Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 44

Veckoanalys | Vecka 44

1 november · 2021


Slagigt i väntan på Federal Reserve

Överlag fortsätter rapporterna att leverera starka siffror med några få anmärkningsvärda undantag, samtidigt som marknadens fokus skiftar alltmer till veckans Fed-möte. Utöver rapportsäsong är det även mötessäsong just nu, då vi även fick ta del av G20-mötet i Rom under helgen, samt bjöds på inledningen av klimatmötet COP26 under söndagen, ett möte som pågår till den 12:e november.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Just nu är vi inne i en period då flertalet toppmöten äger rum där veckans Fed-möte har tydligast koppling till marknadsutvecklingen men även diskussioner från G20 och COP26 kan påverka marknadshumöret. Under föregående vecka har framför allt den amerikanska börsen visat på styrka och nått nya rekordnoteringar, drivet av fortsatt starka rapporter. Två undantag till detta var Apple och Amazon, som båda rapporterade i torsdags och levererade sämre resultat än väntat. För Amazons del var det ökade personalkostnader och svårigheter att rekrytera som orsakade problemen, medan Apple hade svårt att möta efterfrågan på grund av komponentbrist. Vidare har vi fått se korträntorna göra ett ordentligt ryck uppåt, vilket tyder på att marknaden prissätter en höjning av reporäntan långt tidigare än vad centralbankerna kommunicerar. På den svenska bolagsfronten bjöds vi under fredagen på Volvo Cars omtalade börsnotering. Efter många vändor med att A-aktier konverteras till B-aktier, att bolaget noteras i botten av ett stort prisspann och att man ändrat hur mycket kapital man ska ta in, blev det till slut en lyckad notering, med en kvarts miljon nya aktieägare och en uppgång under första handelsdagen på 23 procent.

Amerikanska börser på rekordnivåer
S&P 500Makrostatistik

Den gångna veckan inleddes med att tyskt IFO-index, temperaturmätaren för tyskt näringsliv, kom in lägre än väntat då det sjönk från 98,8 till 97,7 mot väntade 98,0. Under tisdagen vände amerikanskt konsumentförtroende oväntat upp till 113,8 vilket till viss del kan förklaras av minskad oro för smittspridningen av deltavarianten. Trots stigande inflation planerar konsumenter både större framtida inköp och ökad konsumtion av tjänster, vilket är en viktig signal för den amerikanska konsumtionsdrivna ekonomin. Ur ett marknadsperspektiv kom något mindre positiva nyheter från Bank of Canada när de avslutade sina obligationsköp samt aviserade en tidigareläggning av framtida räntehöjningar.  Under veckan misslyckades ECB:s ordförande Lagarde med att övertyga marknaderna och dämpa förväntningar kring räntehöjningar som nu prisas in redan 2022. Givet vår syn på att den höga inflationen är övergående gör vi bedömningen att marknaden kan ha gått lite händelserna i förväg med att prisa in fler räntehöjningar än vad centralbankerna själva kommunicerat. Veckan avslutades med BNP-siffror där både Europas och Sveriges tillväxtdata visade styrka. Svagare utfall fick vi däremot ta del av från USA där BNP-statistiken kom in under förväntan på 2,0 procent i beräknad årstakt mot väntade 2,8 procent. Det bör ge stöd åt en försiktig åtstramning från Fed som påbörjas veckan.

Marknaden prisar in en första röntehöjning redan 2022
ECB

imageehklv.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Rapporterna fortsätter att strömma in och så här långt är det generellt väldigt starka siffror som presenteras. Problemen med komponentbrist och störningar i leverenskedjorna är dock gemensamma nämnare i bolagskommentarerna även om det inte är någon ny företeelse. Efterfrågan är dock fortsatt mycket hög och det handlar som sagt om ett utbudsproblem för många företag. Den marginalpress som befarades har dock parerats väl av bolagen vilket imponerar i nuvarande konjunkturella klimat, med snabbt stigande priser på bland annat energi och insatsvaror. På onsdag kväll kl. 19, svensk tid, kommer Fed att kommunicera sitt beslut beträffande tillgångsköpsprogrammet. Marknadsförväntningarna är relativt samstämmiga kring att köpen nu kommer att minska, samt att det första steget blir att de månatliga köpen reduceras med 15 miljarder dollar, till en månadstakt på 105 miljarder dollar, i samband med onsdagen möte. Vi bedömer inte att marknadsreaktionerna blir stora givet att beskedet är väl förankrat. Minskade tillgångsköp är naturligtvis negativt för risktillgångar då likviditeten minskar allt annat lika, men bör också ses i perspektivet att Fed inte längre anser att ekonomin är i behov av krisstöd i samma utsträckning som tidigare.

Fed:s balansräkning

imagef3hg.png

Makrostatistik

En synnerligen intensiv och betydelsefull vecka väntar, i varje fall beträffande makrostatistisk rapportering. Månadsskiftet innebär att nya inköpschefsindex på nationell nivå, både för tillverkningsindustrin och för tjänstesektorn, presenteras. Från tillverkningsindustrin kommuniceras exempelvis amerikanska ISM i dag måndag tillsammans med motsvarande statistik från Kina, vilka sannolikt tilldrar det största marknadsintresset. På onsdag är det tjänstesektorns tur och samtidigt presenteras de sammanvägda utfallen. Generellt prognostiseras en något mer dämpad bild kring konjunkturen för flertalet länder med ledning av inköpschefsstatistiken. Onsdagen bjuder också statistik över europeiskt affärsklimat och arbetslöshet. Amerikansk handelsbalans under september kommuniceras på torsdag och på fredag presenteras den betydelsefulla amerikanska sysselsättningsstatistiken för oktober. 385 000 nya arbetstillfällen utanför jordbrukssektorn är snittestimatet i marknaden, efter den klart svagare utvecklingen i september då 194 000 nya arbetstillfällen blev utfallet. Fredagen bjuder även på detaljhandelsstatistik i september från Eurozonen.

Amerikansk sysselsättning

image2r5sc.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Coloplast (ca kl 12.00), Ryanair, Timken (före USA-börsernas öppning)

Övrigt

Stämmor: Arlandastad (extra)

Tisdag

Rapporter

Hexatronic (kl 7.00), NCC (kl 7.10), IPC (kl 7.30), Sinch (kl 7.30), Nordic Waterproofing (ca kl 8.00), Itab (ändrat datum) (kl 13.00), Kabe

Utl. rapporter

Jyske Bank, Maersk, Nokian Renkaat, Ocean Yield, Activision Blizzard (efter USA-börsernas stängning), BP, Kennametal (efter USA-börsernas stängning), Nippon Steel, Pfizer

Övrigt

Stämmor: Resurs (extra)

Exklusive utdelning: Catena (3:75 SEK halvårsvis), Pricer (0:50 SEK halvårsvis)

Onsdag

Rapporter

Actic (kl 7.45), Medicover (kl 7.45), Concentric (kl 8.00), Eltel (kl 8.00), Loomis (kl 8.00), Orexo (kl 8.00), Concordia, Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning), Medivir, Sintercast

Utl. rapporter

Pandora (ca kl 7.30), Novo Nordisk, Sampo, Alibaba (före USA-börsernas öppning), BMW, Lufthansa, Marathon Oil, Next (operativ uppdatering), Qualcomm, Zalando

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Essity kl 14.00-17.00 Stämmor: New Wave (extra)

Tokyobörsen stängd

Torsdag

Rapporter

Ambea (kl 7.00), Bonesupport (kl 8.00), Karnov (ca kl 8.00), SBB (kl 8.00), Active Biotech, Camurus, Fastator, Hemnet, Q-linea, Transtema, Vicore Pharma

Utl. rapporter

Prosafe (kl 7.00), Chemometec, DNO, ISS (operativ uppdatering), BT Group, Commerzbank, Deutsche Telekom, Moderna (före USA-börsernas öppning), Nintendo, US Steel (prel datum) m.fl.

Övrigt

Exklusive utdelning: Akelius (0:025 EUR i D-aktie kvartalsvis), Lindab (1:70 SEK, halvårsvis), Volati (10:00 SEK i preferensaktie, kvartalsvis)

Fredag

Rapporter

New Wave (kl 7.00), G5 Entertainment (kl 7.30), Railcare (kl 7.30), Etrion (kl 8.05)

Utl. rapporter

Aker (kl 7.00), GEA (operativ uppdatering), IAG (prel datum)

Övrigt

Exklusive utdelning: Investor (1:00 SEK, andra del. )

Stockholmsbörsen stänger kl 13.00

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss