Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 29

Veckoanalys | Vecka 29

18 juli · 2022


Högsta inflationen på 40 år i USA

Föregående vecka drog rapportsäsongen igång på riktigt när bankerna, såväl utländska som svenska, öppnade sina böcker. Överlag presenterades resultat lägre än förväntan, medan Citigroup och SEB överraskade och slog analytikernas förväntningar. På makrosidan presenterades högintressant svensk och amerikansk inflation där utfallen var oönskat höga och fortsatt, tillsammans med tillväxten, utgör de största orosmolnen. 

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Under veckan presenterade de svenska bankerna Avanza, SEB och Handelsbanken rapporter för det andra kvartalet. Avanzas och Handelsbankens resultat föll ut lägre än väntat och dessa föll på rapporterna medan SEB slog förväntningarna och steg initialt, men stängde ned 3,14 procent för veckan. Även de amerikanska bankerna presenterade blandade resultat där JP Morgan och Morgan Stanley inte nådde upp till förväntningarna, och föll under torsdagen. Även Wells Fargo var en besvikelse medan Citigroup överträffade, vilket fick övriga amerikanska banker att även de stiga. Fastighetsbolaget SBB, som haft ett tufft år på börsen, presenterade en svag rapport och föll tvåsiffrigt. Hittills är inledningen av rapportperioden att se som en besvikelse där de svåra makro- och geopolitiska förutsättningarna har tagit ut sin rätt. SAS aktie som har fallit under året vände dock och var i slutet av veckan upp 23,54 procent. För första gången sedan 2002 handlades dollarn och euron i paritet efter ökad ränteskillnad mellan USA och Euroområdet, där Fed har större möjligheter att gå snabbare fram med räntehöjningar. Under veckan har även olja handlat ner och för första gången sedan april handlat under 100 dollar per fat, där risken för lågkonjunktur satt press.

Oljepriset åter under 100Makrostatistik

Under makroveckan handlade allt om inflationen då statistik presenterades från bland annat Sverige, USA och definitivt utfall för länder i Euroområdet. I USA steg inflationstakten från 8,6 till 9,1 procent mot väntade 8,8 procent. Kärninflationen däremot sjönk från 6,0 till 5,9 procent, vilket fortfarande var högre än väntade 5,7 procent. En bredbaserad inflation orsakade fall på börserna och marknaden prisade in högre sannolikhet för en höjning om 100 punkter vid nästa möte. En sådan stor höjning gjorde den kanadensiska centralbanken i onsdags, men många Fed-medlemmar var ute och avfärdade dessa spekulationer vilket lugnade marknaden något. Även svensk inflation kom in över väntade 8,1 procent när den steg från 7,2 till 8,5 procent där livsmedel, el och drivmedel bidrog mest. Inflationen har alltså inte toppat ännu men förhoppningarna är att vi innan året slut fått se den dämpas. Kinas BNP-tillväxt visades ha bromsat in ordentligt då ekonomin krympte med 2,6 procent under det andra kvartalet och ligger både under trend men framför allt under målet. Positivt är att det motiverar mindre nedstängningar och en mer expansiv politik. Tyska ZEW-index som mäter analytikers och investerares förväntningar på ekonomin visade på än mer negativa utsikter då det sjönk från -38,3 till -53,8. 

Högsta inflationen på 40 år i USA

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

De teman som har präglat marknaden fortsätter vara i fokus när rapportsäsongen inleds, nämligen den höga inflationen och risken för recession. De banker som var tidigt ute med rapporterna i USA fokuserade på recessionsrisken, medan andra bolag mer fokuserade på inflationen. Det framstår som sannolikt att marknadsaktörer kommer att matas med dessa teman så länge rapportsäsongen fortgår. Samtidigt råder stor oenighet om hur dessa faktorer kommer utvecklas framgent. Vad de flesta experterna ser framför sig tycks vara att vi står inför en mild recession där enstaka sektorer eller vissa typer av bolag kommer behöva minska personalstyrkan, likt många olönsamma tillväxtbolag nyligen tvingats göra, men där ekonomin överlag är ganska god. Samtidigt räknar många med att inflationen och även räntan kan komma att ligga kvar på högre nivåer än vi vant oss vid sedan finanskrisen, men nivåer som trots det inte är alltför allvarliga. På bolagsfronten blir några av höjdpunkterna nästa vecka rapporterna från Tesla och Bank of America, som kan ge fortsatt insyn i den amerikanska konjunkturen. På hemmaplan kommer fokus bland annat ligga på Nordea, Atlas Copco och ABB.

Globalt: Värdebolag rel. Tillväxtbolag
Nuvarande marknadsklimat missgynnar tillväxtbolagenMakrostatistik

Föregående veckas inflationsfokus fortsätter in i denna vecka, då vi bjuds på inflationsstatistik från Eurozonen på tisdag och från Storbritannien på onsdag. I Eurozonen väntas en ökning från 8,1 procent i maj till 8,6 procent i juni, och i Storbritannien väntas en ökning från 9,1 procent i maj till 9,2 procent i juni. Onsdagen bjuder även på tyskt producentprisindex, som väntas stiga från redan skyhöga 33,6 procent i maj till 33,9 procent i juni. På grund av beroendet av rysk gas drabbas Tyskland hårt av alla osäkerhetsmoment som rör kriget i Ukraina, vilket har bidragit till att producentprisindex har skenat. På torsdag har den europeiska centralbanken ECB möte, där de väntas höja styrräntan från 0 till 0,25 procent. Detta vore den första räntehöjningen från ECB sedan 2011, som ligger långt efter många av de andra centralbankerna i processen att höja räntan. ECB har dock en utmaning som de andra centralbankerna inte har, då de kontrollerar styrräntan för en monetär union bestående av många länder med vitt skilda ekonomiska förutsättningar. Veckan avslutas på fredagen med mängder av preliminära inköpschefsindex från Europa och USA, som överlag väntas fortsätta sjunka, men ändock väntas fortsätta ligga över 50-strecket och således indikera expansion.

Tysk KPI och PPI
PPI överstiger KPI med råge i Tyskland
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Nordea (kl 6.30), Fingerprint Cards (kl 7.00), Ratos (ca kl 7.00), Boule Diagnostics (kl 7.30), Volati (kl 7.45), Anoto (ändrat datum från 19 augusti), Bong

Utl. rapporter

Bank of America (före USA-börsernas öppning) (kl 12.45), Goldman Sachs (före USA-börsernas öppning), IBM

Övrigt

Stämmor: Pegroco (extra) Exklusive utdelning: Empir (1:00 SEK)

Tokyobörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Swedbank (kl 7.00), Tele2 (kl 7.00), Volvo (kl 7.20), Assa Abloy (kl 8.00), Getinge (kl 8.00), Lagercrantz (kl 8.00), Indutrade (ca kl 9.30), AAK (kl 12.00), Atlas Copco (ca kl 12.00)

Utl. rapporter

Telenor (kl 7.00), Finnair (kl 8.00), BHP (operativ uppdatering), Johnson & Johnson (före USA-börsernas öppning), Netflix (efter USA-börsernas stängning), Novartis

Övrigt

Stämmor: Humble Group (extra, ändrat datum från 28 juni)

Onsdag

Rapporter

BHG (kl 7.00), Telia (kl 7.00), Volvo Cars (kl 7.00), Alfa Laval (kl 7.30), Nordic Paper (kl 7.30), Actic (kl 7.45), Academedia (prel siffror) (kl 8.00), Annehem (kl 8.00), Midsona (kl 8.00), SKF (kl 8.00), VEF (kl 8.00), Epiroc (kl 11.30), Mangold, Nolato, VBG

Utl. rapporter

Pareto Bank, Abbott Labs (prel datum), Alcoa, ASML, Biogen (prel datum), Tesla

Övrigt

Stämmor: Klimator (extra)

Torsdag

Rapporter

ABB (kl 7.00), Essity (ca kl 7.00), Intrum (kl 7.00), Nokia (kl 7.00), Evolution (kl 7.30), Mips (kl 7.30), Saab (kl 7.30), Sinch (kl 7.30), Skanska (kl 7.30), Viaplay (kl 7.30), Boliden (kl 7.45), Cibus (kl 8.00), Electrolux (kl 8.00), Trelleborg (kl 13.00), Attendo

Utl. rapporter

Roche (kl 7.00), American Express (prel datum), AT&T (före USA-börsernas öppning), Freeport-Mcmoran (före USA-börsernas öppning), Ubisoft

Övrigt

Stämmor: Cantargia (extra)

Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR)

Fredag

Rapporter

Tietoevry (kl 7.00), Kindred (kl 7.30), SSAB (kl 7.30), Stora Enso (kl 7.30), Nordnet (kl 8.00), SCA (kl 8.00), Swedish Match (kl 8.15), Autoliv (kl 12.00), Cint, Invisio, Vattenfall (kl 8.00)

Utl. rapporter

Danske Bank (ca kl 7.30), Verizon (före USA-börsernas öppning)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss