Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 40

Veckoanalys | Vecka 40

4 oktober · 2021


Höstrusket letade sig in på aktiemarknaderna

Vi lämnar september som levde upp till förhandstipsen om att vara en svag börsmånad. Månadsskifte betyder även att det tredje kvartalet är över och att det nu är dags för bolagen att presentera hur stigande råvarupriser, problem i leveranskedjorna och komponentbristen har hanterats. Utöver Q3-rapporter får vi även viktig statistik från arbetsmarknaden som är en avgörande parameter för åtstramningsplanerna.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Under föregående vecka stängde vi september som levde upp till sitt rykte av att vara en svag börsmånad. Efter kinaoro, global inflationsstress och USA:s skuldtaksdiskussioner sjönk globala börser med 2,9 procent, efter ett visst stöd av en svagare svensk krona mot dollarn, samtidigt som Stockholmsbörsen föll med hela 6,2 procent under månaden. Föregående vecka präglades av snabbt stigande räntor efter oron för brist och stigande priser på energimarknaderna, vilket eldade på oron för inflation och tilltagna centralbanksåtgärder. Som tidigare kommunicerat väntar vi oss att både nominella och reala räntor rör sig uppåt i samband med att Fed annonserar en minskning av tillgångsköpen, troligtvis under sitt ordinarie möte i början av november. Vår bedömning är att implementeringen kan ske relativt omgående och att man minskar köpen av statsobligationer med 10 miljarder dollar samt köpen av bostadsobligationer med 5 miljarder per månad. Att vi lämnar september betyder även att det tredje kvartalet är avklarat och att vi nu står inför en rapportsäsong där bolagen ska presentera hur de har klarat stigande råvarupriser, problem i leveranskedjorna och komponentbristen.

September blev en svag börsmånad
Vi fick däremot stöd av en svagare svensk krona mot dollarnMakrostatistik

Ny månad betyder som alltid även nytt inköpschefsindex där marknaden får reda på hur bolagens situation och förväntansbild ser ut. Statistiken fortsätter att bekräfta svaghet i Kinas ekonomiska återhämtning när Industri-PMI kom in på 49,6 i september, mot väntade 50,1 och tjänste-PMI på 53,2 mot väntade 49,8. Eftersom Kina historiskt har varit aktiva genom en rad olika regleringar för att motverka konjunktursvängningar väntar vi oss ökade stimulanser i närtid. De amerikanska hushållens konfidensindikator fortsatte ned för tredje månaden i rad, till 109,3 i september från 115,2 i augusti, vilket kan ses som en effekt av att de finanspolitiska stödpaketen börjar klinga av samtidigt som inflationsoron dämpar konsumenternas humör. En trolig utveckling är gradvis svagare konsumtionsnivåer från detaljhandeln efter att under hela pandemin ha gynnats av hemarbete, mindre resande och nöjen. Riksbankens protokoll bjöd inte på några nya besked från då de precis som i resten av centralbankerna fortsätter hävda att inflationsuppgången är tillfällig. Värt att nämna är även den japanska Tankan-undersökningen, vilket är en bedömning av konjunkturläget för de stora tillverkningsföretagen, som kom in starkare än väntat under det tredje kvartalet och landade på 18 mot förväntade 13.

Global tillväxt mattas av till mer normala nivåer
Sammansatt inköpschefsindex

imagek7lci.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Volatiliteten har ökat påtagligt och de större rörelserna bedömer vi är en konsekvens av ett flertal osäkerhetsfaktorer samtidigt. Tillväxt- och inflationsoron har dock delvis ett gemensamt ursprung, en hög ekonomisk aktivitet som skapar utbudsproblem vilket leder till både ett stigande pristryck och en tillväxthämmande utveckling. Centralbankernas kommunikation att krispolitiken ska skalas ned är också det en signal om att konjunkturutsikterna är goda men att vi ska förvänta oss stigande räntor. Nuvarande prisrörelser bör ses i spåren av en mycket stark utveckling tidigare under året, en utveckling som varit nästan onormalt stabil men också motiverad, givet kombinationen av stark konjunktur tillsammans med finans- och penningpolitiska stimulanser. Rapporterna för det tredje kvartalet närmar sig och ett flertal vinstvarningar indikerar att utfallen kan spreta mer än normalt, detta med anledning av bolagens individuella förmåga att hantera flaskhalsproblematiken. Vi har tidigare kommunicerat att vi bedömer att rekyler och högre volatilitet är att vänta under hösten och givet det vi vet idag betraktar vi dessa som tillfälliga med stöd av en stark underliggande trend.

Volatilitetsindex, VIX, S&P 500
CBOE (S&P 500)

imagen5t4r.png

Makrostatistik

Veckan inleds med statistik över amerikanska tillverkningsindustrins orderingång. Föregående månad visade på en ökning med 0,4 procent och för september förväntas orderingången öka med 0,9 procent. Inköpschefsindex för tjänstesektorn presenteras för en rad länder med början på tisdag. Motsvarande statistik, men för tillverkningsindustrin, visade generellt fortsatt en god aktivitet trots produktionsstörningar. Tjänstesektorn bör generellt visa på fortsatt god aktivitetsnivå även om en viss påverkan från förnyade virusutbrott kan dämpa utsikterna. Onsdagen bjuder bland annat på orderingången för den tyska tillverkningsindustrin och dagen efter presenteras mer tysk statistik, denna gång över utlandshandeln. Veckan avslutas med den kanske viktigaste statistiken ur ett marknadsperspektiv – amerikansk sysselsättning. Föregående månad visade på ett utfall tydligt under förväntningarna då 235 000 nya arbeten skapades. Förväntansbilden var då att ett utfall på 750 000 nya jobb. För september förväntas sysselsättningen öka med 500 000 nya jobb. Utvecklingen på arbetsmarknaden kan vara avgörande för när Fed beslutar sig att börja minska sina tillgångsköp och är därför av mycket stort intresse för marknadsaktörerna.

USA: Antal sysselsatta
(NFP, miljoner personer)
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Stillfront (extra) Kapitalmarknadsdag: Senzime kl 14.00-16.30

Exklusive utdelning: Electrolux (17 SEK/aktie), Platzer (1:05 SEK, halvårsvis), Rejlers (3:50 SEK), Tele2 (3:00 SEK, halvårsvis), Nordea (0:72 EUR)

Shanghaibörsen stängd

Tisdag

-

Onsdag

Rapporter

Dustin (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Evolution (extra)

Exklusive utdelning: Leo Vegas (0:40 SEK kvartalsvis)

Torsdag

Övrigt

Stämmor:  Zetadisplay (extra)

Exklusive utdelning: Beijer Ref (0:40 SEK, andra del, justerad för split)

Fredag

Övrigt

Stämmor: K2A( extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss