Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 21

24 maj 2021

Veckoanalys | Vecka 21

24 maj · 2021


Nervöst med tvära kast på aktiemarknaderna

Föregående vecka uppvisade ett nervöst marknadsbeteende med mycket stora rörelser i perifera tillgångsslag, exempelvis kryptovalutor. Protokollet från det senaste Fed-mötet gav dock en viss bekräftelse på att den amerikanska centralbanken bedömer den nuvarande höga inflationstakten som tillfällig och att rådande penningpolitik ligger fast.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Slagigheten i marknaderna, vilken varit signifikant den senaste månaden, var tydlig även under föregående vecka. Hur och när den rådande penningpolitiken förändras är frågeställningen vi bedömer är marknadens huvudbry för tillfället. Budskapet är fortfarande att nuvarande penningpolitik ligger fast, men en nyansförändring kan ändå skönjas i protokollet från det senaste mötet. Konjunktur- och inflationsutvecklingen i framförallt USA är stark och hög vilket innebär att några ledamöter argumenterar för att Fed de kommande mötena i alla fall ska börja diskutera storleken på de nuvarande tillgångsköpen. Centralbankernas roll kan inte överskattas för finansmarknaderna i nuläget och självklart blir alla ledtrådar kring den framtida utvecklingen och förändringar viktig. Vi bedömer att Fed inväntar data på att de eventuellt har fel i sina antaganden om inflationen och fortsatt förblir mycket stödjande, men att en sannolik tidpunkt för nedtrappning är runt årsskiftet. Kinesiska myndigheter införde nya regleringar kring kryptovalutor och Elon Musk, grundare och huvudägare till Tesla, uttryckte oro kring Bitcoins miljöpåverkan, vilket medförde enorma prisrörelser under veckan.

Volatilitetsindex, VIX, S&P 500
CBOE (S&P 500)Makrostatistik

Föregående vecka var något mindre makrointensiv än den senaste tidens intensiva och tunga rapportering. NAHB-indexet, som är ett uttryck för de amerikanska husbyggarnas framtidstro, presenterades i måndags och visade ett fortsatt mycket bra stämningsläge, vilket var i nivå med föregående månad. Statistik över bygglov och byggstarter, också från USA, visade dock på ett lägre utfall än förväntat när de presenterades i tisdags. Torsdagens statistik över ledande indikatorer i USA uppvisade en fortsatt förbättring, med en uppgång månad över månad på 1,6 procent till 113,3. Utfallet var starkare än väntat jämfört med föregående månads nivå på 111,6. Veckan avslutades med en rad preliminära ”Flash” inköpschefsindex från Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA. Utfallet var generellt i linje med förväntningarna för de europeiska länderna, där Frankrike sticker ut positivt. För USA var utfallet dock mycket starkt där tjänstesektorns nivå på 70,1 var betydligt högre än väntade 64,3. Sammantaget indikerar de preliminära siffrorna att den starka konjunkturella återhämtningen fortsätter med full kraft.

Ledande indikatorer i USA

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Förra veckans rörelser indikerar att marknaden har börjat prisa in att den makroekonomiska tillväxttakten toppar ur och faller tillbaka ner mot trend. Att långräntorna inte fortsatt att stiga tyder också på att obligationsmarknaden ser den höga inflationen som tillfällig. I detta marknadsklimat ser vi fortsatt goda förutsättningar för aktier som tillgångsslag och förespråkar vi en bred exponering med tyngdpunkt i mer cykliska sektorer. Vi ser också att goda skäl att hålla en exponering mot såväl tillväxt- som värdeorienterade sektorer. Marknaden fortsätter att få stöd av stora stimulanser i kombination med mildare restriktioner och ekonomisk normalisering. I tider av globalt synkroniserad ekonomisk tillväxt tenderar marknaden att underskatta styrkan i rörelseriktningen. Det ser vi även idag då marknadens vinstprognoser successivt skruvas upp och gång på gång överträffas av verkligheten. Risk för överhettning finns förstås, även om det idag finns väldigt lite som pekar på det, men eftersom inflationen och i synnerhet prisstabilitet utgör en grundbult i centralbankernas räntepolitik blir centralbankernas balansgång mellan penningpolitisk stimulans och risk för överhettning som tidigare nämnts en nyckelfråga.

Amerikansk långränta och cykliska sektorer

imagem83z.png

Makrostatistik

Veckan inleds med det nationella ekonomiska aktivitetsindexet Chicago Fed. Den amerikanska ekonomin visar tydliga tecken på en robust ekonomisk återhämtning och indexet, som väntas fortsätta stiga, noterade förra månaden den högsta nivån på åtta månader. Under tisdagen får vi från europeiskt håll ta del av tyska IFO-index där förväntningarna ligger på att både den framåtblickande och nuvarande komponenten ska ha stigit. Vi får även en del amerikansk husmarknadsstatisk under veckan, bland annat försäljningen av nya hem. Den amerikanska bostadsmarknaden har fortsatt att visa styrka och blomstrar i spåren av låga räntor och pandemi. Också torsdagen bjuder på bostadsmarknadsdata från USA i form av kontrakterade husköp. Samma dag kommer dessutom preliminära amerikanska BNP-siffror för första kvartalet och order varaktiga varor. Från svenskt håll bjuder torsdagen på månadens KI-barometer som visade ovanligt stor uppgång i april, med bidrag från samtliga sektorer. På fredag väntar ett helt band av intressant statistik. I vårt hemland preliminära BNP-siffror för årets första kvartal och detaljhandeln under april. Från euroområdet kommer maj månads barometerindikator och från USA blir sannolikt huvudnumret privatkonsumtion och PCE-inflation, det inflationsmått som Fed primärt ser till. Förväntningarna ligger på en kärn-PCE om 3,0 procent år över år respektive 0,6 procent på månadsbasis.

KI-barometern och OMXS30
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: 24 Storage, Aino Health, Artificial Solutions (extra), Chemotech, Emotra, Everysport Media, Mantex, Nanexa, Swemet (ändrat datum från 4 maj), Willak.

Exklusive utdelning: Concejo (15:00 SEK), Effnetplattformen (preliminär första dag för handel utan rätt till aktier i Effnetplattformen Holding). Övrigt: Olsobörsen, Köpenhamnbörsen, Frankfurtbörsen och Torontobörsen stängda

Tisdag

Rapporter

Lundbergs, Multiq

Utl. rapporter

BW Offshore (kl 7.30)

Övrigt

Stämmor:Alphahelix, Archelon, Arcoma, Balco, Catella, Combigene, Dicot, Endomines, Finepart, Hubso, Miris, Multiq, Oncozenge, Premium Snacks, Q-linea, Real Heart, Scout Gaming, Tempest Security, Transcendent, Unlimited Travel, Wonderful Times Group, Zenicor. Kapitalmarknadsdag: Tele2 9.00-11.30

Onsdag

Rapporter

Saniona (kl 8.00), Maha Energy, Oncopeptides, Pierce, Strax

Utl. rapporter

Abercrombie, Nvidia, Tata Steel (prel datum), Selvaag Bolig (kl 7.00)

Övrigt

Stämmor: Addera Care, Cantargia, Crown Energy, Expression Biotech, Kancera, Lipigon, Lipigon, Micropos Medical, Nattopharma, Nischer Properties, Northbaze, Oncopeptides, Paxman, Photocat, m.fl. Exkl. utdeln.:BW LPG (NOK 1,48026), Catella (0:90 SEK), Multiq (0:05 SEK), Wonderful Times Group (0:70 SEK). Kapitalmarknadsdag: Orion 12.00-15.00, Iconovo 13.00-15.30 och Assa Abloy

Torsdag

Rapporter

Oasmia, SAS

Utl. rapporter

Autodesk (prel datum), Aviva (operativ uppdatering), Dell, GAP, HP, Medtronic, Avance Gas, Höegh LNG

Övrigt

Stämmor:, Alm Equity, Boozt, Calliditas, Cavotec, New Equity Venture, News55, Oasmia, Telenor m.fl. Exkl. utdeln.: Autoliv (0:62 USD, kvartalsvis), Björn Borg (första dag exklusive rätt till inlösenaktier i inlösenprogram 1:50 SEK/aktie, beräknat datum)Gullberg & Jansson (1:00 SEK), Lerøy Seafood Group (NOK 2,0). Kapitalmarknadsdag: JM kl 9.30-11.45 och Atlas Copco

Fredag

Rapporter

Elekta (kl 7.30), Anoto, Concejo (ändrat datum från 18 maj), Oscar Properties

Utl. rapporter

Frontline

Övrigt

Stämmor: Axichem, Confidence, Curando Nordic, Dalsspira Mejeri, Euris, Initiator Pharma, Kakel Max, Knowit (extra), Lohilo Foods, Svenska Aerogel

Exkl. Utdeln.: New Equity Venture (0:25 SEK + extra 0:13 SEK), Telenor (NOK 5,00)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss