Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 12

Veckoanalys | Vecka 12

21 mars · 2022


Marknaden ser optimistiskt på nyhetsflödet

Händelseutveckling i Ukraina fortsätter att vara i marknadens fokus där förhoppningar om förhandlingar lyfter börshumöret. Beskedet om hela sju räntehöjningar från Fed bröt inte den positiva börstrenden. Ytterligare ett orosmoln är nu borta men fokus blir framöver på räntekurvan som är nära att invertera.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Det positiva börshumöret kom tillbaka under veckan trots det låsta läget i Ukrainakonflikten och påskyndade räntehöjningsplaner från Fed (se mer nedan). Att börserna handlar starkt på ett förhållandevis hökaktigt besked från Fed kan till viss del förklaras av att ytterligare ett orosmoment nu är borta och en mer aggressiv räntehöjningstakt än den som kommunicerats är relativt osannolikt. På bara tre dagar steg tekniktunga Nasdaq i USA med hela 8,3 procent. Det var däremot lite jämfört med Hongkongbörsen. Efter uttalanden från Peking om att stödja och stabilisera landets ekonomi och finansiella marknader steg Hongkongbörsen med 17 procent på bara två dagar. De hårt pressade bolagen Alibaba och Tencent steg 43 respektive 31 procent under samma korta period. På det geopolitiska planet röstade kongressen i USA igenom ett förslag om att bryta normala handelsrelationer med Ryssland vilket ger möjlighet att chockhöja tullar på ryska varor. Däremot väntar vi oss ingen större effekt av detta då ryska exporten till USA är begränsad. Energipriserna handlas fortsatt volatilt men ett potentiellt ökat utbud efter fortsatta förhandlingar med Iran har dämpat oron för skenande priser.

Stora marknadsrörelser under veckan
Hårt pressade bolag i Hongkong fick stöd av uttalanden från Kinas statsråd

image22hvc.png

Makrostatistik

Veckans huvudnyhet var utan tvekan räntebeskedet från Fed. Med en inflationstakt runt åtta procent har läget blivit mer akut för Fed att visa både marknaden och amerikanska hushåll att de tar tag i situationen av skenande priser. Som väntat höjde centralbanken därför styrräntan med 25 punkter, men den stora överraskningen var att även prognosen höjdes från tre till sju räntehöjningar under 2022. Det betyder att alla möten under året kan komma med en räntehöjning. Samtidigt kommunicerade centralbankschefen Powell att beslut om balansräkningen tas redan vid nästa möte i maj och indikerade att den redan då kan börja krympa. På samma tema fortsatte Bank of England sin åtstramningsplan och utöver en 25 punkters räntehöjning stoppar de återinvesteringar av värdepapper som går till förfall. När styrräntan sedan når en procent ska de aktivt sälja delar av sina innehav. Sveriges Riksbankschef Stefan Ingves har även insett att inflationen blivit alldeles för hög, vilket sannolikt leder till en framflyttad räntehöjning från andra halvåret 2024, vilket tidigare prognostiserats. Veckan bjöd även på överraskande positiv data från Kina. Detaljhandel, industriproduktion och investeringar bekräftar en bra tillväxttakt under starten av året och dämpar oron för omikronvirusets effekt på både konsumtion och produktion. Tillväxtmålet för Kina är satt till 5,5 procent för 2022, vilket dock kräver stimulanser för att kunna uppnås.

Fed indikerar 7 räntehöjningar under 2022

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Nyheter om kriget i Ukraina fortsätter att ha stor marknadspåverkan, även om effekten har avtagit tydligt sedan krigsutbrottet den 24:e februari. Samtidigt har de krigsrelaterade nyheter som fortfarande påverkar de finansiella marknaderna skiftat karaktär, från att i början vara grundade i oro för både kriget i sig och efterföljande sanktioner, till att numera istället handla om positiva nyheter som driver marknaden uppåt. Stockholmsbörsen är nu upp 4,8 procent sedan krigsutbrottet, och aktiemarknaden hade det alltså som tuffast inför kriget och på dagen det bröt ut, för att sedan återhämta sig, även om det fruktansvärda humanitära läget består. Liknande mönster syns även på den globala aktiemarknaden.  Vi bedömer att detta kommer fortsätta, och att den största negativa påverkan på aktiemarknaden från kriget bör vara förbi. Framgent bedömer vi att ränteläget kommer ta upp mycket av marknadens fokus. Den amerikanska räntekurvan är farligt nära att invertera, och en inverterad räntekurva är ett tydligt tecken på en annalkande recession. Vi beaktar risken att detta sker och kommer följa räntemarknaden noga.

Börsfall inför kriget men positivt sedan utbrottet

imagexzynb.png

Makrostatistik

Makroveckan inleds med tyska producentprisindex för februari, som väntas ha stigit med 1,7 procent från januari, och med 26,1 procent det senaste året. Månadsförändringen i januari landade på 2,2 procent och årsförändringen på 25,0 procent. Därefter följer siffror för den brittiska inflationen under februari på onsdag som väntas landa på 5,9 procent på årsbasis, mot 5,5 procent i januari. Under torsdagen får vi ta del av preliminära inköpschefsindex från många viktiga ekonomier, bland annat Tyskland, Eurozonen, Storbritannien och USA. Samtliga av dessa väntas sjunka något, men samtliga väntas samtidigt ligga en bra bit över 50-strecket för både tjänstesektorn och tillverkningssektorn vilket indikerar expansion. Siffrorna är från mars och således efter krigsutbrottet, och om  estimaten stämmer indikerar de att den ekonomiska effekten utanför länderna som är inblandade i kriget åtminstone initialt är begränsad. Däremot väntas IFO-index, som mäter det tyska affärsklimatet sjunka, både vad gäller nuläget och framtidssynen. Slutligen får vi ta del av Michiganindex som mäter konsumentförtroendet i USA, som väntas komma in på 59,7, vilket är lågt, men i linje med föregående månad.

Avtagande men fortsatt höga inköpschefsindex att vänta

image4lu2.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Salzgitter

Övrigt

Stämmor: Esen Esports (extra), Hoylu (extra), Jyske Bank, Swedish Stirling (extra)

Tokyobörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Arctic Paper

Övrigt

Stämmor: Citycon, Fast Pass, MTG (extra), Neles, Ratos, SEB

Kapitalmarknadsdag: Irlab kl 13.00-15.00

Onsdag

Övrigt

Stämmor: Alligo (extra), Atrium Ljungberg, Axfood, Betolar, Lundbeck, Luxbright (extra), Medimi, Platzer, SHB, Stockmann, Trophy Games

Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR månadsvis), Neles (0:266 EUR), Ratos (1:20 SEK), SEB (6:00 SEK), Valmet (1:20 EUR) Kapitalmarknadsdag: Loomis kl 15.00-17.30

Torsdag

Rapporter

Enquest, Ework

Utl. rapporter

Green Mobility, Nio (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor:Tieto Evry (kl 16.00), ABB, Diadrom, Essity, Finnair, Fondia, Gjensidige Forsikring, Hufvudstaden, Metsä Board, Nordea, Novo Nordisk, SKF, Sydbank, Topdanmark, Verkkokauppa

Exklusive utdelning: Alligo (aktier i Momentum Group), Atrium Ljungberg (5:20 SEK), Axfood (4:00 SEK), Lundin Mining (0:20 CAD), Orion (1:50 EUR), Platzer (1:10 SEK), SHB (5:00 SEK)

Fredag

Övrigt

Stämmor: PGS (extra), Dividend Sweden, Euris, Gofore

Exklusive utdelning: Diadrom (0:80 SEK + extra 0:15 SEK), Essity (7:00 SEK), Gjensidige Forsikring (7,70 NOK), Hufvudstaden (2:60 SEK), Nordea (0:69 EUR), Novo Nordisk (6:90 DKK), SKF (7:00 SEK), Tieto Evry (0:70 EUR), Verkkokauppa (0:06 EUR)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss