Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 23

Veckoanalys | Vecka 23

7 juni · 2022


Marknaderna har lugnat ner sig

Efter flera veckor av oroliga investerare som resulterat i slagiga börser har marknaden nu lugnat sig något. Aktuella orosmoln är som vanligt inflation och centralbankers agerande, men även riskerna för recession. Även om viss makrostatistik fortfarande visar styrka finns det tecken, och görs uttalanden, som varnar för avtagande tillväxt.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Vi summerar ännu en något lugnare vecka med mindre rörelser än marknaden nästintill vant sig vid den senaste tiden. Detta fick VIX-indexet, som implicit mäter volatiliteten på S&P 500, att sjunka ytterligare en vecka i rad.  När vi sedan summerar maj månad landar flertalet börser i USA och Europa kring nollstrecket. Det som oroar är fortsatt inflationen, recessionsrisker och centralbankers agerande i en komplex situation, och gör investerare något mer försiktiga. I veckan fick vi dock se lättnader från Kina då restriktionerna i Shanghai släpptes efter att i två månader utgjort ett hot mot tillväxten. Samtidigt presenterades inköpschefsindex som inte direkt tyder på tillväxtproblem, se mer nedan. I kombination med en ansträngd arbetsmarknad oroas dock investerarna över vad detta ska göra med inflationen, och om det kommer göra situationen för centralbankerna än svårare. Till sist rapporterades det om att Tesla ska införa ett anställningsstopp och att man ska minska antalet anställda med 10 procent. Detta fick såklart aktien att rasa, men vi fick även se fler bolag som Apple, Amazon och Meta falla.

Lugnare marknader speglas i VIX index
CBOE (S&P 500)Makrostatistik

Först ut på makrosidan var svenskt BNP som sjönk med 0,8 procent mot väntade 0,4 procent under första kvartalet. Eftersom BNP för 2021 skrevs upp något är det dock fortfarande i linje med prognoser och lär inte påverka Riksbankens agerande. Preliminär tysk inflation steg mer än väntat och under tisdagen följdes detta upp med preliminär inflation från Eurozonen, som även den överraskade. Istället för att stiga från 7,4 procent till 7,7 procent landade huvudsiffran på hela 8,1 procent i årstakt, främst  drivet av energi och livsmedel. De höga siffrorna pressade upp räntor i både Västeuropa och USA. Under onsdagen presenterades slutgiltiga inköpschefsindex. Industrisektorn i USA överraskade och steg från 55,4 till 56,1, efter några månader av nedgångar, medan tjänstesektorn föll. Mindre fall presenterades även för Eurozonen medan index för både tjänster och industri steg marginellt i Sverige. Samtliga håller sig över 50 och indikerar expansion, men med risk för att vara något missvisande till följd av leveransstörningar. Europeiskt producentprisindex ökade något mindre än väntat och landade på 37,5 procent för april månad. Hur mycket av ökningarna som går att överföra till konsumentled och hur mycket som företagen får bära själva återstår att se. Till sist fick vi intressant amerikansk arbetsmarknadsstatistik. Under onsdagen kom JOLTS-statistik som mäter antal lediga tjänster i USA, vilket likt väntat kom in på höga nivåer. Under fredagen presenterades förändring i antal anställda som slog förväntningarna och landade på 390 000. Även om arbetslösheten är fortsatt låg tyder det på en något svalare arbetsmarknad och även löneinflationen tycks dämpas.  Detta är positivt för inflationen, men lär inte påverka Feds räntebeslut.

Oväntat hög preliminär inflation i Eurozonen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Den senaste tiden har allt fler företagsledare varnat för en annalkande recession. Bland de senaste uttalandena på denna bana har vi den amerikanska storbanken JP Morgans VD Jamie Dimon, som nyligen varnade för att en ekonomisk orkan är på väg, och Teslas VD Elon Musk som meddelat om ett anställningsstopp hos biltillverkaren. Andra bolag, däribland Klarna i Sverige, har nyligen implementerat besparingspaket som innefattar uppsägning för en stor del av personalstyrkan. Noterbart är dock att det främst är olönsamma, och i andra fall väldigt högt värderade, förhoppnings- och tillväxtbolag som drabbats av denna typ av problem, där räntehöjningarna slår som hårdast. Om vi ser till mer lönsamma stabila företag, där Microsoft är ett bra exempel, ges en annan bild av nuläget. Även om de flaggat för att kommande kvartal kan bli sämre än väntat, främst då de missgynnas av den väldigt högt värderade dollarn, så kommunicerade de nyligen att de nästan dubblar sin totala lönebudget, för att behålla och rekrytera nya talanger. Då BNP i både Sverige och USA sjönk under Q1 så kommer vi  rent tekniskt befinna oss i en recession om även Q2 levererar negativ tillväxt, men vi ser inte framför oss att en eventuell recession skulle bli varken långvarig eller djup. Däremot lär förhoppningsbolagen som levt efter mantrat ”Tillväxt till varje pris” fortsatt få det tufft i den nya marknadsmiljön.

USAs BNP, procentuell förändring
Ett till kvartal med negativ tillväxt och en recession, om än en mild sådan, är ett faktumMakrostatistik

Måndagen må ha varit en röd dag i Sverige, men det innebär inte att den internationella makroagendan tog en paus. Dagen bjöd istället på det kinesiska inköpschefsindexet för tjänstesektorn, Caixin. Indexet kom föregående månad in på mycket låga 36,2, till följd av de nedstängningar som skedde runtom i landet. I maj kunde indexet återhämta sig något, men landade på fortfarande mycket låga 41,4, vilket ännu är långt under 50-strecket och indikerar fortsatt kontraktion. Tisdagen bjuder sedan på reviderade BNP-siffror för Q1 i Japan, samt tysk industriproduktion för april som väntas ha stigit med 1,0 procent på månadsbasis efter att ha sjunkit med 3,9 procent i mars. Under onsdagen går Eurozonen sedan i Japans fotspår och presenterar reviderade BNP-siffror för Q1. På torsdag presenteras vi med ECBs räntebesked, vilket blir högintressant då ECB hör till den allt mindre skara centralbanker som ännu inte höjt styrräntan. Veckans makrostatistik når sedan sitt klimax på fredagen, då bland andra Kina och USA presenterar inflationstakten för maj månad. Framför allt USAs inflation, som låg på 8,3 procent i årstakt i april, blir högintressant. Enligt estimaten låg den totala inflation kvar på 8,3 procent även i maj, medan kärninflationen, som bortser från förändringar i energi- och matpriser, väntas sjunka från 6,2 till 5,9 procent.

Inflationstakt + estimat för framtida inflationstakt USA
Inflationstakten väntas falla tillbaka under sommaren och hösten
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Sveriges nationaldag

Övrigt

Exklusive utdelning: Västsvensk Logistik (1:30 SEK kvartalsvis)

Oslobörsen, Köpenhamnsbörsen och Stockholmsbörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Audientes (extra), Emilshus (extra), Midsummer, Pila Pharma, Scandbook, Tellusgruppen, Wyld Networks

Onsdag

Rapporter

Clas Ohlson (kl 7.00), Systemair (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Abelco (extra), Enorama Pharma, Polymer Factory, Premium Snacks, Safe Lane Gaming, Salmar, Sensodetect (ändrat datum från 18 maj), Talkpool, W5 Solutions, Zoomability

Kapitalmarknadsdag: Clas Ohlson kl 10.00-12.00, Pricer, Spotify

Torsdag

Rapporter

Adverty, Case Group, Jetpak, Luxbright, MTI Investment, Nanexa, Quiapeg Pharma, Respiratorius, Resqunit, Sinch, Thinc Jetty, Traton, Veteranpoolen

Övrigt

Exklusive utdelning: Homemaid (0:50 SEK), Salmar (20,00 NOK) 

Kapitalmarknadsdag: Mips kl 14.00-16.30

Fredag

Övrigt

Stämmor: Gapwaves (extra), Hoylu, Kindred (extra), TBD30 (extra)

Exklusive utdelning: Traton (0:50 EUR), Veteranpoolen (3:00 SEK )

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss