Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 20

17 maj 2021

Veckoanalys | Vecka 20

17 maj · 2021


Inflationsoro pressade tech-relaterat

Under föregående vecka syntes förnyad oro på finansiella marknader och förhållandevis stora marknadsrörelser. Har något försämrats i grunden för tillgångsslaget aktier eller är sentimentsförändringen mest sannolikt mer kortsiktig?

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Under föregående vecka syntes förnyad oro på finansiella marknader och förhållandevis stora marknadsrörelser. Sedan månadsskiftet har världsindex backat 0,4 procent. I kronor räknat syns en ännu svagare utveckling då kronförstärkning pressat avkastningen för en svensk investerare. Bakom det försämrade sentimentet finns framför allt den på nytt tilltagna inflationsoron och därmed också oron över att dagen då centralbankerna behöver börja kratta för nedtrappade stimulanser kommer allt närmare, trots en övergripande mjuk ton från desamma. Att en kortsiktig rekyl kan stå för dörren har vi på senare tid understrukit, men att det vi har sett skulle vara början på en mer omfattande och långtgående trendvändning till det sämre är fortsatt inte vårt huvudscenario. Återhämtningen senare under veckan gav stöd till vår bedömning. Att inflationen nu stiger beror till stor del på konjunkturell återhämtning och det är i grund och botten positivt för börsbolagen. Däremot innebär läget ändrade förutsättningar inom tillgångsslaget. Medan bolag med höga värderingar i större utsträckning än tidigare ifrågasätts gynnas nu många lägre värderade mer cykliska bolag, däribland banksektorn.

Svagare börs under april och inledningen av maj
MSCI ACWI (inkl. utdelningar, SEK)Makrostatistik

En makrotung vecka är lagd till handlingarna. I tisdags presenterades tyska ZEW-index, där framtidsförväntningarna steg rejält och långt över konsensusprognoserna till 84,4 samtidigt som även nuläget förbättrades mer än väntat. Från svenska håll fick vi i onsdags bland annat ta del av inflationsutfallet för april och i likhet med siffran som kom in från USA senare samma dag steg den ordentligt. En tillfälligt hög inflation är dock helt i linje med förväntningarna i och med baseffekter och flaskhalsar, men viss oron för om den högre inflationen blir mer varaktig ritar ändå successivt om marknadskartan. Onsdagens statistikskörd bjöd därutöver på amerikanska NFIB över småföretagares framtidssyn och eurozonens industriproduktion under mars månad. NFIB visade att sentimentet förbättrades mer än väntat månad över månad medan industriproduktionen i eurozonen steg kraftigt år över år, om än inte fullt så mycket som väntat. Veckan avslutades med amerikansk detaljhandelsstatistik, Michiganindex över konsumenternas humör och amerikansk industriproduktion. Detaljhandeln var sämre än väntat och i nivå med föregående månad och Michiganindex föll i spåren av stigande inflation och därmed lägre realinkomster. Industriproduktionen utgjorde också viss besvikelse och steg mindre än väntat, negativt påverkad av bland annat halvledarbristen.

ZEW-indikator

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Efter den överraskande höga inflationen är det troligt att investerare håller en lite mer avvaktande inställning till börsen i det korta perspektivet. Samtidigt lämnar vi rapportsäsongen bakom oss och går in i ett tunnare nyhetsflöde. Fokus flyttas till inflations- och ränteutvecklingen, tempot i massvaccineringen och signalerna kring minskade restriktioner. För bolagen blir det intressant att se hur efterfrågemönstret ser ut i ett vaccinerat och mer öppet samhälle. Under rapportperioden var det uppenbart att analytikerna ännu en gång låg för lågt i sina estimat då de flesta bolagen slog förväntningarna. Som vi tidigare kommunicerat behövdes estimaten tas upp ytterligare, vilket nu sker. I det korta perspektivet finns däremot en viss osäkerhet i att komponentbrist och kostnadsinflation kan störa vinstutvecklingen. Lyfter vi blicken lite ger den framgångsrika vaccindistribution och den konjunkturella återhämtningen oss anledning att tro på en förbättrad efterfrågan. Vi ser kostnadsinflationen som mer tillfällig, vilket skulle få bolagens kostnadsbas att återgå till mer kontrollerad framöver och i ett sådant läge bör vinster och estimat fortsätta stiga. På torsdagen den 20:e släpper vi årets andra strategirapport där vi presenterar vad man kan vänta sig av utvecklingen på de finansiella marknaderna under sommarmånaderna.

 

Vinstutsikterna fortsätter att revideras upp
Vinsttillväxt kalenderår MSCI AC WorldMakrostatistik

I veckan får vi intressant statistik från industrisektorn och även om framåtblickande indikatorer såsom inköpschefsindex indikerar en förbättrad situation går återhämtningen i industriproduktionen långsamt i stora delar av världen. I Kina inleddes året med en fortsatt snabb tillväxt inom industriproduktion, drivet av en ökad inhemsk efterfrågan och en stark export. Under föregående år lyckades Kina flytta fram sina positioner och ta marknadsandelar och idag är deras andel av den globala exporten högre än före krisen, med stöd av en hög global efterfrågan på konsumtionsvaror. Industriproduktionen kom natten till måndag in på 9,8 procent för april i årstakt, vilket var i linje med förväntningarna. Vi får också preliminär BNP-statistik från Eurozonen för det första kvartalet som väntas falla med 1,8 procent i årstakt. Vaccinförseningar och risker om ännu en förlorad turistsäsong gör att tillväxtprognosen för 2021 blir dämpad. Försäljnings- och prisutveckling på den amerikanska husmarknaden har varit väldigt stark och i veckan får vi statistik över antalet nystartade byggen som väntas fortsätta visa styrka. Vi ser det som troligt att den starka bostadsmarknaden fortsätter att bidra positivt till både konsumentförtroende och detaljhandel framöver. Veckan bjuder också på viktig inflationsstatistik från eurozonen där begränsade inflations- och tillväxtutsikterna gör det nödvändigt att den stöttande politiken förlängs.

Industriproduktion
Årstakt
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Bridgestone, Ryanair​

Övrigt

Stämmor: Alzecure Pharma, Backaheden (ändrat datum från 13 april), Lidds, Organoclick, Raketech, Ranplan.

Exklusive utdelning: Kinnevik (första dag för handel utan rätt till inlösenaktier vid utskiftning utav aktier i Zalando)​. Övrigt: Oslobörsen stängd (nationaldag)

Tisdag

Rapporter

Björn Borg (kl 7.30), Addtech, Calliditas, Eolus Vind, Fasadgruppen, Tradedoubler​

Utl. rapporter

Walmart (ca kl 13.00), Home Depot, Vodafone, BW LPG (kl 7.00)​

Övrigt

Stämmor: Acosense, Axkid, Axolot Solutions, Björn Borg, Calmark, Circhem, Clavister, Comintelli, Devport, Fram, Frill, Hoodin, Impact Coatings, Klimator, Kopparbergs, Magle Chemoswed, Medica Natumin, Moberg Pharma, MTG, Nimbus, Oscar Properties, Papilly, Paradox, Scibase, Sdiptech, Sinch, Sintercast, Solnaberg Property, Spectracure, Speqta, Tobii, Tradedoubler m.fl.​

Onsdag

Rapporter

Catena Media (kl 7.00), BTS (kl 8.00)​

Utl. rapporter

Aurubis (prel datum), Cisco, Telecom Italia, Tencent (prel datum), Mowi (kl 6.30), Simcorp (kl 8.00), Rockwool

Övrigt

Stämmor: Active Biotech, Copperstone Resources, Enorama Pharma, Eolus Vind, Footway, Green Landscaping, Hypefactors, Qliro, Renewcell, Rhovac, Sampo, Scandbook, Scandbook, Tethys Oil m.fl.​ Exklusive utdelning: Byggpartner (3:50 SEK), Fasadgruppen (0:60 SEK), Kopparbergs (6:75 SEK), Paradox (1:00 SEK), Sintercast (2:00 SEK halvårsvis), TGS (USD 0,14) m.fl.​ Övrigt: Hongkongbörsen stängd

Torsdag

Rapporter

Balco (kl 7.30), Abliva (kl 8.30), Endomines

Utl. rapporter

Applied Materials (prel datum), Lerøy Seafood Group (kl 6.30)

Övrigt

Stämmor: Abliva, Bonesupport, Chromogenics, Enviro, Feelgood, Ferroamp, Genovis, GIG, GIG, GPX Medical, Kebni, Livihop, Nepa, Nordic Paper, Oboya Horticulture, Stenocare, Wesc, Xspray, Zinzino m.fl.​

Exklusive utdelning: Drillcon (0:70 SEK), Eolus Vind (2:00 SEK), Munters (0:70 SEK), Sampo (1:70 EUR), Scandbook (0:80 SEK i stamaktie, 1:42 SEK i preferensaktie), Tethys Oil (2:00 SEK)

Fredag

Rapporter

Viking Supply Ships (kl 8.30)

Utl. rapporter

Deere

Övrigt

Stämmor: Abelco, Arcane Crypto, Awardit, Bio-Works, Concejo (ändrat datum från 18 maj), Creades (extra), Effnetplattformen, Eyeonid, Grängesberg Exploration, Hoylu, Spiffbet, Synact Pharma​

Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR månadsvis), Nordic Paper (2:00 SEK), Zinzino (1:00 SEK + extra 0:25 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss