Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 36

Veckoanalys | Vecka 36

5 september · 2022


Mycket turbulent på de finansiella marknaderna

Det är just nu mycket turbulent på de finansiella marknaderna, och även om det är lätt att fokusera på aktiemarknaden så tvingades den dela rampljuset med räntemarknaden och valutamarknaden under veckan som gick. Även de europeiska gaspriserna visar på stor volatilitet, och då detta hör samman med energikrisen i Europa och ingen ljusning finns i sikte bedömer vi att det kan påverka marknaden en tid framöver.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Såväl i Sverige som på global nivå föll aktiemarknaderna under föregående vecka, även om fredagen bjöd på en stark återhämtning i Sverige då Stockholmsbörsen stängde 2,53 procent upp.  Det var dock inte bara aktier som hade en turbulent vecka, utan även räntor och valutor har varit volatila. Fed-ordförande Powells hökaktiga tal i Jackson Hole under fredagen den 26:e augusti präglade utvecklingen på räntemarknaden under föregående vecka, vilket fick den tvååriga amerikanska statsobligationsräntan att nå den högsta nivån sedan november 2007. Den stigande räntan tillsammans med oron som råder på de finansiella marknaderna agerade även stöd åt den amerikanska dollarn. Den handelsviktade dollarn nådde under föregående vecka den högsta nivån på 20 år, och mot den svenska kronan har dollarn stigit med hela 18,2 procent under året. Således har den svaga kronan agerat stöd för svenska investerare i amerikanska aktier. Detta då man får fler kronor för varje dollar om man säljer amerikanska aktier, som handlas i dollar, och växlar tillbaka till svenska kronor.

Starkaste dollarn på 20 årMakrostatistik

Föregående veckas makroschema inleddes på tisdagen med att vi bjöds på konjunkturbarometern för augusti. Konsumentförtroendet ökade marginellt från 56,1 till 56,3, vilket fortsatt indikerar mycket deppiga konsumenter. Samtidigt föll den övergripande barometerindikatorn från 101,4 till 97,5, och ligger nu under sitt historiska snitt för första gången sedan januari 2021. Under tisdagen fick vi även ta del av konsumentförtroendet i Eurozonen, som steg från -27,0 till -24,9, men alltså fortsatt ligger på mycket låga nivåer. Konsumenterna i Eurozonen kämpar i stor utsträckning med samma problem som konsumenterna i Sverige, men de tampas med ännu högre elpriser än i Sverige samt till och med eventuella elransoneringar. Tisdagen bjöd även på preliminär inflationsstatistik från Tyskland, som enligt måttet KPI stigit från 7,5 till 7,9 procent. Slutligen bjöd den fullspäckade tisdagen på statistik för antalet lediga jobb i USA, som ökade från 10,7 till 11,24 miljoner. Torsdagen bjöd sedan på inköpschefsindex för tillverkningssektorn, där indexet för Eurozonen kom in marginellt sämre än väntat på 49,6 mot väntade 49,7. Det amerikanska indexet överraskade dock positivt när det landade på 52,8 mot väntade 52,0, och även delkomponenterna skickade positiva signaler. Veckan avslutades med mer amerikansk arbetsmarknadsdata, där antalet nya jobb kom in marginellt högre än väntat på 315 000 mot 300 000, samtidigt som arbetslösheten något oväntat steg från 3,5 till 3,7 procent. Den amerikanska arbetsmarknaden är oerhört stram, och marknaden reagerade på ett sätt som antyder att statistiken var svårtolkad.

Fortsatt mycket stram amerikansk arbetsmarknad
Antalet lediga jobb steg igen i juli
x1 000

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Turbulensen på de finansiella marknaderna fortsätter då jakten på ny makroekonomisk information rullar vidare. All information som kan ge en förvissning om hur centralbankerna kommer att agera nagelfars. Denna vecka kommer marknaden återigen präglas av centralbanker då ECB lämnar räntebesked på torsdag. Under sommaren föll räntor i längre löptider relativt mycket, något som reverserats kraftigt under augusti och hittills i september. Både den svenska och tyska räntan har stigit till nära toppnivåer från i juni, något som påverkar alla finansiella marknader. Helt avgörande framöver är huruvida centralbankerna kan orkestrera en mild lågkonjunktur för att få bukt med inflationstrycket, eller om de kastar oss in i en global recession. ECB och Riksbanken ligger efter USA i åtstramningarna så att ECB höjer på torsdag kommer inte påverka marknaderna nämnvärt, men man kan ändå överraska genom till exempel extra stora höjningar eller en särskilt hökaktig presskonferens. Utsikterna för Europa pressas dessutom extra mycket av energikrisen som det dessvärre inte verkar finnas någon ljusning kring. Under slutet av förra veckan tillkom ytterligare ryska gasstörningar vilket kommer prägla både gaspris och marknadssentiment kortsiktigt.

Åter stigande räntor efter sommaren

 

Makrostatistik

Efter att inköpschefsindex för tillverkningsindustrin presenterats förra veckan så inleds denna vecka med motsvarande månadsvisa index för tjänstesektorn. Till skillnad mot till exempel USA så har den svenska servicesektorn hållit upp humöret bättre än tillverkningssektorn men vi kan förvänta oss fortsatta fall, dock från högre nivåer. Under måndagen så ska även Storbritanniens nya premiärminister utses och opinionsmätningarna pekar tydligt på Liz Truss. På onsdagen får vi en skörd med svensk tillväxtstatistik från SCB, bland annat den månadsvisa BNP-indikatorn för juli. Vi får även den slutliga statistiken för tillväxten inom Eurozonen för det andra kvartalet. De preliminära siffrorna pekade på en oväntat hög tillväxt om 0,6 procent i kvartalet och 3,9 procent år över år. En nedrevidering vore inte otänkbart. Veckans stora höjdpunkt kommer återigen från centralbankshåll då ECB lämnar räntebesked under torsdagen. Under mötet i juli överraskade ECB marknaden något då man höjde refinansieringsräntan med oväntat höga 0,5 procentenheter, till just 0,5 procent. Depositräntan höjdes samtidigt lika mycket till 0,0 procent. Efter förra veckans inflationssiffra för Eurozonen, där kärninflationen var något högre än väntat, är det rimligt att ECB tar i ordentligt och höjer med 75 punkter.

Kraftig räntehöjning från ECB att vänta
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Candles Scandinavia, Randviken (extra)

Övrigt

USA-börserna stängda, Torontobörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Enquest

Övrigt

Exklusive utdelning: Autoliv (0:64 USD), Golden Ocean (USD 0,60)

Onsdag

Rapporter

Clas Ohlson (kl 7.00)

Övrigt

Stämmor: ABB (extra), Mavshack (extra), Qlucore; Emissioner, bud och börsnoteringar: Netmore Group - förlängd acceptperiod i Polar Structures budpliktsbud avslutas, Soltech - första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

Torsdag

Utl. rapporter

Spinnova

Övrigt

Stämmor: Sectra, Time People Group, Exklusive utdelning: Africa Oil (0:025 USD), K2A (5:00 SEK i preferensaktie)

Fredag

Övrigt

Stämmor: Clas Ohlson, Exklusive utdelning: Time People Group (1:35 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss