Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 21

Veckoanalys | Vecka 21

23 maj · 2022


Börserna närmar sig en björnmarknad

För sjunde veckan i rad föll indexet S&P 500. Molnen utgörs fortsatt av inflationsoro, penningpolitiska åtstramningar och på senare tid en ökad oro för att en recession inte ligger alltför långt bort. Svaga rapporter från detaljhandelsjättar antyder problem för vinsttillväxten, och trots en sänkt ränta från Kina gick S&P 500 tillfälligt in i en björnmarknad.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Kina inledde med att presentera svag både detaljhandel och industriproduktion som dämpade riskaptiten initialt. Därefter släppte de amerikanska detaljhandelsjättarna Walmart, Target och senare Ross Stores kvartalsrapporter där siffrorna föll ut sämre än förväntat, samtidigt som de reviderade ned helårsprognoserna. En inflation som tycks börja påverka vinsttillväxten i kombination med ett uttalande från Powell om att Fed kommer göra var som krävs för att dämpa inflationen, orsakade kraftiga fall under onsdagen. Under fredagen förbättrades investerarnas humör något när den kinesiska centralbanken sänkte den viktigaste räntan för bolån mer än väntat. Medan resten av världen återhämtat sig bättre från pandemin, dock på bekostnad av högre inflation, har Kina varit en bromskloss för den globala återhämtningen. Trots en hård coronastrategi har vi inte sett de lättnader i penningpolitiken som väntats, men nu har marknaden hopp om fler räntesänkningar. Detta fick europeiska börser att stänga upp, medan amerikanska index stängde med röda siffror. Under veckan har vi sett S&P 500 handlas i en så kallad björnmarknad, det vill säga med kursfall på mer än 20 procent från den senaste toppen, men index har ännu inte stängt så pass lågt. 

Amerikanska detaljhandelsbolag föll kraftigtMakrostatistik

En förhållandevis lugn makrovecka inleddes med industriproduktion och detaljhandel från Kina som föll mer än väntat. På detta landade även arbetslösheten oväntat högt och effekterna av nedstängningarna verkar bli större än väntat. Detta talar för fler räntesänkningar än den under fredagen för att minska de ekonomiska konsekvenserna, då nolltoleransen för covidfall verkar bestå. Under tisdagen landade preliminär BNP-tillväxt för Eurozonen något högre än väntat på 5,1 procent för första kvartalet jämfört med året innan. För helåret väntas den dock komma ner mot 2,8 procent vilket är närmre trend. Onsdagen bjöd på inflationsstatistik från Storbritannien som väntades uppgå till hela 9,1 procent men landade på, fortfarande höga, 9,0 procent. Till följd av ett nytt pristak steg priser för el- och gaspriser kraftigt, men drivande är även livsmedelspriser. Bank of England ser detta som mycket problematiskt och spår en framtid med hög inflation och vikande tillväxt, vilket kommer utgöra en extrem prövning för såväl brittiska hushåll som företag. I Sverige presenterades Valueguards bostadsprisindex för april som visade på en liten nedgång om -0,2 procent rensat för säsong. Tidiga undersökningar i Stockholm och Göteborg visar på fortsatta nedgångar i maj, och det råder osäkerhet kring exakt vad som ska hända på marknaden, men inflation och höjda räntor talar ändå för att viss nedgång är att vänta. Avslutningsvis fick vi amerikansk detaljhandel- och industriproduktionsstatistik som växte och tyder på en fortsatt stark ekonomi. Fler nya arbetslösa än väntat utgör dock ett tidigt tecken på att en sämre framtid är att vänta. 

Avtagande tillväxttakt i industriproduktionen
Årstakten är fortsatt hög i USA men sämre i Kina

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Precis som väntat har marknaden fortsatt uppvisa hög volatilitet, då de grundproblem som skapat mycket oro fortfarande är långt ifrån att lösas. Centralbankerna runt om i världen höjer styrräntan för att hantera den höga inflationstakten, men vilken effekt detta kommer få på ekonomin är fortfarande mycket osäkert. Marknaden ställer sig också frågande till om centralbankerna skulle fortsätta höja räntan om de ser att efterfrågan på dels varor och tjänster samt dels arbetskraft viker. De flesta centralbankerna har enkom ett mål om prisstabilitet, vilket i praktiken innebär en inflation omkring två procent. Här sticker dock amerikanska Fed ut, då de måste balansera detta mål med målet om full sysselsättning, vilket i teorin ger dem mindre spelrum att fortsätta höja räntan för att bekämpa inflationen om konjunkturen viker. Utöver allt detta har ett nytt orosmoln trätt fram i form av spridningen av sjukdomen apkoppor. Än så länge rör det sig inte om någon stor smittspridning och inte heller någon som helst marknadspåverkan, men både allmänheten och de finansiella marknaderna torde vara måna om att detta inte utvecklas till en ny pandemi. Slutligen får vi även en uppföljning på en av marknadens fokuspunkter från förra veckan, då ytterligare fyra detaljhandelsjättar i USA, nämligen GAP, Macy’s, Dollar General och Costco, släpper sina rapporter nu på torsdag.

Amerikansk sysselsättning och inflation
Sysselsättningen har återhämtat sig, men inflationstakten har stigit kraftigtMakrostatistik

Makroveckan inleds med att bjuds vi på tyska ifo-index, som är ett mått för den ekonomiska aktiviteten i Tyskland. Väntat är ett marginellt fall från föregående mätning i april, men från redan låga nivåer. Under tisdagen presenteras preliminära inköpschefsindex från Australien, Eurozonen och de största europeiska ekonomierna. Samtliga mått väntas falla något jämfört med aprilsiffrorna, men samtliga väntas också ligga kvar på nivåer klart över 50-strecket, och indikerar således fortfarande tillväxt. Tisdagen bjuder även på indikatorn för det franska affärsklimatet, som även det väntas falla marginellt. På onsdag presenteras mötesprotokollet från det senaste Fed-mötet. Marknaden väntar spänt på alla detaljer man kan få om hur Fed ser på det ekonomiska klimatet, och hur man bedömer att den räntehöjningscykeln man har inlett kommer att påverka både inflation och konjunktur. På onsdag får vi även ta del av statistik över svensk arbetslöshet. Estimat saknas, men föregående siffra landade på 8,2 procent. På onsdagen får vi även ta del av fransk konsumentförtroende, som väntas öka marginellt jämfört med i april. Veckan avslutas med att vi på fredagen bjuds på slutgiltiga siffror för det amerikanska sentimentsindexet Michigan index som väntas ligga kvar på den låga siffran 59,1.

Tyska IFO - index
Kriget i Ukraina har påverkat synen på det tyska affärsklimatet
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Cantargia (kl 8.30)

Övrigt

Stämmor Aino Health, Cantargia, Catena Media, Hodl, Kvix, Lerøy Seafood Group, Mantex, Nordic Asia (ändrat datum från 16 maj), Oncozenge, Vestum, Zwipe

Exklusive utdelning: Autoliv (0:64 USD), Dala Energi (0:60 SEK), Mekonomen (3:00 SEK), Rugvista (2:50 SEK), Viva Wine Group (1:50 SEK)

Torontobörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Multiq (kl 12.30), Concejo, Lundbergs (lunchtid)

Utl. rapporter

Adevinta (kl 7.00)

Övrigt

Stämmor: Alphahelix, Catella, Hövding, Initiator Pharma, Irras, Sjöstrand Coffee, Stendörren, Stenhus Fastigheter, Truecaller, Unlimited Travel, Zaplox, Zazz Energy

Kapitalmarknadsdag: Xspray kl 10.00-12.00 Exklusive utdelning: Lerøy Seafood Group (2,5 NOK), Nordic Asia (0:08 SEK), Tingsvalvet (7:60 SEK)

Onsdag

Rapporter

Elekta (kl 7.30), Saniona (kl 8.00), Vivesto (kl 8.00), Strax (kl 8.55)

Utl. rapporter

Selvaag Bolig (kl 7.00), Avance Gas, Nvidia (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor:  Secits, Speqta, Strax, Sustainion, Syncro Group, Tempest Security, Tobii, Torslanda Property, Wicket Gaming, Vivesto, Wonderful Times Group

Exklusive utdelning: Balco (1:00 SEK), Catella (1:00 SEK)

Stockholmsbörsen stänger kl 13.00

Torsdag

Rapporter

Kristi himmelsfärds dag

Utl. rapporter

GAP (kl 22.15)

Övrigt

Stämmor: BW Offshore

Nordiska börserna stängda

Fredag

Utl. rapporter

BW Offshore, REC Silicon, Canopy Growth (prel datum)

Övrigt

Stämmor: BPC Instruments, Dalsspira Mejeri, Empir (extra), Hilbert, Lumito, Sens, Zenergy Exklusive utdelning: Nanocap (0:25 SEK), Speqta (4:80 SEK)

Köpenhamnsbörsen stängd

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss