Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 25

Veckoanalys | Vecka 25

20 juni · 2022


Oroliga investerare skapar turbulenta börser

Föregående vecka uppvisade stor turbulens på finansiella marknader. Inför Feds räntebesked höjdes förväntningarna från 50 punkter till 75, vilket också blev utfallet. Under onsdagskvällen steg börserna på beskedet, för att under torsdagen kraftigt åter rasa. En volatil börssommar är att vänta, och såväl positiva som negativa signaler kan medföra stora rörelser.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Det var en nervös marknad som gick in i veckan med hög amerikansk inflationsstatistik i ryggen och förväntningar om en räntehöjning av Fed om 50 punkter. Dessa kom sedan att höjas till 75 punkter och börserna handlades negativt fram till onsdagskvällen. När väl beskedet om en höjning om 75 punkter kom tog marknaden initialt fasta på Powells ord om att kraftiga höjningar likt denna inte ska ses som det vanliga och riskaptiten ökade. För många kom det som en överraskning när marknaden under torsdagen svängde om och föll kraftigt då kommunikationen även var att Fed kommer göra vad som krävs för att få ner inflationen, som delvis drivs av energipriser vilket är bortom Feds kontroll, även om det kommer drabba tillväxten och öka arbetslösheten. I botten var tekniksektorn som drabbas hårt av räntehöjningar och likaså fastighetssektorn. Även storbanker föll tungt där oro för recession och försämrad kreditkvalitet påverkar. Efter att Italiens statsobligationsränta stigit den senaste tiden och skillnaden mot Tysklands ökat höll ECB ett extrainsatt möte. Man vill ha ett verktyg för att hålla nere ränteskillnaden, vilket inte är något nytt men marknaden tog det till sig och räntorna i Italien föll. Oljepriset har lyckligtvis stannat av under veckan, men europeisk gas fortsätter stiga efter problem från ryskt håll.

VIX-index och S&P 500
Börsen faller och volatilitetsindex stiger

imagetgb8l.png

Makrostatistik

Makroveckan bjöd på statistik som spädde på den rådande recessionsoron, och marknaden är just nu mycket mottaglig för negativa signaler. Under tisdagen presenterades svensk inflationsstatistik och KPIF steg från 6,4 procent till 7,2 procent, mot väntade 7,0 procent i årstakt. Kärninflationen steg även den 0,2 procentenheter mer än väntat och landade på 5,4 procent i årstakt. Tysk inflation kom in i linje med förväntningarna och låg kvar på 7,9 procent i årstakt. Från Tyskland fick vi även sentimentsindikatorn ZEW-index där både nuvarande och framåtblickande utsikter likt väntat förbättrades, men ligger fortfarande på låga nivåer. Under onsdagen höjde Fed räntan med 75 punkter, vilket var väntat. Vi fick även detaljhandel som väntades öka med 0,2 procent för maj månad men istället minskade med 0,3 procent. Orsaker kan vara ett fortsatt skifte till tjänstekonsumtion men även att hushållens köpkraft urholkas av prisökningar. Ytterligare en överraskning fick vi under torsdagen då den schweiziska centralbanken höjde räntan för första gången på 16 år, med 50 punkter. Vidare fick vi likt väntat svag statistik över bostadsbyggandet i USA. Siffror från Philadelphia Fed över aktiviteten i tillverkningsindustrin kom in lägre än väntat och visade det första negativa utfallet sedan maj 2020. Till sist bekräftades det att inflationen i Eurozonen under maj månad steg från 7,4 procent till 8,1 procent.  

ZEW-index
Indexet steg men ligger fortsatt på låga nivåer

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Turbulensen fortsätter på marknaderna och vi bedömer att vi förmodligen står inför en fortsatt orolig börsommar. Som tidigare är det kombinationen av oro för inflationen, konjunkturen och snabbt stigande räntor som pressar investerarnas humör. Marknaderna räknar med att kostnadsinflationen och högre räntor för med sig lägre tillväxt och nedjusterade vinstestimat. Detta har vi sett under de senaste veckorna när börsen prisat in att vinster ska tas ned. Inför rapporterna kan vi räkna med en del vinstvarningar men även att en svagare vinstutveckling presenteras under Q2-rapporterna i juli. I USA väntas vinsterna växa med 4,3 procent under Q2 jämfört med föregående år, vilket är en nedrevidering från 5,9 procent i slutet av mars. Framgent förblir däremot inflationsutfallen det i särklass viktigaste för marknaderna då det påverkar hur hårt centralbankerna behöver dra i handbromsen. Det just nu mycket deppiga humöret bland investerare gör att Fear and Greed index, som visar om investerarna är optimistiska eller pessimistiska, är nu nere på extremt stressade nivåer och marknaden är väldigt nervös. Men samtidigt betyder det också att det inte krävs mycket positivt för att det ska det hela ska vända.

S&P 500 index och total förväntad vinsttillväxt (EPS)
Marknaden har prisat in att vinsttillväxten ska nedMakrostatistik

Hushållen pressas av högre räntor, högre elpriser och högre prisnivåer generellt. Det får effekt på hushållens konsumtion och i förlängningen även på bostadsmarknaden. På tisdag får vi försäljning av befintliga bostäder i USA och på onsdag får vi ta del av Valueguards prisindex som mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige för maj. Efter ett 25-procentigt fall i låneansökningar sedan decembertoppen i USA kommer amerikanska bostadspriser sannolikt att falla under sommaren och nybyggnationsaktiviteten sjunka. Även den svenska bostadsmarknaden pressas av deppiga hushåll. Samtidigt håller arbetsmarknaden uppe väl vilket trots allt talar för att hushåll och konsumenter borde kunna bli lite mer positiva när vi väl ser att inflationssiffrorna rullar över. Än är vi dock inte där. På onsdag får vi ta del av data från svensk arbetsmarknad där arbetslöshet under föregående månad kom in på 8,2 procent. På onsdag presenteras även viktiga inflationssiffror från Storbritannien där BOE räknar med att KPI-inflationen ligger kvar över 9 procent de kommande månaderna och stiger något över 11 procent i oktober. Den fullspäckade makrodagen avslutas med europeiskt konsumentförtroende som också är under press. Under torsdagen får vi preliminära inköpschefsindex som väntas falla tillbaka.

Arbetslösheten kryper stadigt nedåt

imageagro.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Hemcheck, Nimutan (ändrat datum från 18 maj), Provide IT (extra), Syncro Group

Kapitalmarknadsdag: Lindab kl 13.00-16.30 Exklusive utdelning: Angler Gaming (0:085 EUR)

USA-börserna stängda

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Eevia Health, Enad Global 7, Inzile, Jumpgate, Kontigo Care, Kvix (ändrat datum från 23 maj), Move About

Kapitalmarknadsdag: MTG kl 13.00 Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR), Kesko (0:26 EUR)

Onsdag

Övrigt

Stämmor: Beowulf Mining, Beyond Frames, Elon (extra), Eurobattery Minerals, FX International, Nord Insuretech, Reato, REC Silicon

Kapitalmarknadsdag: Volvo kl 9.00-15.00 Exklusive utdelning: Respiratorius (aktier i Arcede Pharma)

Torsdag

Utl. rapporter

Fedex (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: DDM, Pharmalundensis

Kapitalmarknadsdag: Tomra Exklusive utdelning: Elon (2:00 SEK extra), Lundin Energy, Vitec (0:50 SEK)

Fredag

Rapporter

Midsommarafton

Övrigt

Stockholms- och Helsingforsbörsen stängd

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss