Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 26

Veckoanalys | Vecka 26

27 juni · 2022


Oron på marknaden byter fokus men består

På global basis bjöd aktiemarknaden på en mycket efterlängtad återhämtning efter de kraftiga fall som präglat året. Sverige stack ut som en av få marknader som stängde veckan på minus, men när Stockholmsbörsen höll stängt under midsommarafton var det ett mycket glatt börshumör i både USA och Europa. Inflationsoron som marknaden haft de senaste månaderna börjar mer och mer bli en recessionsoro, och rapportsäsongen kommer allt närmare.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Asiatiska börser steg kraftigt under måndagen medan de amerikanska höll stängt, men när de öppnade visade även de amerikanska börserna på ett något positivare sentiment än föregående veckor. Efter Feds räntebesked är det fastställt att centralbanken kommer gå vidare med en mer framtung penningpolitik och marknadens fokus skiftar således mer och mer mot tillväxtoro snarare än inflationsoro. Sämre tillväxt har börjat prisas in för bland annat olja som fallit tillbaka drygt 10 procent och den 5-åriga amerikanska break-even inflationen, som kan ses som handlade inflationsförväntningar, är nere på nivåer innan kriget i Ukraina bröt ut. Till detta har Feds ordförande Powell med flera ledamöter varit ute och varnat för att en recession kan bli oundviklig till följd av nödvändiga räntehöjningar, och även om sentimentet stundtals varit mer optimistiskt gör sig nedsideriskerna hela tiden påminda. Vidare är det fortsatt problem med gasleveranserna från Ryssland, och det varnas om att det kan komma ett totalt leveransstopp. För att balansera detta ska tyska kolkraftverk åter startas upp, vilket är helt fel riktning sett till klimatmålen och många uppmanar istället till massiva investeringar i förnybar energi. 

Oljepriset åter på lägre nivåerMakrostatistik

Under tisdagen fick vi bostadsmarknadsstatistik från USA och Sverige. I USA var försäljningen av befintliga bostäder något högre än väntat men följer fortsatt en nedåtgående trend. Enligt Valueguard föll priserna på bostadsrätter i Sverige med anmärkningsvärda 2,1 procent under maj månad i Sverige, och med 3,0 procent i Stockholm. Sedan sista veckan i april är bostadsrätter i Stockholm ner nästan 7,0 procent totalt. Antalet affärer har även minskat då säljare och köpare har svårt att mötas och nedgången kan därmed fortsätta, om än i en lugnare takt. Konjunkturinstitutet sänkte prognosen för tillväxten för i år och nästa år till 1,9 respektive 1,2 procent, från marsprognosen om 3,3 respektive 2,1 procent. Under onsdagen inkom brittisk inflation på höga, men väntade, 9,1 procent och man väntar sig att inflationen ska toppa kring 11,0 procent i höst. Preliminärt konsumentförtroende för Eurozonen väntades stiga men föll ytterligare till låga -23,6. Företagen håller fortsatt uppe något bättre och under torsdagen presenterades preliminära inköpschefsindex som tyder på fortsatt relativt starka, men brett fallande, orderböcker och index håller ännu över 50 som indikerar expansion. I Tyskland, Eurozonen och USA föll index mer än väntat för samtliga komponenter, medan tjänstesektorn överraskade på uppsidan i Storbritannien och Japan till följd av fortsatt skifte till tjänstekonsumtion. Leveranstiderna förbättrades och produktionspriserna minskade vilket är positiva tecken för inflationen, om än tidiga för att kunna dra slutsatser från. Under torsdagen överraskade Norges centralbank med att höja räntan med 50 punkter istället för väntade 25, detta trots räntekänsliga hushåll då den underliggande inflationen oroar. 

Inköpschefsindex håller uppe bättre än börsen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Vi har nu passerat midsommar, och detta innebär att semestertider nalkas såväl i Sverige som i övriga Europa, med ett mer begränsat nyhetsflöde från företagen som följd. Under fredagen går vi dock in i juli månad vilket markerar inledningen av Q3. Detta innebär att vi snart kan börja vänta oss kvartalsrapporter från Q2, vilka kommer vara mycket intressanta. Vinstestimaten för Q2 på det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 har som vi nämnde förra veckan tagits ned från en vinstökning på 5,9 procent om man jämför Q2 föregående år med Q2 i år, till att man nu bara väntar sig att vinsterna ska stiga med 4,3 procent. Trots detta fortsätter vinstestimaten för helåret 2022 alltjämt stiga, och indikerar nu att vinsterna på global basis ska växa med 11,1 procent i år jämfört med föregående år. Marknaden kommer noga följa rapportsäsongen, inte bara för att se om de 4,3 procenten för vinsttillväxten Q2 över Q2 håller, utan framför allt för att ta del av företagens guidning inför hösten, för ledtrådar om huruvida de 11,1 procenten på helårsbasis  är rimliga eller om de bör plockas ned. Vi bedömer att helårsestimaten mycket väl kan komma att sänkas, men att vinsttillväxten ändå bör hålla uppe relativt väl och således agera stöd åt den hårt ansatta börs som vi sett under årets gång.

Vinsttillväxten tycks hålla uppe väl
MSCI AC World

image9004q.png

Makrostatistik

Efter en makrovecka där relativt mycket handlade om bostäder går vi nu in i en vecka med ett lika fullspäckat som spretigt makroschema. Under tisdagen får vi bland annat ta del av svensk detaljhandelsförsäljning för maj. Dessa siffror kommer kunna tolkas på flera olika sätt, då en hög siffra indikerar fortsatt hög efterfrågan, samtidigt som en låg notering kan bidra till att dämpa inflationstrycket. Tisdagen bjuder även på tyskt och amerikanskt konsumentförtroende, som följs upp av konsumentförtroendet i Sverige och Eurozonen under onsdagen. På onsdag presenteras även den slutgiltiga siffran över BNP-tillväxten i USA under Q1,  justerad till årstakt. Den preliminära statistiken antyder att BNP sjönk med 1,5 procent i årstakt under första kvartalet, jämfört med Q4 2021. Torsdagen inleds tidigt med att vi får ta del av det kinesiska inköpschefsindexet NBS för tillverkningssektorn. Detta kommer ge viktig info om hur företagen i Kina hanterar de fortsatta nedstängningarna. Torsdagen fortsätter sedan att bjuda på intressant data, bland annat i form av Riksbanksbeskedet om styrräntan, som väntas höjas med 50 punkter från dagens 0,25 procent till 0,75 procent för att hantera den höga inflationen. Vi får även preliminär inflationsdata från Tyskland och Frankrike under torsdagen. Veckan avslutas med en stor mängd slutgiltiga inköpschefsindex samt preliminär inflation i Eurozonen.

Hög inflationstakt tvingar Riksbanken till räntehöjning

imagelukfj.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Nike (ca kl 22.15)

Övrigt

Stämmor: Embracer (extra), Realfiction, Senzime (extra)

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Anoto, Bioextrax, CLS, Gaming Corps, Kebni (ändrat datum från 17 maj), Light Air, Norse Impact (ändrat datum från 14 juni), Omnicar, Tourn, Zignsec (ändrat datum från 27 maj)

Onsdag

Rapporter

H&M (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Adevinta, Dalsspira Mejeri (extra), Flexion Mobile, Nightingale Health (extra), Northgold (ändrat datum från 17 juni), Reato (extra), Smart Eye (extra), Smart Valor

Exklusive utdelning: Alm Equity (2:10 SEK i preferensaktie), Castellum (1:90 SEK), SBB (0:50 SEK i D-aktie), SBB (0:11 SEK i A- och B-aktie)

Torsdag

Utl. rapporter

Stolt-Nielsen

Övrigt

Stämmor: Get Group (ändrat datum), Hansa Biopharma, Kambi (extra), Mediacle, Nordic Iron Ore (ändrat datum från 18 maj), Optimobile, Ortoma, Salmar (ekstra), Spacett, Train Alliance

Kapitalmarknadsdag: Yara Clean Ammonia kl 9.00 Exklusive utdelning: Fabege (1:00 SEK), Mofast (1:30 SEK)

Fredag

Övrigt

Stämmor: Qliro (extra) Exklusive utdelning: Heimstaden (0:50 SEK i preferensaktie)

Torontobörsen och Hongkongbörsen är stängda

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss