Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 39

Veckoanalys | Vecka 39

27 september · 2021


Centralbanker och kreditoro i fokus

Börsutvecklingen reverserade i spåren av viktiga centralbanksbesked och en viss ökad visibilitet kring kreditproblematiken rörande det kinesiska fastighetsbolaget, Evergrande. Under veckan har också den kinesiska finans- och penningpolitiken visat tecken på att återigen bli mer stimulativ, efter månader med lägre kredittillväxt.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Marknadsutvecklingen var fortsatt slagig under veckan och en inledande svag utveckling vändes i samband med centralbanksbesked från amerikanska Fed. En rad centralbanker presenterade utfallet av deras avslutade möten och de flesta gjorde inga förändringar i penningpolitiken med undantag för Norges Bank, som höjde styrräntan. Kommunikationen var dock generellt att krispolitiken ska fasas ut och att åtstramningar är att vänta mot slutet av detta år. Amerikanska Fed signalerade exempelvis att en räntehöjning kan vara aktuellt i slutet av nästa år. Krisande fastighets-konglomeratet Evergrande skapar oro på kreditmarknaderna, främst av riskerna för spridningseffekter vid en okontrollerad utveckling. Att den totalitära kinesiska regimen skulle tillåta att det sker ser vi dock som osannolikt även om det inte helt kan uteslutas. Likviditetsinjektioner i det kinesiska finansiella systemet under veckan vittnar dock om att åtgärder vidtas för att hantera problemen. På bolagsfronten bjöd veckan bland annat på två vinstvarningar i komponentbristens tecken. Dels Husqvarna, där en underleverantör inte kan leverera motorer samt Traton där bland annat lastvagnstillverkaren Scania ingår, varnade för kraftigt negativ resultatpåverkan från störningar i leveranskedjan. Spänningen stiger därför inför rapportperioden och sannolikt bli det bolagens förmåga att hantera nuvarande miljö med komponentbrist och stigande priser på insatsvaror utslagsgivande.

Centralbankernas tillgångsköp och världsindex
MSCI AC World & centralbankernas balansräkning (USA, Europa, Japan och Kina)Makrostatistik

Veckan bjöd förutom på en rad centralbanksbesked också på en del konjunkturindikatorer. Från Tyskland presenterades i fredags stämningsläget i industrin enligt IFO. Utfallet visade på ett fall under september och indexet föll till 98,8 vilket kan jämföras från föregående månadsutfall på 99,6 och förväntansbilden på 98,9. IFO-indexet bygger på enkätsvar från cirka 9000 tyska företag. IFO-chefen uppger i en kommentar till utfallet att tillverkningsindustrin upplever en flaskhalsrecession då orderböckerna är välfyllda. Under fredagen presenterades också preliminära inköpschefsindex från en rad länder. Sammantaget visade dessa på något försämrade utsikter och aktivitetsnivå, men får dock fortsatt betraktas visa en god  utveckling. Svensk statistik från SCB i form av producentprisindex, visade på en uppgång på 2 procent jämfört med månaden tidigare och med 15,8 procent från föregående år. Årstakten för exportprisindex, en delkomponent, var den högsta på 30 år drivet av stora prisökningar på trävaror. Statistik över försäljningen av nya hem i USA steg med 1,5 procent i augusti, till en årstakt på 740 000 enheter vilket kan jämföras med förväntansbilden på 714 000 enheter.

Amerikanska räntekurvan (10y-2y)

imager96zs.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Vad som kommer att ske med det krisdrabbade fastighetsbolaget Evergrande och de spridningseffekter det för med sig, i synnerhet för den kinesiska ekonomin, lär fortsätta skapa rubriker under veckan som kommer. Samtidigt har nya mörka moln tornat upp sig på himlen. Dels en annalkande energiförsörjningskris i Europa, till följd av de höga gaspriserna, och dels ett amerikanskt skuldtak som måste höjas innan slutet av september. Även om dessa är reella problem som behövs adresseras på ett adekvat sätt, bedömer vi dagens investeringsklimat som fortsatt attraktivt i ett risktagningsperspektiv. Värderingarna är förvisso höga och det ökar risken för betydande korrigering av priserna, vilket vi fick se prov på under föregående vecka. Däremot är argumentet TINA (”There is no alternative”) ständigt återkommande och Fed:s besked under förra veckan bekräftar vår syn om att vi inte står inför någon dramatisk omläggning av penningpolitiken. Sammantaget talar det för en fortsatt övervikt mot aktier på medellång sikt även om vågskålen har blivit mer balanserad på kort sikt.

Aktier är attraktivare än räntor i dagslägetMakrostatistik

Veckan inleds med siffror över det amerikanska konsumentförtroendet från Conference Board, en betydelsefull mätning av den amerikanska tillväxten, som väntas ha återhämtat sig efter att ha sjunkit tre månader i följd. Motsvarande siffra från University of Michigan presenteras på fredag. Veckan sammanfaller även med ett månadsskifte och i vanlig ordning innebär det färsk PMI-data från världens inköpschefer, där kinesisk inköpschefsstatistik väntas bli högintressant. Inte minst med tanke på att föregående mätning visade på ett utfall under 50-strecket, och därmed indikerar en negativ tillväxttakt, utan även för utläsa i vilken utsträckning som Evergrandekrisen och lokala nedstängningar haft för inverkan på inköps-chefernas humör. Förutom det presenteras den japanska Tankanundersökningen på fredag, som är den mest omfattande mätningen över den japanska ekonomin och anses vara en stark ledande indikator för landets framtida tillväxttakt. I övrigt är det värt att lyfta fram tysk och europeiskt inflationsstatistik, som släpps på torsdag respektive fredag, då föregående mätning visade på en tilltagen inflationsökning samtidigt som regionen står inför allt högre energipriser, detta till följd av den stundande energiförsörjningskrisen i regionen.

Högre inflation i EU öppnar upp för snabbare åtstramning
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Prosafe (extra)

Tisdag

Övrigt

Exklusive utdelning: Electrolux (4:00 SEK, andra del utav totalt 8:00 SEK), Fabege (1:80 SEK, andra del utav totalt 3:60 SEK)

Onsdag

Utl. rapporter

Next

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Resurs kl 9.00-12.00

Exklusive utdelning: Corem Property (5:00 SEK i D-aktie kvartalsvis och 5:00 SEK i preferensaktie kvartalsvis), Fastpartner (1:67 SEK kvartalsvis i preferensaktie), Kungsleden (0:70 SEK kvartalsvis), Nyfosa (0:75 SEK i kvartalsvis ordinarie utdelning), Sagax (0:50 SEK kvartalsvis i D-aktie), SBB (0:25 SEK i A- och B-aktie kvartalsvis, 0:50 SEK i D-aktie kvartalsvis)

Torsdag

Rapporter

H&M (kl 8.00), Nobina (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Aligro,

Kapitalmarknadsdag: Hexagon kl 13.00-18.00

Exklusive utdelning: Ericsson (1:00 SEK, andra del utav totalt 2:00 SEK)

Fredag

Rapporter

Skistar (kl 7.30)

Övrigt

Stämmor: Rejlers (extra)

Exklusive utdelning: Bonava (1:60 SEK, andra del), Coor (2:40 SEK, andra del utav totalt 4:40 SEK), Lundin Energy (0:45 USD kvartalsvis), Thule (4:00 SEK, andra del utav totalt 15:50 SEK)

Hongkong- och Shanghaibörserna stängda

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss