Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 33

Veckoanalys | Vecka 33

15 augusti · 2022


Inflationen i fokus

Fortsatt återhämtning på de globala aktiemarknaderna under en vecka där allt fokus återigen har varit på inflationen och vad centralbankerna kan tänkas göra framåt.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Efter juli månads kraftiga återhämtning fick aktiemarknaderna ånyo fart under veckan som gick. Fullt fokus låg förstås på den amerikanska inflationen som kom in lägre än väntat. En välbehövlig lättnad för marknaderna där aktier steg och den amerikanska dollarn föll, en välbehövlig respit för omvärlden. Initialt föll även marknadsräntor, framför allt i kortare löptider, men sett över hela veckan blev det inga större ränterörelser i USA. Även svensk inflation presenterades under fredagen vilket fick svenska räntor i kortare löptider att falla tillbaka. Under sommaren har marknaderna tydligt skiftat fokus bort från inflation till att fokusera mer på tillväxtutsikterna. Den ökade oron kring vad centralbankernas räntehöjningar kan göra för skada på ekonomin har satt en tydlig prägel, varför bättre (eller mindre dåliga) nyheter kring inflationen ger ökat hopp om kursändringar från centralbankshåll. Bolagens kvartalsrapporter är i princip nu förbi och återigen vittnar bolagen om att de lyckats parera ökade kostnader och bibehållit marginalerna. I USA har nu cirka hälften av nedgången återtagits medan vi i Sverige endast har återtagit en tredjedel. Ser man historiskt brukar sådana rörelser innebära att man nu har sett börsbotten för innevarande cykel, men osvuret är förstås bäst.

Halva nedgången återhämtad

image796v.png

Makrostatistik

Under föregående vecka handlade i princip allt om inflation. Den amerikanska inflationen kom in lägre än väntat på 8,5 procent vilket var lägre än föregående månads 9,1 procent. På månadsbasis var inflationen helt stilla och det är framför allt ordentliga fall i bensinpriset som bidragit till lägre kostnadsökningstakt, men även tjänste- och varupriser överraskade på nedsidan. Ser man till den viktigare kärninflationen, där mat- och energipriser exkluderats, så var även den lägre än väntat även om den steg med höga 0,3 procent under månaden. Jämfört med ett år sedan steg kärninflationen med 5,9 procent, en tangering av föregående månads noteringar. Centralbankerna kommer förstås fortsätta att höja räntan och i USA hinner vi få ytterligare en inflationssiffra före mötet i september. Men redan nu kan man nog börja fundera på om det verkligen blir en höjning med 75 punkter eller om 50 punkter räcker. Även i Sverige presenterades inflationssiffror för juli månad och även här kom inflationen in lägre än väntat. Inflationen med fast ränta, KPIF, föll med 0,2 procent under juli och priserna steg därför med 8,0 procent jämfört med för ett år sedan. Det är en lägre ökningstakt jämfört med i juni då prisökningstakten uppgick till 8,5 procent. Förväntningarna är dock att inflationstakten fortsätter stiga under hösten. Exkluderar man energipriser så steg priserna däremot med 0,4 procent under juli men även det var lägre än vad bedömare hade räknat med. Årstakten steg därmed från 6,1 till 6,6 procent. Den lägre ökningstakten i inflationen ger visst andrum för Riksbanken och räntor med kortare löptider föll under fredagens handel.

Inflationen överraskande svag i juli

imagey61sf.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Ett fortsatt stort makrofokus är att vänta och de tvära marknadskasten består sannolikt ytterligare en tid. Centralbankernas inflationsbekämpning har på kort tid medfört ett nytt investeringsklimat och finansmarknaderna har av allt att döma ett flertal osäkra scenarier att förhålla sig till och prissätta. Råvarupriserna är ett exempel där utvecklingen varit slagig under året. Oljepriset rusade exempelvis i samband krigsutbrottet men handlas nu på samma nivå som innan invasionen. I ett marknadsperspektiv är den rådande osäkerhetsspiralen med hög inflation och centralbankernas åtgärder för att motverka denna dominerande, då målmedveten inflationsbekämpning med distinkta räntehöjningar riskerar att ge en rejäl ekonomisk inbromsning. Samtidigt visar den senaste veckans marknadsrörelser på att förväntansbilden beträffande inflationstakten var väl hög och det finns flera skäl att tro att takten nu avtar.  På bolagsfronten uppvisas fortsatt god vinsttillväxt och med lägre kurser har värderingarna kommit ned. Tillväxtprognoserna för nästa år har dock successivt reviderats ned och även om företag i varierande grad kan påverka sin intjäning är makromiljön utmanade framöver. Finansmarknadens framåtblickande natur innebär samtidigt att nuvarande osäkerhet helt eller delvis är prissatt och att det framförallt är förändringar i nuvarande antaganden som kommer att ge marknadspåverkan.

Fallande priser på Olja och Koppar
x 1 000

image790i.png

 

Makrostatistik

Veckans makrostatistik inleds idag, måndag, med bland annat japansk BNP-tillväxt och sydkoreanska import och export utveckling i juli. Från USA presenteras NAHB, ett sammanställt index över husmarknaden. Den amerikanska husmarknaden har mattats av distinkt de senaste månaderna och pressas av stigande boräntor samt höga byggkostnader.  På tisdag presenteras utfallet av det tyska ZEW-indexet.  Omsvängningen i det tyska sentimentsindexet har varit total under året, då indexutfallet rört sig från + 51,7 i januari till förra månadens – 53,8. Tidigare har nivåer på – 50 eller mer varit fallet vid pandemiutbrottet 2020 samt vid Euro-krisen 2011 och finanskrisen 2008. För augusti förväntas en försämring  till – 60, vilket indikerar att marknadsförväntningarna är rejält negativa. Från USA presenteras industriproduktionen under juli, där en tillväxt på 0,2 procent väntas. På onsdag får vi bland annat ta del av brittiska konsument- och producentpriser och den amerikanska detaljhandels statistiken för juli. Veckans statistikskörd avslutas med Philly Fed–index och försäljningen av befintliga bostäder från USA på torsdag samt tyska producentpriser på fredag.

USA: NAHB och husbyggande

imagen668.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Maha Energy

Övrigt

Stämmor: Fortinova (extra), Transtema (extra) Exklusive utdelning: Eastnine (0:75 SEK)

Tisdag

Rapporter

Fasadgruppen (kl 7.30), Revolutionrace (kl 7.30), Garo (kl 8.30), Viking Supply Ships (kl 8.30), Immunovia, Storskogen, Troax

Utl. rapporter

Pandora (kl 7.30), Jyske Bank (ca kl 8.00-8.30), Demant, GIG (före börsöppning), Walmart (ca kl 13.00), BHP, Home Depot (före USA-börsernas öppning)

Övrigt

Stämmor: Hybricon (extra), Implementa Sol (extra) Exklusive utdelning: Aker BP (0,525 USD)

Onsdag

Rapporter

Ferronordic (kl 7.30), Genova Property (kl 8.00), Concordia, IAR Systems, New Wave, Sintercast

Utl. rapporter

Aker (kl 7.00), REC Silicon (kl 7.00), Selvaag Bolig (kl 7.00), Lundbeck (kl 7.30), Carlsberg () (kl 8.00), Coloplast (ca kl 12.00), Next Biometrics, Royal Unibrew, Cisco (efter USA-börsernas stängning) (kl 22.30), TJX

Övrigt

Stämmor: EQL Pharma, Streamify (extra)

Torsdag

Rapporter

Ambea (kl 7.00), Fastator (kl 7.30), Nordisk Bergteknik (kl 7.45), Arla Plast (kl 8.00), Humana (kl 8.00), John Mattson (kl 8.00), Karnov (ca kl 8.00), Sensys Gatso (kl 8.30), Ascelia Pharma, BTS, Calliditas, Catena Media, Elos Medtech, Empir, Endomines, Nibe, Novotek, Ovzon, Railcare, Starbreeze

Utl. rapporter

GN Store Nord (kl 7.00-7.30), Kojamo (kl 7.00), Veidekke (kl 7.00), Green Mobility, Global Fashion Group

Övrigt

Stämmor: Dataproces, ES Group (ändrat datum från 19 augusti), Saniona (extra)

Fredag

Rapporter

Björn Borg (kl 7.30), Tobii (kl 7.30), Duroc (kl 8.30), Abliva, Beijer Alma, Bure, Catella, Christian Berner, Egetis Therapeutics, Fortnox, Holmen, Image Systems, Karolinska Development, Medivir, Nanologica

Utl. rapporter

Prosafe (kl 7.00), FLSmidth (kl 7.30-8.00), Deere

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss