Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 15

Veckoanalys | Vecka 15

11 april · 2022


Räntemarknaden står för dramatiken

Räntemarknadens rörelser präglade även börserna under veckan, då uttalanden om Federal Reserves balansräkning och kommande policyåtgärder medförde kurspress. Marknadsrörelserna är också i allt mindre grad styrda av kriget och i stort fokus blir rapporterna för det första kvartalet , då rapportsäsongen nu inleds.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckan inleddes stabilt på marknaderna i USA och euroområdet för att sedan under tisdagen och onsdagen falla. Drivkrafterna var hökaktiga signaler från Fed-ledamöter samt protokollet från marsmötet som nästintill bekräftade en höjning om 50 punkter vid nästa möte. Framförallt var det dock signaler om en snabb kvantitativ åtstramning från och med maj som tryckte upp räntor och förde med sig minskad riskaptit. Uppgången drivs främst av reala räntor, exempelvis närmade sig den tioåriga realräntan nollan, vilket drabbar räntekänsliga bolag, och gjorde det svårt för tekniktunga Nasdaq att återhämta fallet. Vidare har nya sanktioner till följd av ryska krigsbrott aviserats, vilket medfört viss osäkerhet på europeiska marknader. Samtidigt påverkar pandemirelaterade nedstängningar de asiatiska marknaderna, men medför också hopp om en lättare penningpolitik. I veckan släpptes även en ny rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, där det fastslås att tekniken för att nå hållbarhetsmålen finns, men att massiva investeringar krävs. Kriget i Ukraina är paradoxalt nog ytterligare ett skäl till omställningen och initiativen är flera med finanspolitiska stimulanser till investeringar för att minska beroendet av olja, gas och kol. Till sist presenterade Clas Ohlson bra försäljningssiffror men mycket svaga siffror för onlinehandeln, vilket i kombination med ett svagt resultat från H&M fått kurser samt förväntningar på kommande kvartalsrapporter för e-handelsbolag att falla.

Realräntorna lyfter från låga nivåer

imagegr5dp.png

Makrostatistik

Veckan inleddes med tysk handelsstatistik som överraskade på uppsidan då exporten växte med hela 6,4 procent mot väntade 1,5 procent. Även importen slog förväntningarna om än något mindre. Under tisdagen presenterades inköpschefsindex för tjänstesektorn som oväntat steg för både Tyskland och Eurozonen, medan index för USA väntades öka från 56,6 till 58,9 men landade på 58. Även om index för Sverige föll ligger det fortfarande på mycket högre nivåer än övriga länder, och samtliga ligger över gränsen om 50 och indikerar fortsatt expansion. I Kina o andra sidan föll Caixin-index från 50,2 till 42,0, vilket är det största fallet sedan början av pandemin, till följd av nedstängningar där mindre företag påverkats mer vilket det privata indexet fångar upp bättre än det officiella. Under onsdagen presenterades producentpriser som i Eurozonen steg marginellt mindre än väntat till 31,4 procent från 30,6 procent på årsbasis, vilket inte bidrar till dämpning av inflationen om företagen lyckas föra över ökningen till konsumenterna. Vi fick även industriproduktionsstatistik som utmanas av höga insats- och energipriser och därav väntades falla men höll sig över nollan för både Tyskland och Sverige. Avslutningsvis fick vi detaljhandelsstatistik som i februari ökade med 5,0 procent vilket är en avmattning som väntas fortsätta efter den senaste statistiken med kraftiga fall i konsumentförtroende. 

KPI och PPI i Eurozonen

imagezca.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Aktiemarknaderna har, som vi tidigare kommunicerat, repat mod och stabiliserats efter den initiala chocken av kriget i Ukraina. Samtidigt är det desto mer dramatik på räntemarknaderna där räntorna  fortsätter att stiga. Även om rörelserna sker från historiskt låga nivåer är det en betydande förändring på relativt kort tid. Kommunikationen kring penningpolitiken har generellt svängt om rejält och trots att styrräntor ännu inte höjts i någon större omfattning eller balansräkningar bantats ännu, är nu marknaden prissatt för något helt annat än vad som var fallet för bara några månader sedan. Rapportsäsongen för det första kvartalet inleds i veckan med bland annat JP Morgan på onsdag och Ericsson på torsdag. Trots nedreviderade globala tillväxtprognoser speglas detta ännu inte i vinstprognoserna. Vi bedömer att  vinstprognoserna kommer att justeras nedåt i samband med rapporterna då bolagen kommunicerar sina utsikter, även om det är stora skillnader på hur och i vilken grad bolag påverkas av de omfattande sanktionerna mot Ryssland. Leveranskedjorna var i flera sektorer ansträngda redan innan kriget i Ukraina och de senaste pandemirestriktionerna i Kina, och kommer av allt att döma vara ett kvarvarande problem under året. Stockholmsbörsen stänger kl 13.00 på torsdag och är helgstängd på fredag, i likhet med flertalet marknadsplatser i Europa och Nordamerika.

Vinstprognoserna är fortfarande positiva
Prognos över global vinsttillväxt, MSCI AC WorldMakrostatistik

Påskveckans makrostatistik inleds idag med kinesisk konsumentprisindex och producentprisindex. Från Sverige presenteras boprisindikator och från Storbritannien industriproduktion. På tisdag presenteras veckans kanske viktigaste statistikpunkt,  amerikansk inflationsstatistik i form av konsumentprisindex. Den senaste månaden visade på den högsta inflationstakten sedan 1982 och nu ligger förväntansbilden på en ännu högre siffra, 8,4 procent, jämfört med 7,9 procent föregående månad. Även Zew-index, en sammanställning av marknadsförväntningarna, från Tyskland presenteras på tisdag. Kinesisk handelsbalans presenteras på onsdag och samma dag även industriproduktionen inom EMU samt amerikansk producentprisindex. ECB kommunicerar sitt räntebesked på skärtorsdagen med efterföljande presskonferens med Christine Lagarde. Intresset är stort för vad ECB kommer att kommunicera då de stigande marknadsräntorna nu prisar in en stramare penningpolitik. Amerikansk detaljhandel presenteras också samma dag och veckan avslutas med bland annat industriproduktion och kapacitetsutnyttjande från USA på långfredagen.

Amerikansk inflation på högsta nivå sedan 1982
CPI

imagemasb.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: DBP (extra), Rush Factory

Exklusive utdelning: Evolution (1:42 EUR), Solnaberg Property (2:50 SEK kvartalsvis), Örsted (12:50 DKK)

Tisdag

Rapporter

ACQ Bure (kl 8.30)

Utl. rapporter

Asos

Övrigt

Stämmor: Fodelia, Nanoform, Pandox, Subsea 7

Onsdag

Rapporter

Stendörren (kl 7.00), Atrium Ljungberg (kl 7.30), Öresund (kl 8.00)

Utl. rapporter

JP Morgan (kl 13.00), Nyrstar

Övrigt

Stämmor: Dometic, Egetis Therapeutics (extra), Hoist, Online Brands Nordic (extra), Pihlajalinna, Remedy, Topright Exklusive utdelning: Fodelia (0:04 EUR)

Halvdag på Oslobörsen

Torsdag

Rapporter

Ericsson (ca kl 7.00), HMS Networks (kl 7.30)

Utl. rapporter

Wells Fargo (ca kl 13.00), Goldman Sachs, Morgan Stanley (ca kl 13.30), Citigroup (ca kl 14.00), Citigroup

Övrigt

Stämmor: Lyckegård (extra), Relais, S2 Medical (extra) Exklusive utdelning: Dometic (2:45 SEK), Pihlajalinna (0:30 EUR)

Stockholmsbörsen stänger kl 13.00, Köpenhamn- och Oslobörsen stängda.

Fredag

Rapporter

LÅNGFREDAGEN

Övrigt

Nordiska börserna stängda. USA- och Torontobörserna stängda. Frankfurtbörsen, Londonbörsen och Parisbörsen stängda. Hongkongbörsen stängd.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss