Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 28

Veckoanalys | Vecka 28

11 juli · 2022


Fastighetsbolagen möter negativt sentiment

Föregående vecka bjöd på ett minirally, vilket var varmt välkommet efter deppiga månader. Tillväxtoron kvarstår, men detta betyder också att svag makrostatistik kan tolkas som positivt för inflationen och därmed leda till mindre aggressiva centralbanker. Det positivare sentimentet fick dock inte fastighetsbolagen ta del av, trots att de presenterade rapporter i linje med förväntningarna.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckan uppvisade positiva rörelser på världens börser med små uppgångar nästan varje dag. Bland annat gynnades tekniksektorn, som har tuffa månader bakom sig. Svagare makrodata och en ökad tillväxtoro kan tyckas negativt, men samtidigt ger det hopp om mindre aggressiva räntehöjningar vilket gynnar tillväxtbolag. Svenska fastighetsbolag, bland andra Fabege, Atrium Ljungberg och Diös, öppnade sina böcker och siffrorna visade sig vara i linje med förväntningarna. Dessvärre har sektorn under en längre tid mötts av ett negativt sentiment till följd av räntekänsligheten, och bolagen föll på rapportsläpp. Till följd av att SAS piloter strejkade ökade oron för konkurs och aktien rasade 25 procent under veckan. Under onsdagen offentliggjordes det att ECB kommer anta ett större klimatfokus i sin penningpolitik för att linjera med Parisavtalet. Under året kommer köpen av företagsobligationer omfördelas till mer hållbara bolag och fossiltunga värdepapper kommer inte accepteras i lika stor utsträckning vid utlåning.

Amerikanska teknikjättar återhämtar sig någotMakrostatistik

Tisdagen bjöd på inköpschefsindex för tjänstesektorn, som inte sjunkit likt index för industrin. För juni månad däremot sjönk index i bland annat Sverige, USA och Eurozonen. En dämpad efterfrågan var väntad, och även om fallen på sina håll kan anses stora ligger index fortfarande på höga nivåer. Inom sektorn rapporteras det om en stram arbetsmarknad som kan bidra till löneinflation, och därav kan ett lättat efterfrågetryck tolkas positivt. Dämpad efterfrågan väntades även slå igenom i detaljhandeln för Eurozonen, och för maj månad ökade försäljningen likt väntat marginellt, med 0,2 procent. SCB presenterade svensk industriproduktion som ökade med 0,2 procent jämfört med maj förra året, och tjänstesektorns produktionsvärde ökade med hela 7,9 procent. Tysk industriproduktion kom in något svagare än väntat där höga gaspriser och eventuell ransonering utgör hot, vilket kan försvåra situationen för ECB. FOMC-protokollet visade att större höjningar än 75 punkter inte diskuteras i nuläget, men budskapet är fortsatt att inflationsmål prioriteras framför tillväxt. Detta både för att allmänheten ska bibehålla förtroendet för banken, men även för farorna inflationen utgör för ekonomisk tillväxt. Till sist kom veckans höjdpunkt i form av amerikansk sysselsättningsstatistik där förändringen i antal anställda landade på 372 000 mot väntade 270 000. Detta visar inte på någon avkylning och ger ytterligare stöd åt Feds åtstramningsplaner. Positivt är att löneökningen, det stora orosmolnet, håller sig på måttliga nivåer om 0,3 procent månad över månad.

Löneinflationen mattas av till mer normala nivåer

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Marknaden dras mellan en oro för den höga inflationstakten vi just nu upplever, och en rädsla för att centralbankerna kommer orsaka en recession i sin kamp för att bekämpa den höga inflationen. Det här har lett till ett något märkligt marknadsklimat, där svag makroekonomisk statistik i vissa fall tas emot positivt av marknaden. Detta då en ekonomisk inbromsning ger hopp om att centralbankerna inte kommer behöva strama åt penningpolitiken lika aggressivt som man annars befarar att de kommer göra, något som vore positivt för aktiemarknaden. Förväntningarna på hur centralbankerna kommer agera och hur reporäntan kommer se ut i framtiden är just nu mycket volatila, vilket även speglar sig på de finansiella marknaderna. Vår bedömning är att inflationstakten på många håll är nära toppen, och att den bör börja falla av framgent. Detta beror bland annat på vad som drivit den amerikanska kärninflationen, som är betydligt högre än den svenska. Statistik visar att hela 4,75 procentenheter av kärninflationen är drivet av kraftigt höjda bruttomarginal för både grossister och återförsäljare, då man ökat priserna till följd av leveransproblem. Det har alltså inte drivits av kostnadsökningar, som företagen gärna vill få det att låta. Detta innebär att när leveransproblemen allt mer börjar lösas och företagen får allt högre lagernivåer bör marginalerna krympa igen, vilket skulle pressa ner kärninflationen.

Feds och marknadens estimat för styrräntan i USA
Både marknadens och Feds förväntningar har ändrats kraftigt under året

imagecv4hc.png

Makrostatistik

Veckans makrostatistik inleds med att vi under tisdagen bjuds på tyska ZEW-indexet som mäter det ekonomiska sentimentet. Indexet väntas falla efter att ha stigit under juni, men nivåerna har varit klart negativa på varje mätning sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari. Under onsdagen och torsdagen bjuds vi på veckans höjdpunkt vad gäller makrostatistik, nämligen inflationsstatistik från bland annat Tyskland, Frankrike, Sverige och USA. Den amerikanska inflationstakten väntas stiga från 8,6 procent i maj till 8,7 procent i juni, och ännu finns alltså ingen lättnad i syne. Förväntningarna är dock att inflationstakten ska börja avta framgent, även om det är svårt att sia i exakt när inflationen kommer toppa. Annan viktig statistik som presenteras under veckan är bland annat amerikansk och kinesisk detaljhandelsförsäljning. Konsumtionen utgör en stor del av BNP, vilket gör dessa siffror viktiga att följa. Estimaten indikerar att de amerikanska siffrorna kan bli lovande, då det väntas en ökning med 0,8 procent i juni jämfört med i maj, och en ökning med 0,6 procent om man bortser från bilförsäljningen. Dessa siffror indikerar ingen nära förestående recession, vilket marknaden är orolig för i dagsläget.

Inflationstakten ännu på höga nivåer
Men marknaden förväntar sig att toppen snart är nådd
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Wihlborgs (kl 7.30), Kinnevik (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Eblitz

Tisdag

Rapporter

TF Bank (kl 7.00), Elanders (kl 7.30), Nyfosa (kl 7.30), Alligator (kl 8.00), Bioarctic (kl 8.00), JM (kl 8.00), Trianon (kl 8.00), Xano (kl 13.00), Emilshus

Utl. rapporter

Nordic Semiconductor (kl 7.00), DNB (kl 7.30)

Övrigt

Stämmor: Bioinvent (extra), Comintelli (extra), Spacett (extra)

Exklusive utdelning: Solnaberg Property (2:50 SEK)

Onsdag

Rapporter

Itab (kl 7.00), Bufab (kl 7.30), Xvivo (kl 7.30), Bergman & Beving (kl 7.45), Bulten (kl 8.00), Corem Property (kl 8.00), Klarabo (kl 8.00), BE Group (kl 14.00), OEM (kl 14.00)

Utl. rapporter

Entra (kl 7.00), Delta Air Lines (före USA-börsernas öppning)

Torsdag

Rapporter

EQT (ca kl 7.00), Ericsson (kl 7.00), SEB (ca kl 7.00), Avanza (kl 7.45), Cloetta (kl 8.00), SBB (kl 8.00), Wallenstam (kl 8.00), Creades (kl 8.30), Eniro (kl 8.30),  Profilgruppen (kl 14.00), Sagax

Utl. rapporter

Sats (kl 7.00), Storebrand (kl 7.30), Atea, JP Morgan (ca kl 13.00), Morgan Stanley (ca kl 13.30), Asos, Fast Retailing

Övrigt

Exklusive utdelning: Creades (0:35 SEK)

Fredag

Rapporter

Axfood (kl 7.00), SHB (kl 7.00), Gränges (kl 7.30), Husqvarna (ca kl 7.30), Lifco (kl 7.30), Balder (kl 8.00), Castellum (kl 8.00), Peab (kl 11.30), Sandvik (kl 11.30), Investor (ca kl 12.00)

Utl. rapporter

XXL (kl 7.00), Schibsted, Citi Group, Wells Fargo

Övrigt

Stämmor: Empir (extra), Kollect on Demand (ändrat datum från 20 juni)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss