Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 12

22 mars 2021

Veckoanalys | Vecka 12

22 mars · 2021


Optimism från Fed men stigande räntor stressar marknaderna

Nervositeten på finansmarknaderna var uppskruvad inför Fed:s räntebesked och kommunikation kring räntebanan i onsdags. Fed levererade dock ett fortsatt mycket duvaktigt besked och inga ledamöter ser en räntehöjning förrän 2024.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Stockholmsbörsen och S&P 500 nådde nya rekordnoteringar under veckan, men volatiliteten för i synnerhet tillväxtbolag var fortsatt hög med en kraftig rekyl på Nasdaq i torsdags. Långa räntor fortsatte att röra sig uppåt, vilket kan tolkas som att räntemarknaden nu ser ett tryck uppåt för inflationen och en avtagande effekt av de negativa pandemirelaterade ekonomiska följderna. Marknaderna balanserar mellan de positiva signalerna kring konjunkturförbättringar och att detta sker till priset av stigande långräntor. En indikator som fortsatt talar till aktiers fördel jämfört med obligationer är differensen mellan aktiemarknadens earnings yield och obligationsräntorna. En tydlig försämring har skett i samband med den snabba ränteuppgången, men den är fortfarande klart högre än historiskt snitt. Under veckan fick vi ta del av kvartalsrapport från Skistar vilken visade på fortsatta pandemirelaterade störningar i efterfrågan, framförallt i Norge. Boliden hade kapitalmarknadsdag med ett tydligt budskap kring höga hållbarhetsambitioner. Oljepriserna utvecklades svagt under veckan, med nedgångar på höga ensiffriga tal. En ny våg av nedstängningar kan påverka efterfrågan negativt.

Earnings yield vs räntemarknaden
Aktiers avkastning är attraktiv i nuvarande ränteläge

imagerzp07.png

Makrostatistik

På makrofronten var veckans stora händelse Fed:s räntebesked och kommunikationen av styrränteprognosen. Budskapet kring räntorna var fortsatt mycket duvaktigt, men de kommunicerade en klart ljusare bild av den amerikanska konjunkturåterhämtningen än tidigare. Kanske är det också detta förhållande som marknaderna har svårt att få ihop. Betydligt starkare tillväxt, sysselsättning och inflation men inga räntehöjningar. Det amerikanska aktivitetsindexet från Philadelphia, Philly Fed, förväntades uppgå till 22 men uppvisade istället den högsta nivån sedan 1973 på 51,8. Även tyska ZEW-index, vilket speglar förväntansbilden i det tyska näringslivet och ekonomin, steg till 76,6 jämfört med förväntningarna på 74. Leading Indicators, från Conference Board i USA, visade sig dock vara något svagare än väntat, då de steg med 0,2 procent istället för väntade 0,3 procent.

Fed:s implicita styrränteprognos

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Marknadens huvudfokus fortsätter att vara makrobetonat och i första hand ligga på inflations- och ränteutsikterna. Långräntorna fortsätter att stiga mer än korträntorna och annorlunda uttryckt brantar den så kallade räntekurvan, ofta refererad till som skillnaden mellan en tioårig och en tvåårig statsobligationsränta. En sektor som gynnas av det är banksektorn där inlåningen sker med korta löptider och utlåningen till längre löptider. Sektorn har på senare tid gått starkt men föll något i fredags efter Fed:s besked om att låta det tillfälliga undantaget avseende kapitalkrav löpa ut som planerat sista mars. Strukturellt möter sektorn en rad utmaningar, men de goda förutsättningarna mer kortsiktigt kvarstår. Utöver stigande långräntor gynnas sektorn av låg värdering jämfört med övriga börsen och av att de ekonomiska hjulen med vaccinens hjälp kan snurra snabbare. Bland annat eftersom det för med sig minskad oro för kreditförluster, förutsättningar för lyfta restriktioner avseende utdelningar och aktieåterköp samt en hög transaktionsaktivitet. Många banker är idag välkapitaliserade, inte minst de nordiska och vår samarbetspartners ABG Sundal Collier håller köprekommendation på samtliga svenska storbanker SEB, Handelsbanken och Swedbank liksom Nordea. Utöver stor potentiell aktieåterbäring är viktiga anledningar bakom den positiva synen på dessa fyra banker lönsamhetsförbättringar genom kostnadsbesparingar.

Bank & Finans
MSCI ACWI Financials rel MSCI AC World inkl. utdelningar (SEK)

imagevlhr9.png

Makrostatistik

Idag måndag offentliggörs Chicago Fed index för februari månad som väntas fortsätta öka från föregående mätning vilken visade den starkaste aktivitetstillväxten på tre månader. Idag och även imorgon tisdag får vi också mer ljus på den amerikanska bostadsmarknaden i form av försäljning av befintliga bostäder och försäljning av nya hem, båda för februari. Viss inbromsning väntas men generellt en fortsatt mycket stark bostadsmarknad. Onsdagen bjuder på preliminära inköpschefsindex för mars månad, från bland annat USA och eurozonen. Från USA kommer också preliminär statistik över order varaktiga varor under februari och från eurozonen kommer huhållens preliminära konfidensindikator för mars. Förra månadens inköpschefsindex visade att inköpscheferna fortsatt blev mer optimistiska i USA, om än med mindre kraft än tidigare och i synnerhet inom tjänstesektorn. I eurozonen syntes det motsatta då inköpschefernas humör tilltog och allra mest inom industrin. På fredag kommer svensk detaljhandelsstatistik för februari och innevarande månads tyska IFO-index. Till statistik av betydelse under veckan sällar sig även amerikansk konsumtion och PCE-inflation i februari, det inflationsmått som i första hand ligger till grund för den amerikanska centralbanken Fed:s penningpolitiska agenda.

USA: Försäljning nya samt befintliga hem
(Antal, miljoner)

imagea5h.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Traton.

Övrigt

Exklusive utdelning: Stora Enso (0:30 EUR).

Tisdag

Utl. rapporter

888 (prel. datum).

Övrigt

Stämmor: Amasten (extra), Beijer Alma, Bioinvent (extra), Cargotec, Jyske Bank, Lundbeck, Maersk m.fl. Kapitalmarknadsdagar: Hexpol (kl 13-16) och Byggmax.

Onsdag

Utl. rapporter

China Telecom (prel. datum), Tencent.

Övrigt

Stämmor: Ahlstrom-Munksjö, Alma Media, Axfood, FLSmidth, Gjensidige Forsikring, JM, Kemira, Nordea, Oscar Properties (extra), SHB m.fl. Exklusive utdelning: Beijer Alma (3:00 SEK), Cargotec (1:07 EUR i A-aktien, 1:08 EUR i AB-aktien), Lundbeck (2:50 DKK), Maersk (330:00 DKK), Vitec (0:34 SEK kvartalsvis) m.fl.

Torsdag

Rapporter

Enquest (prel. datum).

Utl. rapporter

China Mobile (prel. datum).

Övrigt

Stämmor: ABB, Atrium Ljungberg, Castellum, Electrolux, Essity, Fabege, Fortnox, Hufvudstaden, Metsä Board, Novo Nordisk, Orion, Pareto Bank, Sanoma, SKF, Swedbank, Sydbank m.fl. Kapitalmarknadsdagar: Nobia kl 13. Exklusive utdelning: Axfood (3:75 SEK, första av totalt 7:50 SEK), JM (12:75 SEK), Lundin Mining (0:06 CAD), SHB (4:10 SEK), Sydbank (4:00 DKK).

Fredag

Utl. rapporter

Blackberry (prel. datum).

Övrigt

Stämmor: Novo Nordisk (5:85 DKK) m.fl. Exklusive utdelning: Atrium Ljungberg (5:05 SEK), Castellum (3:45 SEK, halvårsvis), Electrolux (4:00 SEK, halvårsvis), Essity (6:75 SEK), Fabege (1:80 SEK, halvårsvis), Fortnox (0:75 SEK), Hufvudstaden (2:50 SEK), Orion (1:50 EUR), SKF (6:50 SEK), Swedbank (2:90 SEK) m.fl.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss