Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 34

Veckoanalys | Vecka 34

23 augusti · 2021


Marknaden överraskas av Feds åtstramningsplaner

Världens börser föll på bred front under föregående vecka när Fed-protokollet indikerat att den penningpolitiska åtstramningen kan påbörjas redan före årsskiftet. Efter en mycket stark börsutveckling, drivet av stimulativ penningpolitik, är marknaden känslig för osäkerheten kring kommande policyförändringar.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckans stora marknadshändelse var Feds mötesprotokoll från juli som släpptes under onsdagen. Där framgick att den penningpolitiska kommittén (FOMC) eventuellt påbörjar minskningen av sitt tillgångsköpsprogram redan före årsskiftet. Vi har tidigare kommunicerat att vi såg en risk för marknadsoro inför och i samband med förändringar i penningpolitiken då betydelsen för finansmarknaderna är så oerhört stor. Marknaden blev något överraskad då förväntansbilden var att åtstramningen skulle ske under det första kvartalet 2022 och inte före årsskiftet som nu diskuteras, vilket fick världens börser att falla och volatilitetsindex VIX att stiga. Fed-protokollet bidrog även till att stärka dollarn som nu ligger på den högsta nivån sedan november 2020. Det ska mycket till för att smittspridningen och svagt konsumentförtroendet sätter stopp för åtstramningsplanerna, varför vi ser fortsatt dollarförstärkning och stigande marknadsräntorna framför oss.

Volatilitetsindex
CBOE (S&P 500)

imagedtt.png

Makrostatistik

Det var fler anmärkningsvärda penningpolitiska händelser under veckan där centralbanken i Nya Zeeland något oväntat valde att lämna räntan oförändrad på 0,25 procent med hänvisning till en ökad osäkerhet kring virusspridningen. Ser man till Fed har de hänvisat att den ökade virusspridningen inte skulle ha någon större effekt på deras återhämtning. Efter tidigare veckors svaga konsumentförtroende i USA var det stort fokus på när detaljhandeln släpptes. Försäljningen inom detaljhandeln föll mer än väntat i juli med -1,1 procent mot väntade -0,3 procent. Det är en signal om att vårens starka återhämtning ser ut att bromsa in något när de finanspolitiska stimulanserna avtar och inflationen urholkar hushållens köpkraft. Däremot fortsatte restaurangförsäljningen att öka, vilket stödjer bilden att hushållen skiftat konsumtionen från varor till tjänster. Samtidigt är arbetsmarknaden fortsatt stark, vilket minskar riskerna för allt för pessimistiska hushåll. Någon inbromsning i tillverkningsindustrin är det inte tal om och förra veckans data visar att industrin är tillbaka över den nivå vi såg i februari 2020. Industriproduktionen överraskade positivt och uppvisade en starkare återhämtning än väntat på 0,9 procent mot väntade 0,5 procent.

Detaljhandeln föll mer än väntat i juli
En stark arbetsmarknad håller däremot humöret uppe för hushållen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Rapportsäsongen har varit mycket stark men de kommande veckorna blir sannolikt finansmarknadernas fokus på nytt makrohändelser. Jackson Hole konferensen i veckan, onsdag till och med fredag, kan innebära viktiga besked för marknadsaktörerna kring huruvida Federal Reserve avser göra förändringar i sina tillgångsköp. Kopplingen mellan centralbankernas tillgångsköp och exempelvis börsutveckling har varit väldigt tydlig i ett historiskt perspektiv och är därför av mycket stor betydelse för den fortsatta utvecklingen på finansmarknaderna. Vår bedömning är att penningpolitiken fortsatt kommer att vara mycket stimulativ men att en försiktig och successiv nedtrappning av tillgångsköpen är att vänta. Förnyad smittspridning och restriktioner är också ett osäkerhetsmoment för marknaderna framöver. Under sommaren har kinesiska regleringar fått stora effekter på framförallt de asiatiska marknaderna, där ett omfattande säljtryck är ett faktum trots att ett fåtal bolag drabbats direkt av regleringarna. Regleringsrisker är generellt svårbedömda men bör inte vara en total överraskning med tanke på den kinesiska regimens totalitära struktur.

Centralbankernas tillgångsköp och världsindex
MSCI AC World & centralbankernas beräkning (USA, Europa, Japan och Kina)Makrostatistik

Veckan bjuder på en hel del makrostatistisk information och idag, måndag, presenteras preliminära inköpschefsindex från en rad länder samt statistik över försäljningsutvecklingen för befintliga bostäder i USA. Prisutvecklingen har, precis som i flertalet andra länder, varit betydande det senaste året med en uppgång på hela 23,4 procent enlig förra månadens statistik. Imorgon, tisdag, presenteras även försäljningsutvecklingen för nya hem i USA, där en viss inbromsning skett de senaste månaderna. Höga priser och delvis brist på byggnadsmaterial har påverkat försäljningen negativt. På onsdag inleds det årliga ekonomiska forumet i Jackson Hole och pågår till och med fredag. Vi förväntar oss ett välbevakat nyhetsflöde därifrån och förhoppningsvis kan en del osäkerhetsfaktorer beträffande Fed´s tillgångsköpsprogram minska i samband med detta. På onsdag presenteras också tyska IFO-index, som är en sammanställning av tyskt affärsklimat. En viss utplaning har skett, vilket historiskt indikerat att även tillväxttakten i ekonomin kommer falla tillbaka. Vi bedömer att det är oundvikligt med en mer normaliserad utveckling om än positiv tillväxttakt det kommande året. Veckan avslutas med amerikansk statistik över utvecklingen för privata inkomster samt det definitiva utfallet av Michiganindex, konsumentförtroende i USA, för den senaste månaden.

Tyskt affärsklimat
IFO-index
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Latour (kl 8.30), Fagerhult, Hufvudstaden (lunchtid), Maha Energy

Utl. rapporter

Royal Unibrew

Övrigt

Stämmor: Raytelligence (extra)

Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR månadsvis), Selvaag Bolig (NOK 2,00)

Tisdag

Rapporter

Better Collective (kl 8.00), Multiq (kl 12.30), Creaspac, Electra, Lundbergs (lunchtid)

Utl. rapporter

Bakkafrost (kl 6.00), BW Offshore (kl 7.30), Medtronic

Övrigt

Stämmor: Lagercrantz

Onsdag

Rapporter

Catena Media (kl 7.00), Elekta (kl 7.30), Irlab (kl 7.45), Raysearch (kl 7.45), Strax (kl 8.55), Instalco (kl 11.00), ACQ Bure, Kabe, Malmbergs (lunchtid)

Utl. rapporter

Mowi (kl 6.30), Sydbank, Autodesk

Övrigt

Stämmor: Elekta, Nederman (extra)

Exklusive utdelning: Lagercrantz (1:00 SEK)

Torsdag

Rapporter

Scandi Standard (kl 7.30), Bioinvent (kl 8.00), FM Mattsson (kl 8.00), Immunicum (kl 8.00), Karnov (ca kl 8.00), Saniona (kl 8.00), Vicore Pharma (kl 8.00), Wästbygg (kl 8.00), Systemair (kl 13.00)

Utl. rapporter

Salmar (kl 6.30), BW LPG (kl 7.00), Zwipe, Abercrombie (före USA-börsernas öppning), Dell (efter USA-börsernas stängning), GAP (prel datum), HP (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Addtech, Systemair, Uswe Sports

Exklusive utdelning: Elekta (1:10 SEK, första del utav 2:20 SEK), Nederman (1:00 SEK extra)

Fredag

Rapporter

Green Landscaping (kl 7.00), Odd Molly (kl 8.00), Stockwik (kl 8.00), Tradedoubler (kl 8.00), Senzime (kl 8.45)

Utl. rapporter

Atlantic Sapphire, Sinotruk (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Biovica, Electrolux (extra)

Exklusive utdelning: Addtech (1:20 SEK), Systemair (3:00 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss