Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 24

Veckoanalys | Vecka 24

13 juni · 2022


Den amerikanska inflationen slår nya rekord

En händelserik vecka bjöd på räntebesked från ECB, en vändning för SAS och sist men inte minst amerikansk inflation. Marknaderna har de senaste veckorna handlats lugnare då olika krafter vägts mot varandra, men i slutet av föregående vecka tog de negativa krafterna över och vi fick åter se tunga börsfall.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Inledningsvis handlades börserna avvaktande då investerare balanserade förhoppningar om att världsekonomin klarar av räntehöjningar vi står inför mot rädsla för att höga inflationsutfall ska tvinga centralbankerna att ta till kraftiga räntehöjningar. Amerikanska 10-årsräntan tog sig redan innan fredagens höga inflationssiffra presenterades över 3 procent efter relativt stark aktivitetsdata som möjliggör större höjningar för Fed. Under veckan adderades även Världsbanken till skaran som varnar för en global stagflation när de sänkte sina tillväxtprognoser. Samtidigt är oljepriset åter uppe på höga nivåer och verkar inte komma ner, vilket ytterligare utgör problem för tillväxten. Under torsdagen lämnade ECB räntebesked i linje med förväntningar men krattade för höjningar, vilket orsakade börsfall. Fallen fortsatte under fredagen då den amerikanska inflationen inte föll tillbaka likt väntat till följd av baseffekter, utan steg på bred front. Mot strömmen gick SAS som länge varit under press, men efter att den danska staten visat sig vara redo att stötta rusade aktien tvåsiffrigt. 

Världens börser föll igen efter återhämtningenMakrostatistik

Tisdagen bjöd på industriproduktion från Tyskland som varit stabil, men relativt svag till följd av leveransstörningar och höga inköpspriser. Förväntningarna låg på en ökning med 1,0 procent under april månad, då störningar i produktionskedjor och höga energipriser fortsätter utgöra problem. Istället steg den med 0,7 procent jämfört med föregående månad och sjönk med 2,2 procent jämfört med föregående år vilket bekräftar den svåra situation centralbankerna sitter i. Australiens centralbank höjde räntan överraskande mycket, till 0,85 procent mot väntade 0,65 procent, för att bekämpa inflationen. Under torsdagen lämnade ECB räntebesked, som legat efter andra centralbanker till följd av en mer komplex situation med krig i Ukraina, länder med olika starka ekonomier och olika inflationstakt. Räntan lämnades som väntat oförändrad men marknadens fokus var signaler om framtida höjningar. Ordförande Lagarde deklarerade tydligt en höjning om 25 punkter vid julimötet, och öppnade upp för ytterligare 50 punkter i september om inflationen skulle kräva det. Till sist fick vi amerikansk inflation som väntades landa oförändrad på 8,3 procent, men trots baseffekter steg till 8,6 procent. Även om detta är inom ett rimligt spann för miss av prognoser, var det en oroväckande bred uppgång som presenterades. Även om en stor del är drivet av mat- och energipriser steg kärninflationen till 6,0 procent. Fed sitter nu i en situation där tuffa beslut behöver tas och nästa veckas räntebesked blir högintressant.

Ny rekordnotering för den amerikanska inflationen

imagewdz73d.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Den höga inflationen fortsätter vara i marknadens fokus, särskilt efter att den amerikanska inflationen för maj månad återigen nådde en ny högsta notering sedan 1981. Ju längre de höga inflationsnoteringarna kvarstår, desto mer orolig blir marknaden för de långvariga effekterna på ekonomin. I och med att inflationen fortsätter slå nya rekord höjs också förväntningarna på centralbankerna att genomföra fler räntehöjningar. I skrivande stund förväntar sig marknadens aktörer så mycket som fyra stycken 50-punktshöjningar från den amerikanska centralbanken FED under  vad som kvarstår av året. Det är dock viktigt att minnas att även i USA drivs inflationen framför allt av snabbt stigande energipriser, även om inflationen är mer bredbaserad i USA än i Sverige. Det höga oljepriset vi ser just nu är ingenting som man kan rå på genom räntehöjningar. Företag som förlitar sig på olja för sin produktion kommer drabbas hårt av dessa priser, särskilt då man får svårare att skjuta över kostnadsökningar till konsumenterna när inflationen äter upp allt mer av deras  köpkraft. Mycket av marknadens fokus i veckan kommer ligga på hur Fed hanterar denna balansgång i samband med mötet de har under tisdag och onsdag.

Det höga oljepriset oroar

image9ckr.png

Makrostatistik

Förra veckans högintressanta makrovecka följs upp av en lika intressant innevarande vecka. Först ut under måndagen är Storbritannien som släpper diverse intressant statistik, bland annat BNP-estimat, handelsbalans och industriproduktion. Under tisdagen tar sedan Sverige och Tyskland vid där USA avslutade förra veckan, nämligen med inflationsstatistik för maj. För tysk del väntas konsumentprisindex ligga kvar på 7,9 procent, och för svensk del väntas det stiga från 6,4 procent i april till 7,0 procent i maj. Tisdagen bjuder även på tyskt ekonomiskt sentimentsindex i form av ZEW, som väntas förbättras från maj till juni, men fortsatt väntas vara lågt. Under tisdagen inleds även Feds tvådagarsmöte som kulminerar på onsdag med en presskonferens och en presentation av styrräntan. Detta blir högintressant ur marknadssynpunkt, som nämndes ovan. Under onsdagen får vi även ta del av försäljningsstatistik för detaljhandeln i USA, som väntas stiga med 0,2 procent i maj gentemot april, och med 0,8 procent om man bortser från bilar. Torsdagen bjuder främst på ett räntebesked från Storbritannien samt statistik över byggstarter i USA. Veckan avslutas med att vi på fredag bjuds på statistik över inflationstakten i Eurozonen. Den väntas ligga kvar med en årstakt på 8,1 procent i maj,  i linje med siffran från april.

Räntehöjning att vänta från Fed på onsdag

image0tor8.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Absolicon, IAR Systems (extra), Mowi, Spectrum One, Star Vault

Tisdag

Rapporter

Svolder (före börsöppning)

Övrigt

Stämmor: Abera Bioscience, Arbona, Bibb Instruments, Eyeonid, Fuud (ändrat datum från 24 maj), Intervacc, Izafe, Nattaro Labs (ändrat datum från 18 maj), Real Heart

Exklusive utdelning: MTG (beräknad första dag för handel utan rätt att erhålla inlösenaktier i inlösenprogram om 25 SEK per aktie), Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie)

Onsdag

Rapporter

Nilörn (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Acuvi, Crown Energy, FOM Technologies (extra), G5 Entertainment, Konecranes, Kopy Goldfields, Movebybike, Nilar, Partytajm (ändrat datum från 31 maj), Sensidose, Skogsfond Baltikum, Zesec (ändrat datum från 2 juni)

Torsdag

Övrigt

Stämmor: Aerowash, Anima, Arctic Minerals, Aventura, Ayima, Blick Global Group, Eatgood, Get Group (extra), Gold Town Games, Incoax, Lundin Energy (extra)

Exklusive utdelning:  G5 Entertainment (7:00 SEK), Konecranes (1:25 EUR) Kapitalmarknadsdag: Cellavision kl 14.00-17.30

Fredag

Rapporter

Skistar (kl 7.15)

Övrigt

Stämmor: Angler Gaming, Capsek (extra), Prebona, Vultus

Kapitalmarknadsdag: Biovica

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss