Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 32

Veckoanalys | Vecka 32

8 augusti · 2022


Rapportsäsongen närmar sig sitt slut

Kvartalsrapporterna fortsätter imponera när rapportsäsongen rör sig allt närmare sitt slut. Samtidigt blir recessionsoron allt mer omfattande, vilket gör att marknaden får svårt att prestera, trots starka rapporter. Marknaden var även spänd över att det amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi besökte Taiwan, vilket ökade på det geopolitiska spänningarna.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

När 84 procent av bolagen på S&P 500 nu har släppt sina kvartalsrapporter kan vi konstatera att bolagen har fortsatt leverera starka resultat även denna gång. Likt traditionen bjuder har strax under 80 procent, eller närmare bestämt 77 procent i det här fallet, av bolagen slagit sina vinstestimat. Även om det delvis beror på att estimaten plockats ned inför rapportsäsongen så har bolagen överlag ändå visat på en god förmåga att navigera den utmanande makroekonomiska miljö vi befinner oss i. Under en vecka som präglats av både makroekonomisk och geopolitisk oro har detta dock inte lett till några stora rörelser, utan överlag har rörelserna på världens börser varit beskedliga. Störst rörelser orsakades av ökade geopolitiska spänningar i samband med Nancy Pelosis besök till Taiwan, men efter vad som blev ett relativt händelselöst besök och en relativt måttlig respons från Kinas sida återhämtade sig marknaden. Annat var det på oljemarknaden, där en ökad recessionsoro ledde till att oljepriset föll till den lägsta nivån sedan innan Rysslands invasion av Ukraina, vilket fick oljebolagen att falla och bli veckans stora förlorare

Oljepriset på lägsta nivån sedan innan kriget i UkrainaMakrostatistik

Veckans makrostatistik kretsade kring framför allt två saker, nämligen slutgiltiga inköpschefsindex och den amerikanska arbetsmarknaden, även om det bjöds på fler intressanta siffror. Måndagen bjöd på inköpschefsindex för tillverkningssektorn, där resultaten var spridda. Både Eurozonen och USA överträffade dock förväntningarna, då Eurozonens index kom in på 49,8 mot väntade 49,6 och indexet i USA kom in på 52,8 mot väntade 52,0. Under 50 brukar ses som tecken på kontraktion i ekonomin, och över 50 som tecken på expansion. Under måndagen presenterades även statistik över tysk detaljhandel, som föll mer än väntat med hela 8,8 procent på årsbasis, i reala termer, mot det väntade fallet med 8,0 procent. Siffran för maj reviderades dock upp från -3,6 procent till +1,1 procent. Under tisdagen bjöds vi på JOLTS, som mäter antalet lediga jobb i USA. Dessa väntades falla från 11,3 miljoner i maj till 11 miljoner i juni, men föll med hela 600 000 lediga jobb till 10,7 miljoner. Med endast omkring 6 miljoner lediga jobb är dock arbetsmarknaden fortfarande väldigt stram i USA, och denna siffra mottogs därför med glädje från Fed. Onsdagen bjöd på inköpschefsindex för tjänstesektorn samt aggregerade index, och nästan samtliga av dessa kom in klart över förväntan. I USA steg till och med indexet för tjänstesektorn till 56,7 vilket går att jämföra med förra månadens 55,3 och väntade 53,5. Veckan avslutades även med amerikansk arbetsmarknadsdata, då non-farm payrolls och arbetslösheten presenterades. Non-farm payrolls landade på 528 000 mot väntade 250 000, och arbetslösheten sjönk från 3,6 till 3,5 procent.

Den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt stram
Antalet lediga jobb har minskat kraftigt, men är fortfarande mycket högt

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Rapportsäsongen börjar närma sig sitt slut, och det kraftiga nyhetsflöde som sammanfaller med rapportflödet håller på att ebba ut. När vi blickar framåt är det därför troligt att den utmanande makromiljön åter kommer fånga marknadens fokus. Den höga inflationstakten och risken för att centralbankernas åtstramning kommer leda till en djup recession har varit återkommande teman när rapporterna har presenterats, men överlag har företagen varit försiktigt positiva. De flesta har antytt att man på ett eller annat sätt lyckas hantera inflationen, och att man bedömer att en kommande recession kommer bli relativt mild. Det har dock utan tvekan blivit ett svårare klimat att navigera, och även mycket lönsamma företag har antytt att man komma behöva anstränga sig mycket mer för att fortsätta prestera än vad man har gjort de senaste åren. Detta har även märkts på att många olönsamma bolag tvingats kraftigt reducera sin personalstyrka. I och med att vi snart knyter ihop säcken på den här rapportsäsongen blir det också intressant att se hur den estimerade vinsttillväxten för helåret har förändrats. Vi har tidigare kommunicerat vår bedömning att estimaten bör plockas ned något, men att vinsttillväxten ändå bör bli relativt god. Så har också skett, och vinsttillväxten för helåret 2022 bedöms i dagsläget landa omkring 10,7 procent, vilket är en siffra som bör ge stöd åt aktiemarknaden.

Estimaten för vinsttillväxten är fortsatt goda
MSCI AC WorldMakrostatistik

Efter ett antal fullspäckade veckor i rad blir denna vecka tunnare när det kommer till makrostatistik, även om den som presenteras är mycket relevant. Under måndagen presenteras SEBs boprisindikator, som blir högintressant givet de fallen i bostadspriser som vi sett hittills under året. De stigande räntekostnaderna har gjort det svårare för köpare att få ihop budgeten och vi har sett både fallande priser och aktivitet på marknaden. Onsdagen bjuder på inflationsstatistik från bland annat Kina, Tyskland och USA för juli månad. I Tyskland väntas inflationen mätt som KPI ha fallit från 7,6 procent till 7,5 procent på årsbasis, men enligt måttet HICP väntas den ha stigit från 8,2 till 8,5 procent. I USA väntas huvudsiffran ha sjunkit från 9,1 procent i juni till 8,7 procent i juli, men samtidigt väntas kärninflationen ha stigit från 5,9 till 6,1 procent. På fredag presenteras den svenska inflationsstatistiken. KPIF väntas ha sjunkit från 8,5 procent i juni till 8,2 procent i juli, medan KPIF exklusive energi väntas ha stigit från 6,1 till 6,5 procent. Prisökningarna har alltså spridit sig från mat och energi till att bli mer heltäckande, precis som var fallet i USA. Veckan avslutas med att vi under fredagen får ta del av Michigan Index, som mäter sentimentet bland konsumenter. Indexet väntas fortsätta återhämta sig något efter bottennoteringen från i juni.

Fallande trend i det amerikanska konsumentförtroendet
University of Michigan index

imageb7dku.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Softbank, Sumitomo Metal, Take Two (efter USA-börsernas stängning)

Tisdag

Rapporter

 Tethys Oil  (kl 7.30), Lundin Gold (efter kl 22), Moberg Pharma

Utl. rapporter

Continental

Onsdag

Rapporter

Africa Oil (efter kl 22), Arctic Paper, Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning)

Utl. rapporter

Ahold, Bridgestone, GEA, Walt Disney (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Cantargia: teckningsperiod i nyemission avslutas, Prostalund: teckningsperiod i nyemission avslutas

Torsdag

Rapporter

Hexatronic (kl 7.00), Readly (kl 7.30), CTEK (kl 7.45), Leo Vegas (kl 8.00), G5 Entertainment, Oncopeptides, Transtema

Utl. rapporter

Daimler Truck, Deutsche Telekom, Salzgitter, Siemens, Thyssenkrupp

Övrigt

Tokyobörsen stängd

Fredag

Rapporter

ACQ Bure, Boozt, Precise

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss