Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 22

31 maj 2021

Veckoanalys | Vecka 22

31 maj · 2021


Fortsatt långsiktigt goda förutsättningar för börsen

Inflationsoron fortsätter att sätta sin tydliga prägel på världens börser. I veckan som gick dämpades däremot oron för överhettningsrisker och inflations­förväntningarna kom ned något. Även om det kortsiktigt kan vara oroligt på börserna är de långsiktiga förutsättningarna fortsatt intakta för en stark börs framöver.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Oron för en stigande inflation och tillbakadragna stimulanser har bidragit till en mer orolig och avvaktande aktiemarknad den senaste tiden. Men under föregående vecka höll världens börser humöret uppe i takt med att marknaden åtminstone tillfälligt verkar ha skakat av sig oron för den stigande inflationen. Den något dämpade oron för inflationen syns framförallt i den marknadsprissatta inflationen (breakeven-inflation) som fallit tillbaka sedan publiceringen av protokollet från Feds senaste räntemöte. Det har fått de nominella långräntorna att ta en paus från tidigare uppgångar, vilket aktiemarknaden uppskattar. Under veckan presenterade Bidens Budgetplan på 6.000 miljarder dollar, vilket lär resultera i ökat obligationsutbud som däremot kan leda till ett uppåttryck på räntorna. Uppgifter om budgeten stärkte investerarnas bild av att USA kommer att dra världsekonomin med sig ut ur pandemin. Även om det kortsiktigt kan vara oroligt på aktiemarknaden är de långsiktiga förutsättningarna för en stark börs fortsatt goda på grund av en förväntad vinsttillväxt bland bolagen och räntenivåer som i absoluta tal fortsatt är låga.

USA: Långsiktiga inflationsförväntningar

imagei308l.png

Makrostatistik

Veckan öppnade med amerikanskt konsumentförtroende som kom in oförändrat jämfört med tidigare månad. Hushållen har blivit mer optimistiska kring nuvarande situation men förväntansindexet föll tillbaka något då optimismen om kommande jobb- och inkomstmöjligheter sjunkit. Det gör nästa veckas sysselsättningsrapport otroligt spännande. Att stigande konsumentpriser urholkar hushållens köpkraft kan också bidra till den mer pressade framtidstron hos hushållen. Konsumentförtroendet påverkas även av bostadsmarknaden som förstärktes när data visade att amerikanska bostadspriser steg 1,4 procent i mars, jämfört med föregående månad, och klättrade 13,9 procent jämfört med samma månad 2020. Det är delvis en effekt av låga räntor och den tydliga hemmajobbartrend vi sett sedan coronautbrottet. Svenska KI-barometern, som visar stämningsläget i svensk ekonomi, steg i maj till den högsta nivån i indikatorns 25-åriga historia. Med en stark svensk bostadsmarknad och en arbetsmarknad som förbättras är förutsättningarna goda för att styrkan håller i sig även resten av året. Veckans höjdpunkt var inflationen enligt Feds favoritmått PCE, som kom in på 3,1 procent i årstakt mot väntade 2,9 procent. Eftersom vi redan fått KPI för april där vi såg den största överraskningen någonsin, låg prognosen närmare utfall denna gång.

PCE Core inflation
Feds eget favoritmått för inflationen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Konsolideringen fortsätter på såväl ränte- som aktiemarknaderna. Något som inte konsoliderar är dock vinstförväntningarna för börsbolagen. Starka rapporter och positiva utsikter för en successiv nedtrappning av pandemiåtgärder medför att estimaten ligger för lågt och justeras uppåt. Samlat bedöms nu vinsttillväxten bli närmare 40 procent i år vilket kan jämföras med under 30 procent vid årsskiftet. Allt annat lika ger detta ett stort stöd för värderingarna på aktiemarknaderna och förnärvarande kontraherar faktiskt multiplarna, en utveckling vi inte sett på många år. Marknadens fokus har den senaste månaden varit de höga inflationsutfallen vilket skapar osäkerhet kring den framtida penningpolitiken. Vi bedömer att ett stort makrofokus består för ytterligare en tid, för att sedan skifta tillbaka till bolagssektorn när rapportperioden börjar nalkas i mitten av juli.

Optimistiska prognoser för kommande år
Vinsttillväxt kalenderår MSCI AC World

image32d0q.png

Makrostatistik

Veckan bjuder på en omfattande makrostatistisk rapportering. Månadsskiftet innebär som vanligt PMI-siffror från de tongivande ekonomierna globalt. Imorgon, tisdag, presenteras inköpschefsindex från industrin följt av tjänstesektorn på torsdag. Förutom i Kina är förväntansbilden att industrin ska fortsätta uppvisa höga nivåer över 60. Tjänstesektorn är mer tudelad där europeisk tjänstesektor är mindre optimistisk än den amerikanska motsvarigheten som redan uppvisar betydande optimism om framtidsutsikterna. På fredag presenteras den viktiga NFP, non farm payroll, eller den amerikanska sysselsättnings statistiken för maj månad. Förväntansbilden är att 674 000 nya arbeten skapades och att arbetslösheten ska ha sjunkit till 5,9 procent. Förra månadens överraskande svaga utfall, 266 000 nya arbetstillfällen jämfört med de 1000 000 som var förväntat visar på en hög prognososäkerhet i rådande ekonomiska skeende. Även om sysselsättningen fortsätter att utvecklas positivt är det en lång väg tillbaka till nivåerna före pandemin, vilket vi bedömer är ett starkt skäl för amerikanska Fed att vara fortsatt stödjande och uthålliga med nuvarande penningpolitik trots den, tillfälliga eller inte, höga inflationen.

USA: Lång väg kvar för sysselsättningen
x1000 Non Farm Payroll

imagefdpen.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Hemnet (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: App Spotr, Aros Bostad, Coinshares, Eco Wave Power (extra), Gigger, Jetty, Nobina, Scandic Hotels, WNT Research

Övrigt:  Londonbörsen och USA-börserna stängda

Tisdag

Utl. rapporter

Canopy Growth (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Alligator (ändrat datum), Obducat, S2 Medical, Spectrum One

Exkl. utdeln.: BW Offshore (USD 0,035), Nobina (3:77 SEK)

Onsdag

Rapporter

Clas Ohlson (kl 7.00), Sectra (kl 8.15)

Övrigt

Stämmor: EQT, Scandinavian Health Innovations,

Exkl. utdeln.:Golden Ocean (USD 0,25)

Torsdag

Övrigt

Stämmor: Tourn, Xano (ändrat datum från 6 maj), XXL, ÅF Pöyry

Exkl. utdeln.:EQT (1:20 SEK, halvårsvis), Lundin Mining (0:06 CAD)

Fredag

Övrigt

Stämmor: Midsummer, Norwegian, Quartiers Properties

Exkl. Utdeln. Xano (2:50 SEK), ÅF Pöyry (5:00 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss