Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 35

Veckoanalys | Vecka 35

30 augusti · 2021


Avvaktande men nya årshögsta på flera aktiemarknader

De globala marknaderna utvecklades oregelbundet, även om nya högsta noteringar nåddes på flera tongivande börsindex, i väntan på vägledning från centralbankskonferensen i Jackson Hole. I Sverige uppstod viss politisk dramatik efter att statsminister Stefan Löven kommunicerat sin avgång, men det bräckliga regeringsunderlaget har redan tidigare inneburit att reformmöjligheterna är begränsade. Ökande smittspridning är ett faktum när fler länder har öppnat upp vilket på nytt kan ge ekonomiska konsekvenser.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Marknadsutvecklingen under veckan präglades av en avvaktande väntan på kommunikationen från centralbankskonferensen i Jackson Hole. Fed har meddelat att marknaden ska få viss vägledning inför förändringar i penningpolitiken och konferensen var därför ett tillfälle att vägleda inför det ordinarie mötet i september. Budskapet i fredags var dock i stort en upprepning av vad som tidigare kommunicerats, att de hellre stimulerar för mycket än för lite och att de inväntar tydligare förbättringar kring sysselsättningen. Då det fortfarande finns mycket ledig kapacitet på arbetsmarknaden och deras bedömning är att inflationsförväntningarna inte är alarmerande kommunicerade Fed att de kan komma att minska på tillgångsköpen i år utan att säga att de ska minska tillgångsköpen. Den initiala marknadsreaktionen var svagt riskpositiv, med något lägre långräntor och stigande börskurser.

MSCI AC World
MSCI AC World inkl. utdelningarMakrostatistik

Tyska IFO-index som presenterades i onsdags var en bekräftelse på vad marknaderna delvis börjat prissätta de senaste månaderna. De tidigare mycket höga förväntningarna på framtiden har börjat falla och det är istället nuläget som blivit rejält mycket mer positivt jämfört med för några månader sedan. IFO sjönk till 99,4 vilket kan jämföras med förväntningarna på 100,4 respektive föregående månads 100,7. Utsikterna dämpades främst på grund av flaskhalsar inom industrin och svagare utsikter från nöjes- och turistrelaterade sektorer, där förnyad smittspridning är ett reellt problem. Från USA visade preliminära inköpschefsindex en liknande bild där ökad smittspridning, komponentbrist och brist på arbetskraft dämpar utsikterna något. Michigan-index, amerikanskt konsumentförtroende, föll tillbaka till 70,3 vilket kan jämföras med förväntansbilden på 71 och föregående månads utfall på 81,2. Det svaga konsumentförtroendet är en avvikelse från historiskt mönster där det funnits en tydlig koppling till börsutvecklingen, men nu spretar det onekligen isär. I Sydkorea höjdes styrräntan från 0,50 procent till 0,75 procent vilket kan ses som att en normalisering efter det extremt låga ränteläget i världen kanske långsamt börjar materialiseras.

Tysk IFO index mattas av från höga nivåer
Index

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Förra veckans preliminära PMI-statistik läggs till högen av makrodata om indikerar att vi kan ha nått den konjunkturella toppen. Även om vi bedömer att tillväxten förblir stark framöver är det ohållbart att den fortsätter ånga på i samma höga takt som hittills i år. Kinas inbromsning i form av industriproduktion, detaljhandel, investeringar och kredittillväxt sänder samma signaler. Globalt lämnar nu industrin över stafettpinnen till tjänstesektorn och vi går in i en ny fas av konjunkturen. Tidigare under året har vi haft en marknadsmiljö där tillgångspriser exponerade mot starkare konjunktur gått starkt i relativa termer. Som en följd av en konjunkturell inbromsning börjar vi kunna se signaler på det omvända, till exempel i råvarupriser. Avgörande för råvaruprisernas utveckling blir också dollarutvecklingen där vi bedömer att vi står inför en fortsatt dollarförstärkning, något som inte talar för råvaruprisernas fördel. Vi ser fortsatt större tillväxtpotential i USA än resten av världen och därmed större utrymme för ökade räntedifferenser. Framåt blir därför dollarutvecklingen något att hålla ögonen lite extra på men även råvarupriserna för att plocka upp tidiga konjunktursignaler.

Råvaror och Dollarn

imagelf78.png

Makrostatistik

Månadsskifte betyder som alltid att vi får ta del av viktig statistik från inköpscheferna men framför allt avslutas veckan av den hårt bevakade sysselsättningsrapporten. Marknaden förväntar sig att 763 000 nya jobb har skapats i USA under augusti månad. Den höga tillväxttakten i landet bör fortsatt bana väg för höga tal i sysselsättningsstatistiken under kommande månader. Vi ser ett scenario framför oss där arbetsmarknaden förbättras när restriktioner tas bort och efterfrågan på tjänstekonsumtionen ökar. Vi kan vara tillbaka till nivåer som rådde före pandemin någon gång under 2023/2024, givet att sysselsättningstillväxten fortsätter i samma starka takt framöver. Vad gäller inköpscheferna är ISM-siffran i USA mest intressant och nivåer över 50 innebär att situationen bedöms vara bättre än föregående månad. Inom industrin väntas statistiken komma in på starka 59 men från nuvarande mycket höga nivåer är dock en utplaning att vänta under hösten, vilket i sig inte nödvändigtvis är en signal om underliggande försvagning, men att förbättringstakten avtar. Samma siffra för tjänstesektorn väntas landa på 63 när samhällen öppnat upp i bakgrund av vaccineringen.

USA: Antal sysselsatta
(NFP, miljoner personer)
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Adevinta

Övrigt

Stämmor: Xavitech (extra)

Londonbörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Academedia (kl 8.00), Eolus Vind (kl 8.30), Concejo

Utl. rapporter

Norwegian (kl 7.00)

Övrigt

Stämmor: Allarity Therapeutics (extra), Bergman & Beving, ES Group (ändrat datum från 27 augusti), Västsvensk Logistik

Exklusive utdelning: Aros Bostad (1:88 SEK i preferensaktie, kvartalsvis), Avance Gas (USD 0,02)

Onsdag

Rapporter

SAS (kl 8.00)

Övrigt

Exklusive utdelning: Bergman & Beving (3:00 SEK)

Torsdag

Rapporter

Enquest (prel datum)

Utl. rapporter

Abercrombie (prel datum), Toro (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Fenix (extra)

Fredag

Rapporter

Sectra (kl 8.15)

Övrigt

Stämmor: Dist IT (extra)

Exklusive utdelning: Mowi (NOK 1,96), Västsvensk Logistik (1:35 SEK kvartalsvis)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Veckoanalys | Vecka 37

13 september · 2021


Viss marknadssvaghet och tillväxtoro

Börsutvecklingen uppvisade viss svaghet då oron kring globala tillväxtutsikter var i fokus. Den upphöjda förväntningsbilden fick sig en törn av svaga sentimentssignaler från tyska ZEW samt Beige Book som visade på en avtagande amerikansk ekonomisk aktivitet.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Marknadsutvecklingen präglades under veckan av svagare börser, något fallande räntor och en starkare dollar. Global tillväxt bromsar in från höga nivåer och det skapar såklart viss osäkerhet beträffande både vinstprognoser och penningpolitik. Vi bedömer dock att de grundläggande förutsättningarna är fortsatt gynnsamma för aktiemarknaderna. Lågt ränteläge och negativa realräntor ger starka motiv till att riskexponera kapital. Nya nedstängningar som en följd av smittskyddsåtgärder ger dock fortsatta störningar i leveranskedjor och avtryck i kommande bolagsresultat. Vi bedömer att kommande månader kommer att innebära större inslag av konjunkturoro på marknaderna och en högre volatilitet. Aktiemarknaderna har så här långt under året varit ovanligt förskonat från större rörelser men vi bedömer inte att rekyler och prisrörelser av den anledningen upphört att existera framöver. Det marknadsmässiga nyhetsflödet i Sverige dominerades av den tidigarelagda insynsförsäljningen av EQT-aktier och av att Assa Abloy kommunicerade deras hitintills största förvärv, av amerikanska HHI, för 37 miljarder kronor. Finansiellt innebär förvärvet att nettoskulden mer än fördubblas till 65 miljarder, vilket är cirka fyra gånger rörelsevinsten.

Amerikansk statsobligation 2 och 10 årMakrostatistik

Veckan bjöd på sentimentsindikatorer där tyska ZEW visade på en mer dämpad bild av både nuläge och framtidsutsikter. Indexet över framtidsutsikterna föll till 26,5 från 40,4 månaden innan. Nuläget steg å andra sidan till 31,9 från föregående månads indexnivå på 29,3 men var lägre än prognosen på 33. Beige Book, sammanställningen över de olika amerikanska Fed-distriktens ekonomiska utveckling presenterades i onsdags. Sammantaget visade Beige Book en något avtagande aktivitet. ECB meddelade att de lämnar styrränta och tillgångsköp oförändrat i torsdags. Takten i tillgångsköpen justeras dock ned något, vilket är en anpassning efter de senaste månadernas högre tempo. I fredags presenterades amerikansk inflationsstatistik i form av PPI (producentprisindex). Utfallet var något högre, +0,7procent månad över månad, än förväntningarna på +0,6 procent men lägre än föregående månads utfall på +1,0 procent. Inflationsoron var påtaglig i våras men marknaden och centralbankerna gör bedömningen att den nuvarande höga inflationstakten är övergående. Den ryska centralbanken höjde styrräntan i veckan, vilket är ytterligare ett tecken på de kraftigt skilda förutsättningarna mellan de utvecklade länderna och flera länder på tillväxtmarknaderna.

USA: PPI och KPI

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Amerikanska börser har imponerat under året och ständigt noterat nya topprekord. Det är framför allt drivet av en god vinsttillväxt för bolagen och när fokus skiftat från mikro till makro, efter rapportsäsongens slut, framgår dessutom att USA besitter en starkare makromiljö jämfört med många andra delar av världen. Framåt ser vi fortsatt större tillväxtpotential i USA än många utvecklade länder och därmed större utrymme för ökade räntedifferenser. Det ger stöd till dollarn och starkare dollarutsikter i förhållande till andra valutor kan driva investerare till att allokera till amerikanska aktier. Vi väntar oss att de större bolagen fortsätter leverera en god lönsamhet, inte minst inom den betydande IT-sektorn där många bolag dessutom uppvisar stark strukturell tillväxt. Särskilt spännande blir det på tisdag då Apple, vilket är ett av sektorns största bolag, håller sitt traditionsenliga septemberevent där flera nya produkter väntas lanseras, bland annat Iphone 13 och Apple Watch 7. Utöver storbolagen ser vi också förutsättningar i de amerikanska småbolagen, som ger en ytterligare hävstång på den inhemska ekonomin. På indexnivå är de dessutom mer värdeinriktade, med en större andel banker som gynnas av stigande räntor och lägre kreditförluster än tidigare befarat. Vi upprepar därför vårt positiva betyg för amerikanska aktier.

USA har en högre lönsamhet i nästan alla sektorer
Avkastning på eget kapital (ROE)Makrostatistik

Efter besvikelsen från augusti månads sysselsättningsrapport är det i veckan dags för Feds andra huvudparameter för den framtida penningpolitiken. Veckan bjuder på viktig inflationsstatistik som tillsammans med utvecklingen på arbetsmarknaden är avgörande för när åtstramningen av obligationsköpen kan påbörjas. Vi står fast vid vår tidigare bedömning att den senaste uppgången i inflationen i första hand är driven av tillfälliga faktorer såsom dyrare råvaror, högre transportkostnader, brist på halvledare och inte minst av högre priser på begagnade bilar. Faktorer som så småningom kommer att klinga av i takt med att baseffekterna och pandemirelaterade faktorer ebbar ut. På onsdag väntas svensk inflation komma in på 1,7 procent i årstakt och den amerikanska på 5,3 procent i årstakt. På torsdag får vi ta del av den så viktiga detaljhandelsstatistiken från USA där urholkad köpkraft från den stigande inflationen och avtagande finanspolitiska stimulanser bidrar till mer pessimistiska amerikanska hushåll, vilket börjar synas i den avtagande farten i detaljhandeln. Förhandstipsen tyder på en försvagning jämfört med föregående månad.

USA
CPI
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Associated British Foods (operativ uppdatering)

Övrigt

Exklusive utdelning: Clas Ohlson (3:13 SEK, första del utav totalt 6:25 SEK)

Tisdag

Övrigt

Stämmor: GPX Medical (extra), Sectra  Exklusive utdelning: Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie kvartalsvis)

Kapitalmarknadsdagar:  Bakkafrost, Pandora

Onsdag

Utl. rapporter

Inditex (på morgonen)

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: ELUX PRO kl 8.00

Torsdag

Rapporter

Svolder (före börsöppning)

Utl. rapporter

Chemometec

Övrigt

Stämmor:  Crunchfish (extra), Embracer, Saniona (extra), XXL (extra)

Kjell & Company: beräknad första dag för handel på First North

Fredag

Övrigt

Stämmor: Frontline, Implantica (extra), Magnolia Bostad (extra)

Exklusive utdelning: XXL (NOK 0,99)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Veckoanalys | Vecka 36

6 september · 2021


Nya börsrekord trots avtagande tillväxttakt

Trots signaler om en avtagande tillväxttakt fortsätter världens börser att handlas på rekordnivåer. Vi lämnar augusti efter att Stockholmsbörsen noterat sin tionde raka månadsuppgång och vi uppmanar till ökad beredskap inför hösten. Föregående vecka avslutades med svag sysselsättningsstatistik vilket öppnar för en senare nedtrappningen av obligationsköpen och en annonsering i september känns nu osannolikt.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Trots att vi nu kan förvänta oss fallande global tillväxttakt framöver så fortsätter aktiemarknaderna att sätta nya rekord. I svenska kronor steg globala aktieindex med 2,8 procent under augusti månad och indexet fick viss draghjälp av en något svagare svensk krona mot dollarn. Återigen var den amerikanska marknaden ledande men fick denna månad även stöd från tillväxtmarknader i allmänhet, och Asien i synnerhet, som rekylerat tillbaka något efter våren och sommarens kräftgång. Marknaden har förtroende för att Kina kan öka stimulanserna om det skulle behövas från den avmattning vi börjar se (mer nedan), vilket bidrar till börsoptimismen. Marknaden rider nu vidare på den ekonomiska återhämtningen i kombination med den fortsatt extremt stimulativa penningpolitiken, även om orosmolnen börjar hopa sig. Tillväxttakten börjar klinga av samtidigt som tillväxtutsikterna grusas av stigande osäkerhet kring deltavariantens spridning. På hemmaplan noterade Stockholmsbörsen i augusti sin tionde raka månadsuppgång, en obruten svit som inte upplevts under de senaste 30 åren.

S&P 500Makrostatistik

Veckan bjöd på viktig konjunkturstatistik där Kinas inköpschefsindex för industrin sjönk till 49,2 i augusti mot väntat 50,2. Materialbrist, nya virusutbrott och försiktiga konsumenter påverkar och en väntad reaktion kan bli stödåtgärder från regeringen. Vi såg en annan styrka i USA där ISM överraskade positivt på 59,9 där nya order, produktion och lagernivåer bjöd på positiva bidrag samtidigt som sysselsättningskomponenten föll under 50. Med tanke på inbromsningen i Kina väntar vi oss även att ISM faller tillbaka under hösten. För svenskt vidkommande noterade industrins PMI en nedgång för fjärde månaden i rad men håller sig fortsatt på höga nivåer (60,1) och fortfarande över det historiska snittet på 55,7. Välkända problem med komponentbrist tynger världens industrier som mer eller mindre rört sig sidledes sen i höstas. Extra påtaglig blir komponentbristen inom bilindustrin, varför industriproduktionen i Japan pressades särskilt. Vi ser även problem på hemmaplan från Scania och Volvo som tvingas pausa produktionen av samma anledning. Veckan avslutades med sysselsättningsstatistik där nära en halv miljon färre nya jobb än väntat skapades. Efter enbart 235 000 nya jobb i augusti kan marknaden flytta förväntningarna till att nedtrappningen av obligationsköpen kan ske först nästa år.

USA: Antal sysselsatta
(NFP, miljoner personer)

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

De globala marknaderna strävar fortsatt uppåt, med stöd av god vinstutveckling och penningpolitiskt stöd. Den explosiva tillväxtfasen efter förra årets tvärstopp är dock av allt att döma snart över och en lugnare utveckling är att vänta. Vi bedömer att det kan innebära perioder av börsoro kopplat till tillväxträdsla samt fortsatta snabba sektorrotationer nära förknippat med ränteutvecklingen. Centralbankernas agerande kring tillgångsköpsprogrammen är samtidigt kritiskt för räntenivåerna och kommande nedtrappning bör innebära ett högre ränteläge men givet en svagare ekonomisk utveckling skjuts denna nedtrappning sannolikt framåt i tiden. Investeringsklimat bedömer vi därför är fortsatt mycket gynnsamt, med nuvarande negativa realräntor vilket ger en hög riskaptit i brist på alternativ. Börsutvecklingen i år har dock varit onormalt förskonat från rekyler vilket bör beaktas framgent. Prisrörelser på fem till tio procent är i ett historiskt perspektiv normalt förekommande under ett börsår och kan innebära intressanta taktiska lägen.

Max drawdown & årsavkastning
MSCI AC World index (USD, inkl. utdelningar)

 

Makrostatistik

Denna vecka är inte lika makrostatistiskt omfattande som föregående men innehåller några presentationer som vi bedömer är intressanta. Imorgon, tisdag, presenteras exempelvis tyska ZEW-index. ZEW-indexet är en sammanställning över förväntansbild och nuläge bland tyska institutionella investerare och analytiker och ger en bild över de ekonomiska utsikterna. Trenden är, vilket andra liknande mätningar också visat på, ett förbättrat nuläge men fallande framtidsutsikter. Förväntningarna är att det samlade nuläget ska stiga 33,2 från föregående månads 29,3 och att framtidsutsikterna faller ytterligare till 30,0 från 40,4. På onsdag presenteras Beige Book, vilket är en sammanställning över det ekonomiska läget i de olika amerikanska Fed-distrikten. Beige Book är intressant av flera skäl, dels ger rapporten en beskrivande bild över eventuella skillnader mellan distrikten och dels är den ett underlag för den amerikanska centralbanken inför deras penningpolitiska beslut. Veckan avslutas med PPI (producentprisindex) och grossistlager från USA samt kinesisk fordonsstatistik över försäljningsutvecklingen. Även den ryska centralbanken kommer med ett räntebesked på fredag.

ZEW-index
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Tata Steel (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Swedish Stirling (extra), Yara

USA- och Torontobörserna stängda

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Bambuser (extra), Scibase (extra)

Exklusive utdelning: Yara (NOK 20,00)

Onsdag

Rapporter

Clas Ohlson (kl 7.00)

Övrigt

Exklusive utdelning: Autoliv (0:62 USD, kvartalsvis)

Torsdag

Utl. rapporter

Navistar (prel datum), ZTE (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Bosjö Fastigheter (extra), Crunchfish (extra), Knowit (extra), Time People Group

Exklusive utdelning: Golden Ocean (USD 0,50), K2A (5:00 SEK kvartalsvis i preferensaktie)

Fredag

Övrigt

Stämmor: Clas Ohlson, Rizzo (extra)

Kapitalmarknadsdag: SBB kl 9.30-12.30

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Månadsutblick september

3 september · 2021


Globala börser är i år upp cirka 21 procent, räknat i svenska kronor. Samtidigt noterar Stockholmsbörsen sin tionde raka månadsuppgång. Vi manar till ökad beredskap inför hösten men ser eventuella rekyler som köplägen. Vår nordiska aktieportfölj har haft en stark comeback under sommaren där uthållighet och långsiktighet lönat sig. Avslutningsvis går vi igenom varför aktiva sverigeförvaltare haft så svårt att slå index under året.

MARKNADS­KOMMENTAR

 

Vi ser eventuella rekyler som köplägen

Efter ytterligare en stark börsmånad går vi in i september som historiskt sett varit en svagare månad för aktier. Vi manar till ökad beredskap men ser eventuella rekyler som köplägen

Vi lämnar augusti bakom oss med globala aktiemarknader på rekordnivåer efter riktigt starka bolagsrapporter för årets andra kvartal. Globala börser steg med 2,8 procent under månaden och är hittills i år upp med hela 21 procent, räknat i svenska kronor. Samtidigt noterar Stockholmsbörsen sin tionde raka månadsuppgång, en obruten svit som inte upplevts under de senaste 30 åren. Blickar vi framåt är en av de viktigare frågorna fortsatt minskningen av centralbankernas stödköpsprogram (tapering). I USA har Fed öppet börjat diskutera saken men inte lämnat något tydligt besked än.

Ökad beredskap under hösten

Efter årets starka utveckling är det rimligt att oroa sig för rekyler. Samtidigt går vi in i september som historiskt sett brukar vara en relativt svag månad för aktier. Under starka marknadsförhållanden med en god riskaptit glömmer man lätt att börsnedgångar hör till det normala och fall större än 10 procent har faktiskt inträffat cirka vartannat år sedan 1988 i USA, och i Sverige har det varit vanligare än så. Däremot har årsavkastningen varit positiv i 56 procent av fallen under år med större rekyler än minus 10 procent. Givet vår positiva börssyn, på 3-12 månaders sikt, ser vi eventuella rekyler som köplägen.

Amerikanska aktier fortsätter att imponera

Amerikanska börser fortsätter att imponera och sätter ständigt nya topprekord. Det är framför allt drivet av en god vinsttillväxt för bolagen och en starkare makromiljö jämfört med stora delar av världen.

Framåt ser vi fortsatt större tillväxtpotential i USA än i resten av de utvecklade länderna och därmed större utrymme för ökade räntedifferenser. Det ger stöd till dollarn och starkare dollarutsikter i förhållande till andra valutor kan driva investerare till att allokera till amerikanska aktier. Samtidigt fortsätter bolagen att leverera med en god lönsamhet där många uppvisar stark strukturell tillväxt. Vi upprepar därför vårt positiva betyg för amerikanska aktier.

 

Svagare ISM är till de defensiva sektorernas fördel

När konjunkturmätaren ISM toppar förbättras förutsättningarna för defensiva sektorer relativt de cykliska.

Mer defensiva sektorer gör comeback

Tidigare under året har vi haft en marknadsmiljö där tillgångspriser exponerade mot starkare konjunktur gått starkt i relativa termer. Detta efter förväntningar på att samhällen öppnar upp och vaccineringen fortlöper.

På senare tid har vi däremot upplevt en påtaglig oro för deltavarianten och makrodata som signalerar att vi kan ha nått den konjunkturella toppen. Om historiska mönster ska hålla blir ISM (inköpschefsindex) en ledande indikator för relativavkastningen som diagrammet visar. När ISM historiskt har toppat, vilket vi ser indikationer på nu, har cykliska sektorer tappat i relativa termer. Även om vi bedömer att tillväxten förblir stark framöver är det ohållbart att den fortsätter i samma höga takt, varför vi ser att ISM försvagas och förutsättningarna för defensiva sektorer förbättras.

Marcus Tengvall

Investeringsstrateg

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

 

Tid i marknaden ger ofta bra betalt

Börsens utveckling överraskar ofta. Med uthållighet och långsiktighet har den historiskt levererat en attraktiv avkastning. Samma förhållande gäller ofta även för enskilda bolag vilket året inom nordiska aktieförvaltningen gett prov på.

Stockholmsbörsen har stigit med mer än 30 procent i år, vilket troligen är betydligt mer än de flesta hade vågat hoppas på inför 2021. Går vi tillbaka till slutet av 2018 när börsen gått ner cirka 15 procent under sista kvartalet var pessimismen och oron stor inför 2019. Media rapporterade flitigt om handelskrig mellan Kina och USA och stigande amerikansk långränta var ett hot mot börsen. Börsen slutade 2019 med att ha stigit knappt 35 procent! Det är uppenbarligen svårt att göra prognoser, speciellt om framtiden. 

Börsens historiska avkastning är desto lättare att fastställa och då kan det konstateras att den över tid genererat en mycket attraktiv avkastning både absolut och relativt många alternativ. Avkastningen har inte varit linjär utan priset har varit stora svängningar, eller för att vända på det - man har fått bra betalt över tid för att ”stå ut” med upp- och nedgångar. Vad det till stor del handlar om för att erhålla denna avkastning över tid är att vara med i marknaden, inte försöka tajma den. 

Mycket av det som karakteriserar börsen gäller även för enskilda aktier. Ofta handlar det om att orka hålla ut i bolag som utvecklas väl men där aktiekursen inte följer med. I den nordiska aktieförvaltningen har detta varit tydligt under året. Utvecklingen var svag under första halvåret och hängde inte med börsen som helhet trots att bolagen presterade bra med goda rapporter och höjda utdelningar. Men från juli vände det och portföljen har gjort en stark comeback. Vi har fått betalt för att vara i investerad i dessa bolag och inte gett upp.

Castellum utnyttjar sin starka balansräkning

I fastighetsbolaget Castellum (innehav i Nordiska aktier) har det annonserats stora saker på kort tid. Bolaget har lagt ett bud på Kungsleden, värt cirka 27 miljarder och ökat sitt ägande betydligt i norska Entra. Båda dessa affärer är mycket positiva för Castellums aktieägare då det framför allt innebär att Castellum utnyttjar sin defensiva balansräkning samtidigt som man fortsatt kommer ha en mycket stark finansiell ställning. 

 

Utveckling Stockholmsbörsen
SIX RX (ink. utdelningar)

Över tid har man fått bra betalt för att ”stå ut” med upp- och nedgångar på Stockholmsbörsen.

Investmentbolagen fortsatt attraktiva 

Flera investmentbolag handlas nu till premie eller lägre rabatt än historiskt, i förhållande till deras tillgångar. I de investmentbolag vi äger inom portföljförvaltningen handlar nivån på premien/rabatten mycket om vad man sätter för värde på de onoterade tillgångarna. De relativt försiktiga värderingarna som bolagen själva gör och deras historik av att skapa värden talar dock för att de är fortsatt attraktiva. I portföljen har Kinnevik ökats på under året och aktierna i Zalando som Kinnevik delade ut till sina aktieägare har avyttrats och likviden återinvesterats i Kinnevik. Samtidigt har Autoliv och Swedbank avyttrats.

Fredrik Lundqvist

Förvaltare S&P Nordiska Aktier

 

INVESTERINGS­RÅDGIVNING - TEMA

 

Annus mirabilis – Annus horribilis

Den svenska aktiemarknaden har varit bland de bästa i världen att vara investerad i under 2021. Börsindexet SIX Portfolio Return (SIXPRX) har stigit med 33 % från årsskiftet till sista augusti. Uppgången har varit bred, men bryter vi ned på sektornivå ser vi att Bank/Finans och Fastigheter har gått bäst. För svenska aktiva förvaltare har däremot året inte varit lika lyckosamt.

I Morningstars svenska fondkategori ingår 61 aktivt förvaltade fonder. Tabellen nedan visar att det länge varit svårt för gruppen att skapa en genomsnittlig avkastning som överstiger SIXPRX. Att den genomsnittliga avkastningen är lägre än SIXRX är inte ovanligt i sig men det går inte att komma ifrån att 2021 sticker ut som ett ovanligt svårt år. I snitt har aktiva förvaltare haft en avkastning som är 5,6 procentenheter sämre än index vilket är det sämsta resultatet för gruppen under de senaste 10 åren.  Genomsnittlig avkastning på kategorinivå är ett relativt snabbt och enkelt sätt att utvärdera ett urval, men det är lätt att missa helheten genom att endast titta på ett genomsnitt.


Vi vänder därför blicken till enskilda fonder och hur de har presterat under året hittills. I tabellen nedan ser vi hur alla 61 aktiva fonder placerat sig jämfört med index.

85 % (52 fonder) har underpresterat och 15 % (9 fonder) har överpresterat jämfört index.

imageljyph.png

 

Som vi tidigare nämnde har några sektorer bidragit mest till uppgången. Många aktiva förvaltare har varit underviktade dessa sektorer, något som man tjänade på under 2020, men som har kostat i år. Under året har vi även sett några få bolag som har rusat och som många aktiva förvaltare har missat av olika skäl. Ett exempel är EQT som under året tagit sig in på topp 10 listan av indextunga bolag, men som många förvaltare länge har tyckt är för dyr. Ett annat exempel är Evolution Gaming som exkluderas av majoriteten av fonder på grund av etiska skäl. Exkluderingar är i år extra intressant, då några bolag som exkluderas har haft stora uppgångar under året. Det kan vara värt att notera att detta ”drabbar” även indexfonder som har etiska exkluderingar.

Svenska aktiefonder brukar ha svårt att som snitt lyckas men i år har det varit en rad olika faktorer som samvarierat varför storleken på genomsnittlig underavkastning blivit så stor.

Per Johannessen

Analytiker Manager Research

 

Kontakta oss