Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 37

Veckoanalys | Vecka 37

12 september · 2022


Mer positivt marknadssentiment men oron består

Precis som väntat så har de finansiella marknaderna fortsatt varit turbulenta under veckan, och denna turbulens lär bestå under en tid framöver. I somliga regioner, så som Nordamerika, påverkas marknadssentimentet främst av konjunkturen och inflationen, medan andra regioner så som Europa dessutom tampas med geopolitisk oro. Marknadssentimentet blev något mer positivt under veckans gång, även om orosmolnen består.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckan inleddes med att de nordamerikanska börserna höll stängt på grund av Labor Day, samtidigt som de europeiska börserna föll till följd av det ryska gasstoppet. Därefter återhämtade sig däremot samtliga de utvecklade marknaderna, en återhämtning som dock dämpades av att även den svenska kronan återhämtade sig något efter en tids fall. När vi summerar veckan kan vi konstatera att den amerikanska marknaden presterade bäst, både i lokal valuta och i svenska kronor mätt. Den steg med 3 procent i svenska kronor mätt, och världsindex steg med 1,8 procent. Det var inga tydliga händelser som ledde till återhämtningen som vi fick se på marknaden, utan snarare att det allmänna marknadssentimentet blev något mindre deppigt. Oron för den höga inflationen och att centralbankernas åtstramning kan orsaka en recession  består, men dämpades alltså något, om så på marginalen, under veckan. Vi har i dagsläget en neutral vy på globala aktier, men en positiv vy på Nordamerika inom globala aktier, då vi bedömer risken för en djup recession som mindre i USA än i övriga världen.

Den amerikanska aktiemarknaden står pall
I svenska kronor mätt har man återhämtat fallet från inledningen av åretMakrostatistik

På makrofronten inleddes veckan på måndagen med att Liz Truss bekräftades som Storbritanniens nya premiärminister. Vi bjöds även på inköpschefsindex för tjänstesektorn i Europa, som med undantag för Frankrike underpresterade mot förväntningarna. Indexet för Eurozonen sjönk från förra månadens 51,2 till 49,8, och indikerar nu kontraktion. Väntat var istället att indexet skulle falla in på 50,2. Intressant data följde sedan på onsdagen i form av BNP-tillväxt i Sverige under juli månad och de reviderade siffrorna för andra kvartalet i Eurozonen. Den svenska tillväxten på månadsbasis landade på nollan, efter att ha stigit med 0,6 procent under föregående månad. Vad gäller Eurozonen så reviderades den preliminära BNP-tillväxten upp med 0,2 procentenheter, både på kvartal över kvartalsbasis och år över årsbasis. Den slutgiltiga siffran visar en BNP-tillväxt om 0,8 procent kvartal över kvartal och 4,1 procent år över år under det andra kvartalet. Veckans makroekonomiska höjdpunkt presenterades sedan på torsdagen, då ECB i linje med förväntningarna höjde räntan med 75 punkter, vilket resulterade i en ny refinansieringsränta på 1,25 procent och depositränta på 0,75 procent. Detta följer efter en höjning på 50 punkter i juli, vilket var den första räntehöjningen från ECB sedan 2011. ECB ligger alltså efter Fed, som inledde sin räntehöjningscykel tidigare och nyligen genomförde sin andra raka 75-punktshöjning.

ECB ligger efter Fed i räntehöjningscykeln
ECB genomförde i veckan sin första 75-punktshöjning
image2q83d.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Vi upplever just nu hur kriget i Ukraina åter får en stor påverkan på finansiella marknader. Den europeiska energimarknaden är på många sätt beroende av Ryssland, och även om politiker inom EU kämpar för att frigöra sig från denna beroendeställning så är detta inget som sker över en natt. Efter att EU diskuterat pristak på rysk energi så har Ryssland kontrat med hot om att stoppa exporten av olja och naturgas. Detta kan gynna Ryssland på två sätt. Först och främst genom att priset på energi stiger vilket stärker den ryska statskassan. Dessutom riskerar ett allt för stort missnöje i Europa mot hur Rysslands svar på sanktionerna slår mot europeiska medborgares ekonomi, och i vissa fall deras möjligheter att värma sina hus, att få det samlade västerländska motståndet mot Ryssland att svikta. Så länge vi ser en upptrappning på denna front kommer vi sannolikt även att få se stor påverkan på aktiemarknaden. Detta kommer vara särskilt tydligt i Europa, då den rådande energikrisen riskerar att kasta in de stora europeiska ekonomierna i en recession. Givet detta blir konflikten viktig att följa i veckan, då den kommer påverka utvecklingen på såväl råvarumarknaden som aktiemarknaden. Det svenska riksdagsvalet blev som väntat mycket jämnt och ett slutgiltigt besked om utgången väntas först på onsdag. På valnatten konstaterades en liten övervikt för det högra regeringsalternativet.

Europa har underpresterat sedan krigsutbrottet
Europas ekonomi drabbas hårt av följderna av kriget i Ukraina

 

Makrostatistik

På makrofronten bjuds vi under veckan inledningsvis på SEB:s boprisindikator för september. Detta följs senare under måndagen upp av diverse brittisk statistik, bland annat BNP och industriproduktion. Tisdagen bjuder sedan på tysk och amerikansk inflationsdata. Tysk KPI väntas ha stigit med 7,9 procent i årstakt under augusti, jämfört med 7,5 procent under föregående månad. Den amerikanska inflationen å andra sidan väntas ha fortsatt falla under augusti, och väntat utfall är en inflation på 8,1 procent, jämfört med 8,5 procent i juli och 9,1 procent i juni. På månadsbasis väntas inte bara en fallande inflationstakt i USA utan dessutom fallande priser, då inflationen månad över månad väntas komma in på -0,1 procent. Kärninflationen å andra sidan väntas i USA stiga från 5,9 procent till 6,1 procent. Tisdagen bjuder utöver detta på det tyska sentimentsindexet ZEW, som fortsatt är i fritt fall. Under onsdagen får vi ta del av svensk inflationsstatistik, och KPI väntas landa på 9,6 procent mot föregående månads 8,5, samtidigt som KPIF väntas ha stigit från 8,0 till 8,9 procent. KPIF exklusive energi väntas landa på 6,7 procent, mot julis 6,6 procent. Samtliga dessa siffror är bekymmersamt höga. Den inflationsspäckade makroveckan avslutas med att inflationen för Eurozonen presenteras under fredagen. Väntat är att inflationstakten i Eurozonen steg från 8,9 procent i juli till 9,1 procent i augusti. Samtidigt väntas att inflationen månad över månad landar på 0,5 procent, en stor ökning jämfört med den ökning på 0,1 procent vi såg för juli månad.

Fortsatt oroande höga inflationssiffror
Inflationstakten väntas avta i USA, men fortsätter skena i Eurozonen och Sverige
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Börserna stängda i Hong Kong och Kina, Exklusive utdelning: Clas Ohlson (6:50 SEK, varav extra 3:13 SEK), Kesko (0:27 EUR), Stämmor: Eniro( extra), Seafire (extra), Emissioner, bud och börsnoteringar: Biosergen: första dag för handel utan rätt till uniträtter i nyemission, Cortus Energy: första dag för handel utan rätt att erhålla uniträtter i nyemission, Soltech: teckningsperiod i nyemission inleds (avslutas 26 september)

Tisdag

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Idex Biometrics kl 10.00-14.00, Kemira kl 10.00-13.00, Stora Enso kl 13.00-16.00, Emissioner, bud och börsnoteringar: Brighter: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission, Bolagspresentation: Africa Oil kl 17.30

Onsdag

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Kindred kl 12.00 – 18.00, Exklusive utdelning: Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie), Uponor (0:34 EUR), Emissioner, bud och börsnoteringar: Pharmacolog: teckningsperiod i nyemission inleds (avslutas 28 september), Svenska Aerogel: teckningsperiod i nyemission inleds (avslutas 28 september), Topright: teckningsperiod i nyemission avslutas

Torsdag

Övrigt

Stämmor: MGI Group, Nanologica (extra), Solidx, Exklusive utdelning: Frontline (0,15 USD), Kapitalmarknadsdag: Metso Outotec kl 11.00-16.00, Emissioner, bud och börsnoteringar: Biosergen: teckningsperiod i nyemission inleds (avslutas 29 september), Cortus Energy: teckningsperiod i nyemission inleds (avslutas 29 september), Karo Pharma: acceptperiod i EQT:s bud avslutas, RMD: beräknad första dag för handel på Spotlight Stock Market

Fredag

Rapporter

Svolder

Övrigt

Stämmor:  Nanologica (första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission), Emissioner, bud och börsnoteringar: Brighter: teckningsperiod i nyemission inleds (avslutas 30 september)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss