Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 30

Veckoanalys | Vecka 30

25 juli · 2022


Positivt på börserna räntehöjningar till trots

Ännu en intensiv rapportvecka är förbi och de allra flesta index stängde veckan på grönt territorium. Vinnare på Stockholmsbörsen var fastighetssektorn och banksektorn medan skogsbolagen agerade sänken. ECB höjde räntan för första gången på 11 år med 50 punkter istället för mer väntade 25, och denna vecka är det dags för nytt räntebesked från Fed.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Förra veckan var i stort sett positiv på världens börser trots blandade rapporter från bolagen. Danske Bank, som tidigare vinstvarnat, överträffade förväntningarna medan Nordnets och Swedbanks resultat var något under väntat. Samtliga stängde på plus likt övriga bolag inom sektorn, som väntas gynnas av högre räntor framåt. Under veckan rapporterade många verkstadsbolag med blandade utfall på resultatraden, men fortsatt god efterfrågan och produktivitet lyfte sektorn. En av vinnarna var Atlas Copco som visade ett oväntat bra resultat och steg drygt 9 procent. Även många fastighetsbolag återhämtade sig något efter en tuff vår på börsen. Sänken agerade istället skogsbolagen, och i USA föll bolag vars intäkter kommer från onlineannonsering efter att Snap vittnat om minskad efterfrågan på annonser. Påverkan hade även Apple, som öppnar böckerna nästa vecka, efter rapporter om avtagande tillväxt. För SAS är pilotstrejken över och aktien steg på beskedet. Ryssland släppte på gasen i Nordstream 1, som befarades förbli avstängd efter underhållsarbetet och medföra extrema priser och hot mot europeisk tillväxt. Det nåddes även ett avtal mellan Ryssland och Ukraina gällande spannmålsexporten vilket medför lättnader för dels matpriser men framför allt hungerkrisen.

Verkstadsbolagen bidrog med positiva rörelser

image9w2ps.png

Makrostatistik

Föregående makrovecka var lugn på hemmaplan men intressant statistik presenterades från övriga världen. Inflationen i Eurozonen steg från 8,1 till väntade 8,6 procent i årstakt. I Storbritannien är prisökningarna desto högre och inflationen steg från 9,1 till hela 9,4 procent, mot väntade 9,3. Detta följdes upp på onsdagen när ECB höjde styrräntan med 50 punkter som motiverades av förhöjda inflationsrisker. Väntat var en höjning om 25 punkter, även om sannolikheten för 50 punkter steg dagarna innan beskedet och börspåverkan var mild. Med anledning av divergensen mellan ländernas ekonomiska förutsättningar introducerades även verktyget TPI, Transmission Protection Instrument, för att hantera ökad skillnad i långräntorna mellan länder. Tyskt producentprisindex landade på höga 32,7 procent i årstakt, vilket trots allt var lägre än väntat. På den svenska bostadsmarknaden ser vi istället prisfall där stigande räntor och urholkad köpkraft pressar. Samtidigt rapporteras fortsatt bostadsbrist och minskat byggande vilket väger mot. I USA fick vi se ett stort fall i husbyggarindexet NAHB som väntades stanna på 65 men föll till 55. Veckan avslutades med preliminära inköpschefsindex där samtliga väntades sjunka men hålla uppe över 50. Utfallet blev sämre än väntat då det sammanvägda indexet föll under 50 för både Tyskland, USA och Eurozonen och nu indikerar kontraktion och inte expansion som det gjort sedan augusti 2020. Tillverkningssektorn i USA och servicesektorn i Eurozonen höll dock uppe över 50 och framåt blir index viktigt att följa för att ser vart ekonomin är på väg.

USA: NAHB och husbyggande
Stigande räntor ger snabb avkylning

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Rapportsäsongen är i full gång, och de kommande veckorna kommer kvartalsrapporterna vara en av marknadens viktigaste källor för att bedöma företagens framtidsutsikter. Läget på marknaden inför rapportsäsongen var ganska dystert, och ett negativt sentiment dominerade. Trots detta har rapporterna åter igen imponerat på aggregerad nivå, även om skillnaderna mellan bolagen förstås är stora. I skrivande stund har vi till exempel fått ta del av rapporterna från 21 procent av bolagen på S&P 500, och 75 procent av dessa har överträffat vinstestimaten. Vi har tidigare flaggat för att det vore rimligt om vinstestimaten på årsbasis plockades ned, men att även en lägre vinsttillväxt än estimerat bör agera stöd till börsen då ett väldigt negativt scenario har prisats in. De goda rapporterna agerar således fortsatt stöd till att vi även framgent ser goda möjligheter för aktier. På detta tema kommer veckan bjuda på många riktigt intressanta rapporter. Några av rapporterna som kommer vara i extra stort fokus den kommande veckan är Alphabet, Microsoft, Apple och Amazon internationellt, samt Hexagon och Astra Zeneca från svenskt håll.

US Earnings Above, In-line, Below estimates: Q1 2022

 

Makrostatistik

Först ut på veckans makroagenda är det tyska indexet över affärsklimatet, IFO, som likt föregående månad väntas falla. Detta följs upp av Feds möte under tisdagen och onsdagen, som kulminerar med att vi på onsdag kväll får ett nytt besked för den amerikanska styrräntan. Väntat är att man precis som i juni genomför en höjning med 75 punkter, men efter att inflationstakten i juni landade på höga 9,1 procent har röster höjts gällande en eventuell höjning med 100 punkter. De flesta bedömare tycks vara av åsikten att detta är osannolikt, men det är långt ifrån omöjligt. Såväl utfallet för styrräntan som hur Fed, med ordförande Powell i spetsen, kommunicerar kring detta kommer ha stor påverkan på marknadsutvecklingen i veckan. Detta följs upp på torsdagen med sentimentssiffror för både Sverige och Eurozonen samt svensk BNP-statistik. Senare under torsdagen presenteras även preliminär tysk inflationsstatistik för juli. Den tyska inflationen väntas falla i årstakt, även om månadsförändringen väntas vara positiv. Veckan avslutas med att vi under fredagen får ta del av statistik över svensk arbetslöshet. Fredagen bjuder även på preliminära inflationssiffror från Eurozonen samt preliminär BNP-statistik från såväl Tyskland som Eurozonen.

Fortsatta räntehöjningar att vänta från Fed
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Bergs Timber (kl 8.00)

Utl. rapporter

Whirlpool (ca kl 22.05), Philips, Ryanair, Vodafone (operativ uppdatering)

Övrigt

Exklusive utdelning: Nokia (0:02 EUR)

Tisdag

Rapporter

Hanza (kl 7.00), Poolia (kl 7.00), Concentric, Eltel (kl 8.00)

Utl. rapporter

General Motors (före USA-börsernas öppning) (ca kl 12.00), Alphabet (efter USA-börsernas stängning), Christian Dior, Coca-Cola (före USA-börsernas öppning), General Electric, McDonalds, Microsoft (efter USA-börsernas stängning), UBS, Unilever

Övrigt

Stämmor: Syncro Group (extra)

Onsdag

Rapporter

Cavotec (kl 7.00), Hexagon (kl 8.00), Arion Banki, Lundin Mining (efter kl 22)

Utl. rapporter

Equinor, Airbus, Deutsche Bank, Ford (efter USA-börsernas stängning), Mercedes-Benz, Meta Platforms (efter USA-börsernas stängning), Qualcomm, Rockwell (före USA-börsernas öppning), Spotify, Unicredit

Torsdag

Rapporter

Mildef (kl 8.00), Millicom (ca kl 12.00), Securitas (kl 13.00), K-Fastigheter, Traton

Utl. rapporter

Neste (kl 8.00), Amazon (efter USA-börsernas stängning), Apple (efter USA-börsernas stängning), Intel, L´Oreal (prel datum), Pfizer, Samsung, Shell, US Steel (efter USA-börsernas stängning), Volkswagen

Övrigt

Exklusive utdelning: Fastpartner (1:25 SEK i D-aktie), NP3 (0:50 SEK i preferensaktie), SBB (0:11 SEK i A- och B-aktie), TGS (0,14 USD)

Fredag

Rapporter

Astra Zeneca (kl 8.00), OX2 (kl 8.00), Sleep Cycle (kl 8.30), Atvexa, Medcap

Utl. rapporter

BNP Paribas Exane, Procter & Gamble, Sony, Vale

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss