkan från det ekonomiska kriget mot Ryssland, samtidigt som tillväxten i ekonomierna försvagas av samma anledning. Vi bedömer inte idag att kriget leder till en global recession även om prognoserna för vinsterna i bolagen och tillväxten globalt sannolikt kommer att justeras ned för i år. Allokeringsmässigt föredrar vi fortsatt aktier framför räntor då negativa realräntor ger ett fortsatt stöd till risktillgångar.

Slagig aktiemarknad med betydande valutapåverkanMakrostatistik

Under morgonen presenterades svensk inflation där KPIF steg till hela 4,5 procent, mot väntade 4,1 procent, från förra månadens fall till 3,9 procent. Mycket är drivet av energipriser, men även ett genomslag i livsmedelspriser drev upp statistiken. Under tisdagen presenteras tyska ZEW-index för det nuvarande och framåtblickande affärsklimatet. Nivåer över noll indikerar optimism och under noll pessimism. Index för nuvarande affärsklimat har sedan december legat kring -10 men väntas nu sjunka ytterligare till -22,5. Framåtblickande utsikter har sedan restriktionerna lättade stigit till nivåer runt 50 men väntas nu sjunka till 10,0. ZEW-index publiceras även för Eurozonen, som även det närmat sig nivåer om 50, men nu väntas sjunka. Vi får även amerikanskt producentprisindex som väntas stiga från 9,7 procent till 10,0 procent. Onsdagen fortsätter med amerikansk data då detaljhandeln väntas öka med 1,0 procent månad över månad och mattas av mot tidigare 3,3 procent. Veckans höjdpunkt blir Feds räntebesked där hög inflation och begränsad påverkan av kriget gör att marknaden väntar sig en höjning om minst 25 punkter, men 50 punkter är enligt estimaten inte omöjligt. Under torsdagen kommunicerar Storbritannien ett nytt räntebeslut där marknaden väntar sig en höjning om 25 punkter, vilket skulle göra att styrräntan landar på 0,75 procent. Avslutningsvis får vi amerikanskt aktivitetsindex från Philadelphia, Philly Fed, för mars månad samt industriproduktion för februari.  

ZEW-index

imagenxydz.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Salmar (ekstra) (kl 14.00), AIK Fotboll (ändrat datum), Coala Life (extra), Hedera (extra), Respiratorius (extra)

Kapitalmarknadsdag:  Index Pharma kl 15.00-17.00, Uponor  Exklusive utdelning: DNO (0,20 NOK), Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie kvartalsvis)

Tisdag

Rapporter

Traton

Utl. rapporter

Volkswagen

Övrigt

Stämmor: Halmslätten (extra), Maersk, Phase Holographic (extra), Stora Enso, Uponor

Onsdag

Utl. rapporter

BMW, Inditex

Övrigt

Stämmor: ALK-Abello, Arion Banki, Fiskars, Kojamo, Novozymes

Exklusive utdelning: Stora Enso (0:55 EUR), Uponor (0:33 EUR)

Torsdag

Rapporter

Skistar (kl 7.15)

Utl. rapporter

Fedex (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: BBS (extra), Cargotec, Cessatech, Curasight, Danske Bank, DSV, Efecte, Norrhydro, SAS, Stenocare, Tingsvalvet (extra)

Exklusive utdelning: Arion Banki (15:00 ISK), Fiskars (0:38 EUR)

Fredag

Övrigt

Exklusive utdelning: Cargotec (1:07 EUR i A-aktie och 1:08 EUR i B-aktie), Spectrum One (aktier i Observit)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss