Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 35

Veckoanalys | Vecka 35

30 augusti · 2021


Avvaktande men nya årshögsta på flera aktiemarknader

De globala marknaderna utvecklades oregelbundet, även om nya högsta noteringar nåddes på flera tongivande börsindex, i väntan på vägledning från centralbankskonferensen i Jackson Hole. I Sverige uppstod viss politisk dramatik efter att statsminister Stefan Löven kommunicerat sin avgång, men det bräckliga regeringsunderlaget har redan tidigare inneburit att reformmöjligheterna är begränsade. Ökande smittspridning är ett faktum när fler länder har öppnat upp vilket på nytt kan ge ekonomiska konsekvenser.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Marknadsutvecklingen under veckan präglades av en avvaktande väntan på kommunikationen från centralbankskonferensen i Jackson Hole. Fed har meddelat att marknaden ska få viss vägledning inför förändringar i penningpolitiken och konferensen var därför ett tillfälle att vägleda inför det ordinarie mötet i september. Budskapet i fredags var dock i stort en upprepning av vad som tidigare kommunicerats, att de hellre stimulerar för mycket än för lite och att de inväntar tydligare förbättringar kring sysselsättningen. Då det fortfarande finns mycket ledig kapacitet på arbetsmarknaden och deras bedömning är att inflationsförväntningarna inte är alarmerande kommunicerade Fed att de kan komma att minska på tillgångsköpen i år utan att säga att de ska minska tillgångsköpen. Den initiala marknadsreaktionen var svagt riskpositiv, med något lägre långräntor och stigande börskurser.

MSCI AC World
MSCI AC World inkl. utdelningarMakrostatistik

Tyska IFO-index som presenterades i onsdags var en bekräftelse på vad marknaderna delvis börjat prissätta de senaste månaderna. De tidigare mycket höga förväntningarna på framtiden har börjat falla och det är istället nuläget som blivit rejält mycket mer positivt jämfört med för några månader sedan. IFO sjönk till 99,4 vilket kan jämföras med förväntningarna på 100,4 respektive föregående månads 100,7. Utsikterna dämpades främst på grund av flaskhalsar inom industrin och svagare utsikter från nöjes- och turistrelaterade sektorer, där förnyad smittspridning är ett reellt problem. Från USA visade preliminära inköpschefsindex en liknande bild där ökad smittspridning, komponentbrist och brist på arbetskraft dämpar utsikterna något. Michigan-index, amerikanskt konsumentförtroende, föll tillbaka till 70,3 vilket kan jämföras med förväntansbilden på 71 och föregående månads utfall på 81,2. Det svaga konsumentförtroendet är en avvikelse från historiskt mönster där det funnits en tydlig koppling till börsutvecklingen, men nu spretar det onekligen isär. I Sydkorea höjdes styrräntan från 0,50 procent till 0,75 procent vilket kan ses som att en normalisering efter det extremt låga ränteläget i världen kanske långsamt börjar materialiseras.

Tysk IFO index mattas av från höga nivåer
Index

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Förra veckans preliminära PMI-statistik läggs till högen av makrodata om indikerar att vi kan ha nått den konjunkturella toppen. Även om vi bedömer att tillväxten förblir stark framöver är det ohållbart att den fortsätter ånga på i samma höga takt som hittills i år. Kinas inbromsning i form av industriproduktion, detaljhandel, investeringar och kredittillväxt sänder samma signaler. Globalt lämnar nu industrin över stafettpinnen till tjänstesektorn och vi går in i en ny fas av konjunkturen. Tidigare under året har vi haft en marknadsmiljö där tillgångspriser exponerade mot starkare konjunktur gått starkt i relativa termer. Som en följd av en konjunkturell inbromsning börjar vi kunna se signaler på det omvända, till exempel i råvarupriser. Avgörande för råvaruprisernas utveckling blir också dollarutvecklingen där vi bedömer att vi står inför en fortsatt dollarförstärkning, något som inte talar för råvaruprisernas fördel. Vi ser fortsatt större tillväxtpotential i USA än resten av världen och därmed större utrymme för ökade räntedifferenser. Framåt blir därför dollarutvecklingen något att hålla ögonen lite extra på men även råvarupriserna för att plocka upp tidiga konjunktursignaler.

Råvaror och Dollarn

imagelf78.png

Makrostatistik

Månadsskifte betyder som alltid att vi får ta del av viktig statistik från inköpscheferna men framför allt avslutas veckan av den hårt bevakade sysselsättningsrapporten. Marknaden förväntar sig att 763 000 nya jobb har skapats i USA under augusti månad. Den höga tillväxttakten i landet bör fortsatt bana väg för höga tal i sysselsättningsstatistiken under kommande månader. Vi ser ett scenario framför oss där arbetsmarknaden förbättras när restriktioner tas bort och efterfrågan på tjänstekonsumtionen ökar. Vi kan vara tillbaka till nivåer som rådde före pandemin någon gång under 2023/2024, givet att sysselsättningstillväxten fortsätter i samma starka takt framöver. Vad gäller inköpscheferna är ISM-siffran i USA mest intressant och nivåer över 50 innebär att situationen bedöms vara bättre än föregående månad. Inom industrin väntas statistiken komma in på starka 59 men från nuvarande mycket höga nivåer är dock en utplaning att vänta under hösten, vilket i sig inte nödvändigtvis är en signal om underliggande försvagning, men att förbättringstakten avtar. Samma siffra för tjänstesektorn väntas landa på 63 när samhällen öppnat upp i bakgrund av vaccineringen.

USA: Antal sysselsatta
(NFP, miljoner personer)
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Adevinta

Övrigt

Stämmor: Xavitech (extra)

Londonbörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Academedia (kl 8.00), Eolus Vind (kl 8.30), Concejo

Utl. rapporter

Norwegian (kl 7.00)

Övrigt

Stämmor: Allarity Therapeutics (extra), Bergman & Beving, ES Group (ändrat datum från 27 augusti), Västsvensk Logistik

Exklusive utdelning: Aros Bostad (1:88 SEK i preferensaktie, kvartalsvis), Avance Gas (USD 0,02)

Onsdag

Rapporter

SAS (kl 8.00)

Övrigt

Exklusive utdelning: Bergman & Beving (3:00 SEK)

Torsdag

Rapporter

Enquest (prel datum)

Utl. rapporter

Abercrombie (prel datum), Toro (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Fenix (extra)

Fredag

Rapporter

Sectra (kl 8.15)

Övrigt

Stämmor: Dist IT (extra)

Exklusive utdelning: Mowi (NOK 1,96), Västsvensk Logistik (1:35 SEK kvartalsvis)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss