Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 14

Veckoanalys | Vecka 14

4 april · 2022


Räntekurvan i marknadens fokus

Även om nyheter kring kriget fortsatt är av intresse upptar konjunktursoro, räntekurvor och kommande rapportperiod mer och mer av marknadens fokus. Räntekurvan inverterade två gånger under veckan men det gav ingen större effekt på marknaderna, vilket vi förklarar i detalj.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Börsutvecklingen var  på många håll under årets första kvartal den sämsta sedan pandemikvartalet 2020 till följd av invasionen. Likt vi kommunicerat blev dock marknadspåverkan kortvarig och börserna har nu återhämtat sig till nivåer som föregick invasionen. Framöver väntas därför positiva nyheter rörande kriget ge begränsade effekter och marknaden skiftar nu fokus till bland annat räntekurvan och rapportperioden. Under veckan inverterade den mycket omtalade amerikanska räntekurvan 10-2, då den tvååriga räntan steg högre än den tioåriga under två korta stunder. Marknadens reaktion på detta var dock relativt mild. Sammantaget höll amerikanska börser under veckan uppe bra även om de sjönk lite mot slutet av veckan, medan asiatiska börser gick sämre till följd av återkommande pandemiutbrott och nedstängningar. VIX-indexet höll sig kring lägre nivåer omkring 20, vilket är ett normalt genomsnitt. Oljepriset föll under veckan till nivåer marginellt över 100 efter att Biden släpper en tredjedel av oljereserven och inför en avgift på oanvänd produktionskapacitet. H&M, som släppte sin kvartalsrapport, visade ett resultat sämre än väntat och fick se sin aktiekurs falla under veckan.

Oljepriset rör sig nedåt

image0h6.png

Makrostatistik

En intensiv makrovecka inleddes med amerikanskt husprisindex som fortsätter stiga. Tysk detaljhandel ökade med endast 0,3 procent i februari jämfört med januari där det högre lyftet på årsbasis förklaras av nedstängningar under föregående år. Under onsdagen visades svenskt konsumentförtroende följa andra länder då det föll från 89,0 till svaga 73,5 för mars månad. Samtidigt  minskade detaljhandeln med 0,1 procent för februari. Prisökningarna för privatkonsumtion i USA kom in marginellt högre än väntat på 6,4 procent jämfört med februari förra året, vilket gröper ur hushållens köpkraft. Preliminär inflation för Eurozonen landade nästan en procentenhet högre än väntat när den steg från 5,9 procent till 7,5 procent, och återigen är mycket drivet av energi då kärninflationen landade något lägre än konsensus på 3,0 procent, vilket visar på att de höga producentpriserna ännu inte slagit ut fullt i konsumentledet. Slutligen presenterades ISM index som trendar nedåt och föll från 58,6 till 57,1 mot väntade 59,0, främst påverkat av globala effekter snarare än svagheter inom USA. Samtidigt skapades 431 000 nya jobb vilket var något lägre än förväntansbilden, men inte väntas påverka Feds räntehöjningsplaner. Andelen arbetslösa föll och lönerna fortsätter öka vilket fortsatt tyder på en stram arbetsmarknad och eventuellt motiverar en räntehöjning om 50 punkter. Vidare, med tanke på den inverterade räntekurvan, väntas QT bli mer aktuellt för Fed för att höja den långa änden av kurvan. Det återstår att se hur mycket ECB och övriga centralbanker påverkas av Feds åtgärder när nu inflationen även här närmar sig amerikanska nivåer.

USA: ISM

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

I takt med att kriget i Ukraina fortgår minskar också den påverkan det har på de finansiella marknaderna, och vi har nu nått en punkt där marknadspåverkan av nyhetsflödet kring kriget är mycket begränsad . Det krävs således att det sker en drastisk förändring i förutsättningarna för att kriget ska fortsätta driva marknaden. Marknadens fokus har istället, som vi tidigare har flaggat för, skiftat över till ränteläget i USA, och då främst förhållandet mellan räntan på obligationer av olika löptider, den så kallade räntekurvan. När räntekurvan inverterar, vilket innebär att kortare löptider har högre ränta än längre löptider, är detta ett tecken på en annalkande recession. Vi har sett mycket kraftiga rörelser i både korta och långa räntor de senaste månaderna, men de långa har inte hunnit med de korta, och många räntekurvor har inverterat. Vi befinner oss dock i ett läge där spreaden mellan en amerikansk tvåårig statsobligation och Fed funds rate är uppe på rekordnivåer, så trots momentära inverteringar av 10-2 kurvan, är 10-Fed funds rate, eller 10 år – 3 månader långa vägar från att invertera. Detta inger ett mått av lugn på aktiemarknaden som ogärna kastas in i en ny recession, eftersom spreaden vid tidigare inverteringar som föregått recessioner varit betydligt mindre. På bolagsfronten kommer mycket handla om förväntningar inför kommande rapportsäsong, som snart drar i gång ordentligt.

 

Amerikanska räntekurvor har divergerat kraftigt
Viktigt att följa fler kurvor än den konventionella 10-2Makrostatistik

Veckans makrostatistik inleds med månadsförändringen i tysk import och export för februari. Exporten väntas växa med 1,5 procent och importen med 1,4 procent, i säsongsjusterade siffror . Under tisdagen får vi sedan ta del av inköpschefsindex för tjänstesektorn från bland annat Tyskland, Eurozonen och USA. Tyskland och Eurozonen väntas ligga kvar på samma siffra för mars som noterades för februari, medan USA:s siffra väntas stiga från 56,5 till 58,5, ett utfall som skulle indikera gynnsamma förhållanden för den amerikanska tjänstenäringen.  Inköpschefsindex för Kinas tjänstesektor följer på onsdag morgon svensk tid. Onsdagen bjuder även på statistik över producentpriser i Eurozonen, som väntas stiga med hela 31,6 procent på årsbasis, jämfört med 30,6 procent föregående mätning. Den siffra som presenteras på onsdag representerar förändringen i februari.  Avslutningsvis får vi ta del av tysk industriproduktion, som väntas sjunka med 0,2 procent från januari till februari, och detaljhandelssiffror för Eurozonen, som väntas öka med 0,6 procent från januari till februari, under torsdagen.

 

KPI och PPI i Eurozonen
KPI har stigit kraftigt i Eurozonen, men inte alls lika kraftigt som PPI

image7feljb.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Awardit (extra), Duearity, Episurf Medical, Loyal Solutions (extra), Sats) Exklusive utdelning: Bonava (1:75 SEK), Heimstaden (0:50 SEK i preferensaktie)

Shanghaibörsen stängd

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Aker BP, Bavarian Nordic, Diös, Indutrade, Lemonsoft, NCC, Nokia, Vestas

Hongkongbörsen och Shanghaibörsen stängd

Onsdag

Rapporter

Dustin (ändrat datum från 12/4) (ca kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Bosjö Fastigheter, Cloetta, Elisa, Emplicure, Lundbergs, Mangold, Medclair, Rockwool, Saab, SSAB, Storebrand, Telia, Wirtek, Volvo

Exklusive utdelning: Diös (0:88 SEK), Indutrade (2:30 SEK), Lemonsoft (0:13 EUR), NCC (3:00 SEK), Vestas (0:37 DKK)

Torsdag

Rapporter

Creades (kl 8.30), Industrivärden (kl 10.00)

Övrigt

Stämmor: Beijer Ref, Bilia, Creades, Husqvarna, Immunovia (ändrat datum)

Exklusive utdelning: Cloetta (1:00 SEK), Lundbergs (3:75 SEK), Mangold (49:00 SEK), Saab (4:90 SEK), SSAB (5:25 SEK), Telia (1:00 SEK), Volvo (6:50 SEK + extra 6:50 SEK)

Fredag

Övrigt

Stämmor: Bomill (extra), Evolution, Nexcom, Simris Alg (extra), Transiro, Örsted

Exklusive utdelning: Beijer Ref (0:60 SEK), Bilia (2:00 SEK), Creades (0:35 SEK), Husqvarna (1:00 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss