Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 20

Veckoanalys | Vecka 20

16 maj · 2022


Stagflationsoro tynger börserna

Oron för stagflation fortsätter tynga börserna och hela förra årets uppgång är nu på många håll nästintill utraderad. I veckan fick vi ny inflationsdata från tongivande länder som återigen överraskade på uppsidan. Krig, inflation och pandemi utgör några av de orosmoln marknaden försöker hålla i huvudet samtidigt och många marknader handlas högst volatilt.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Förra veckan inleddes på samma sätt som veckan innan avslutades, med kraftiga fall efter fortsatt oro för vikande tillväxt tillsammans med fortsatt hög inflation och stigande räntor. En ökad, om än fortfarande begränsad, oro för recession leder till frågetecken om hur länge räntehöjningscykeln kan fortgå. Därför har vi sett volatila långräntor under veckan, där exempelvis amerikanska tioåringen föll kraftigt i början av veckan för att återhämta sig något i slutet. I Kina har vi sett en minskad smitta, men nolltoleransen gör att enstaka nya fall leder till ytterligare nedstängningar. Detta orsakar komponentsbrist och leveransproblem vilket tvingade både Tesla och Volvo Cars att tillfälligt stoppa produktionen. Slutligen fick vi även negativa nyheter gällande utbudet på spannmål då klimatförändringen  hotar veteskördar i Frankrike, som likt Indiens väntades kompensera för bortfallet från Ukraina.

Orosmoln skapar volatilitet och fallande börserMakrostatistik

På makrosidan har allt handlat om inflation. Mest intressant är förstås den amerikanska, där både huvudsiffran och kärninflationen likt väntat föll tillbaka. Huvudsiffran föll från 8,5 procent till 8,3 procent, medan kärninflationen föll något mer från 6,5 procent till 6,2 procent i årstakt. Fallet ska dock inte tolkas alltför positivt då det är drivet av baseffekter från att snabba prisökningar under samma period förra året nu faller ur årsjämförelserna. Istället var nedgången mindre än man hoppats på och månadstakten kom in högre än väntat, drivet av bland annat tjänster som hyror och resor. Även Sveriges, Norges och Danmarks inflation kom in oväntat högt. KPIF för Sverige steg från 6,1 procent till 6,4 procent i årstakt mot marknadens förväntningar om 6,2 procent och Riksbankens 5,9 procent. Samtidigt som utfallet ökar sannolikheten för en höjning om 50 punkter av Riksbanken minskas den av Ingves signaler, hushållens belåningsgrad och faktumet att man redan ligger före ECB trots lägre inflationstakt. ECB väntas efter ett tal av Lagarde i veckan höja räntan för första gången på 10 år vid juli-mötet. Centralbankerna slits nu mellan prioriteringar av tillväxt och inflationsmål, men kommunikationen är att inflationen kommer först. Även Kinas inflation, som ligger på klart lägre nivåer, kom in högre än väntat drivet av logistikproblem och stigande matpriser, vilket är effekter av pandemihanteringen. I bakgrunden fick vi industriproduktion från Eurozonen som föll något mindre än väntat i mars. 

Amerikansk inflation
CPI

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Marknaden handlas just nu mycket volatilt, och både aktiemarknadens volatilitetsindex VIX och obligationsmarknadens motsvarighet MOVE noterar höga nivåer. De många orosmoln som marknaderna just nu upplever leder till att rörelserna blir kraftigare. Till dessa orosmoln hör exempelvis rädslan för en eskalering i kriget i Ukraina och de enorma nedstängningarna i Kina. Även inflationen samt en oro kring att räntehöjningarna som centralbankerna genomför för att hantera inflationen kommer vara mer än ekonomin klarar av, och således leda oss in i en recession, oroar marknaden. Rör det sig om enstaka problem kan marknaden ofta hantera dem bra, men när de hopar sig på det här sättet blir osäkerheten för stor, vilket speglas i den volatila marknaden. Då dessa problem väntas bestå kan svängningarna på marknaden bli kraftiga även framgent. Detta måste dock inte innebära stora börsfall då rörelserna blir stora i båda riktningar, och således även innebär att börsen stiger kraftigt på positiva nyheter. För svensk del bedöms nyheter relaterade till en svensk Nato-ansökan dominera nyhetsflödet i veckan, men även om nyhetsvärdet kring detta är stort bedömer vi att marknadspåverkan kommer vara desto mindre.

Volatilitetsindex åter på höga nivåerMakrostatistik

Veckan bjuder på sparsmakat med makrostatistik, men den vi bjuds på inleds med kinesiska siffror över detaljhandelsförsäljningen. Den väntas minska med 6,1 procent i april jämfört med april i fjol, från att ha minskat med 3,5 procent i mars. Det här skickar fortsatta signaler om att Kina kommer få svårt att nå sina tillväxtmål på grund av de mycket hårda covidrestriktionerna som landet har infört. På tisdag får vi ta del av preliminär statistik över BNP-tillväxten under första kvartalet i Eurozonen, som väntas landa på 5 procent jämfört med året innan. Detta är en osedvanligt hög tillväxttakt för Eurozonen, men denna siffra väntas minska under året, och tillväxten i Eurozonen för helåret 2022 väntas uppgå till 2,8 procent, vilket är mer i linje med trend. Under onsdagen presenteras den brittiska inflationen för april, som väntas uppgå till hela 9,1 procent, jämfört med 7,0 procent i mars. Bank of England har tydliggjort att de ser detta som mycket problematiskt, och har höjt styrräntan vid de fyra senaste centralbanksmötena. Även Eurozonen presenterar inflationssiffror, som väntas uppgå till 7,5 procent i april. Veckan avslutas med att vi får ta del av tyska producentprisindex, som åter väntas stiga. Mätningen för mars månad visade på en prisökning med 30,9 procent jämfört med året innan, och siffran för april väntas landa på 31,4 procent.

Eurozonens bnp-tillväxt fortfarande över trend
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Global Fashion Group, Ryanair, Take Two (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Acosense, Archelon Natural Resources, Cyxone, Ecomb, Moberg Pharma, Movebybike, Nitro Games, Ranplan   Kapitalmarknadsdag: Aros Bostad kl 9.00

Exklusive utdelning:  BTS (2:40 SEK), Cibus (0:10 EUR), Kindred (0:1685 GBP), Nicoccino (teckningsperiod i nyemission inleds (avslutas 30 maj))

Tisdag

Rapporter

Storskogen (kl 7.00), Lagercrantz (kl 8.00), Nibe (kl 8.00), Addtech (kl 8.15)

Utl. rapporter

Walmart (ca kl 13.00), Home Depot (före USA-börsernas öppning), Vodafone

Övrigt

Stämmor Alzecure Pharma, Cary Group, CGIT, Cint, First Venture, Nibe, Renewcell, Seatwirl, Sintercast, Slitevind, Spiffbet, Storskogen, Transfer Group

Kapitalmarknadsdag: Sandvik kl 12.00-17.15

Oslobörsen stängd

Onsdag

Rapporter

Bico (kl 7.00), Calliditas (kl 7.00), Catena Media (kl 7.00), Raysearch (kl 7.45), Better Collective (kl 8.00), Tradedoubler (kl 8.00), Creaspac (kl 8.30), Eolus Vind (kl 8.30)

Utl. rapporter

Cisco (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: AAK, Nent, New Wave, Nimbus, Sampo  Kapitalmarknadsdag: Traton

Exklusive utdelning:  Betsson (första handelsdag utan inlösenrätt i inlösenprogram 1:97 SEK per aktie), Nibe (0:50 SEK), Sintercast (2:25 SEK + extra 0:25 SEK), Storskogen (0:07 SEK)

Torsdag

Rapporter

Maha Energy (kl 7.30), Viking Supply Ships (kl 8.30), Björn Borg (kl 17.30)

Utl. rapporter

BW LPG, Golden Ocean, Simcorp (tidig morgon)

Övrigt

Stämmor: Björn Borg, Enquest, Enviro, Green Landscaping, Kjell & Company, Leo Vegas, Nepa, Nordic Paper

Exklusive utdelning:  AAK (2:50 SEK), New Wave (4:25 SEK), Nimbus (1:50 SEK), Prevas (3:50 SEK), Sampo (4:10 EUR), Tethys Oil (2:00 SEK), TGS (0,14 USD)

Fredag

Rapporter

Anoto (kl 8.00), Stockwik (kl 8.00), Abliva (kl 8.30)

Utl. rapporter

Deere

Övrigt

Stämmor: Awardit, Footway, Mekonomen, Prolight, Rugvista, Sociallite US, Stockwik, Streamify, Synact Pharma, Viva Wine Group, Vo2 Cap

Exklusive utdelning: Absolent (2:00 SEK), Arla Plast (1:50 SEK), Eolus Vind (1:50 SEK), Nepa (1:23 SEK), Nordic Paper (2:00 SEK), Wise Group (3:00 SEK + extra 1:00 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss