Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 13

Veckoanalys | Vecka 13

28 mars · 2022


Marknaden blickar framåt

Ukrainakrisen fortsätter att vara i marknadens fokus och sakta börjar de ekonomiska konsekvenserna av kriget att skönjas. Marknaderna kan därigenom börja blicka framåt igen då den omedelbara osäkerheten minskar i betydelse för utvecklingen. Samtidigt utökas sanktionerna gradvis mot Ryssland från bland annat EU-länderna, USA och Storbritannien.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Marknaderna uppvisade en fortsatt återhämtning under veckan och volatiliteten föll tillbaka. Krigsrubrikerna har fortsatt en stor påverkan men successivt, om inget helt banbrytande sker, bör den omedelbara marknadspåverkan minska. Beslutsamheten och sammanhållningen mellan de länder som stödjer Ukraina och sanktionerar Ryssland i konflikten är mycket omfattande. Under veckan har ett flertal gemensamma åtgärder presenterats för att fasa ut användandet av ryska råvaror, främst olja och gas.  Ett flertal bolag har under veckan varnat för att de under det första kvartalet påverkats negativt av störningar från komponentbrist och nedstängningar i Ryssland. Vi förväntar oss en nedjustering av vinstestimaten för i år med anledning av den fortsatta komponentbristen och störningar i leveranskedjorna. Samtidigt närmar sig rapportperioden för det första kvartalet vilket bör ge marknaden en ökande insikt i omfattningen av störningarna. Oljepriset handlas fortsatt volatilt men då rysk olja fortfarande finns tillgänglig på marknaden, för de som vill köpa, har de värsta farhågorna kring skenande priser ännu inte materialiserats.

Minskande osäkerhet speglas i VIX index
CBOE (S&P 500)

image1ps2g.png

Makrostatistik

Först ut var tyska producentprisindex som steg på bred front, dock mindre än väntat från 25,0 procent till 25,9 procent i årstakt samt mindre än i januari månad över månad. Svenskt PPI-index föll istället på årsbasis men steg jämfört med januari. Det är fortsatt energi samt varu- och komponentsbrist, delvis till följd av pandemirelaterade nedstängningar i Kina, som är drivande, men självfallet även kriget. Brittisk inflation inkom under onsdagen högre än väntade 5,9 procent när det steg från 5,5 procent till 6,2 procent, och så gjorde även kärninflationen som steg till 5,2 procent i årstakt. BOE har kommunicerat att hänsyn till nedåtrisker för tillväxt måste tas även om inflationstrycket från energipriser, producentpriser och utfasning av skattelättnader är påtagligt. Under torsdagen höjde Norges bank återigen styrräntan som nu ligger på 0,75 procent och presenterade en något lägre räntebana än väntat. Även preliminära inköpschefsindex presenterades och indikerade generellt sett optimism och begränsade krigseffekter när det sjönk mindre än väntat i euroområdet samt steg i USA, som inte är lika påverkade av prisökningar. Värt att nämna är dock att siffrorna, precis som under pandemin, kan vara uppblåsta av långa leveranstider. Tyska IFO-index o andra sidan indikerade inte samma optimism då både nuvarande och framtidssynen på affärsklimatet sjönk mer än väntat. Så gjorde även konsumentförtroende i USA i form av Michigan-index samt konsumentförtroende för euroområdet, där det sistnämnda närmar sig bottennivåer från 2020.  

Amerikanskt konsumentförtroende har fallit under året
University of Michigan index

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Vid stigande räntenivåer tenderar de cykliska bolagen att prestera starkt. På senare tid har de däremot haft svårt att hänga med i den kraftfulla ränteuppgången, samtidigt som de mer defensiva bolagen hållit uppe relativt väl. Att tillväxtutsikter revideras ned, framförallt i Europa, påverkar även vinstestimaten för de mer konjunkturkänsliga bolagen som tvingas tas ned. Vi befinner oss i en situation där osäkerheten är stor vad gäller krigets påverkan på konjunkturen genom stigande råvarupriser men även dess effekt på inflationen och i förlängningen centralbankernas åtstramningsplaner. Även om marknaden lägger den värsta krigsoron bakom sig räknar vi med att det kommer vara oroligt och osäkert i det korta perspektivet både för Ukraina men också på finansiella marknader. Mot den bakgrunden väntar vi oss att de mer defensiva bolagen kan prestera bättre än de cykliska till dess att osäkerheten minskat. Bolag som Apple, med starka kassaflöden och återkommande intäkter kan ses som ett bra defensivt alternativ i dagens marknad. Långt ifrån alla typer teknik- och tillväxtbolag klarar av rådande inflationistiska miljö men bolag likt Microsoft, som har en dominerande position med marginaler och lönsamhet på höga nivåer, kommer ha bättre förutsättningar att höja priser än mindre bolag som inte dominerar sin marknad.

Cykliska bolag hänger inte med i ränteuppgången

image4lkie.png

Makrostatistik

Månadsskifte betyder som alltid att vi får ta del av viktig makrostatistik. Makroveckan inleds med husprisstatistik från USA samt detaljhandelsstatistik från Tyskland. Under onsdagen får vi svenskt konsumentförtroende samt inflationsförväntningar och definitivt konsumentförtroende för Eurozonen. Det presenteras även preliminära inflationssiffror för Tyskland där marknaden väntar sig en ökning från 5,5 procent till 6,4 procent i årstakt. På torsdag presenteras Feds favoritmått PCE-deflatorn, som mäter prisökningar för privatkonsumtion i USA. Under fredagen får vi preliminär inflationsstatistik för Eurozonen som väntas stiga från 5,9 procent till 6,5 procent i årstakt samt amerikansk data i form av arbetsmarknadsstatistik och ISM. Förväntansbilden på antalet nya jobb under mars ligger på 475 000 efter förra månadens starka utfall om 678 000, och hamnar lite i skymundan av den just nu höga inflationen. Om statistiken framåt däremot skulle visa tecken på svaghet kan dock oron för stagflation öka vilket skulle sätta centralbanken i en svår situation. Inga tecken på svaghet väntas heller genom inköpschefsindex för industrisektorn som väntas ligga kvar på 58,6, vilket är över 50 och därmed fortsatt indikerar expansion.

PCE Core inflation
Feds eget favoritmått för inflationen

imagegqxf.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Bonäsudden, Caverion, Electra, Fortum, SRV, Synact Pharma (extra)

Exklusive utdelning: ABB (0:82 CHF), Gofore (0:28 EUR)

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Alma Media, Backaheden, Clavister (extra), Ericsson, Fabege, Fleming Properties, Genmab, Heeros, Nexar (extra), Skanska, Synthetic MR (extra), UPM

Exklusive utdelning: Bonäsudden (1:90 SEK), Caverion (0:17 EUR), Electra (3:00 SEK), Fortum (1:14 EUR), Kallebäck Property (3:00 SEK kvartalsvis)

Onsdag

Rapporter

Cavotec (ändrat datum från 25 februari) (kl 7.00)

Övrigt

Stämmor: Beijer Alma, Electrolux, FLSmidth, HK Scan, Holmen, Konecranes, NAXS, Neste, Swedbank

Exklusive utdelning:  Corem Property (5:00 SEK i D-aktie, 0:10 SEK i A- och B-aktie, 5:00 SEK i preferensaktie), Ericsson (1:25 SEK), Fabege (1:00 SEK), Sagax (0:50 SEK i D-aktie), SBB (0:25 SEK i B-aktie, 0:50 SEK i D-aktie), Skanska (7:00 SEK + 3:00 SEK extra)

Torsdag

Rapporter

H&M

Övrigt

Stämmor: Avanza, Castellum, Dividend Sweden, JM, Lundin Energy, Pareto Bank, SCA, Tryg

Exklusive utdelning: Beijer Alma (3:50 SEK), Electrolux (4:60 SEK), Holmen (7:50 SEK + extra 4:00 SEK), NAXS (3:50 SEK), Preservium Property (1:63 SEK), Swedbank (9:25 SEK + extra 2:00 SEK)

Fredag

Övrigt

Stämmor: Bonava

Exklusive utdelning: Avanza (9:20 SEK), Castellum (1:90 SEK), JM (13:50 SEK), Pareto Bank (3,50 NOK), SCA (2:25 SEK + extra 1:00 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss