Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 46

Veckoanalys | Vecka 46

15 november · 2021


Elbilsrally på aktiemarknaden

Den positiva sviten för den amerikanska aktiemarknaden bröts i samband med att den högsta amerikanska inflationen sedan 1990 presenterades. Utöver inflationen har elbilar legat i marknadens fokus under en mycket händelserik vecka.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckan har bjudit på mycket intressant inflationsdata, och i USA presenterades under onsdagen den högsta inflationssiffran sedan 1990, vilket inte uppskattades av aktiemarknaden (se mer nedan). Efter mycket prat om huruvida inflationen är övergående eller ihållande var onsdagens siffror inte vad marknaden ville se. S&P 500 backade med 0,8 procent och tillväxttunga Nasdaq föll med 1,7 procent under dagen. I Sverige däremot bjöds vi inledningsvis på en lugn börs som rusade i slutet av veckan och stängde på nytt All Time High. Samtidigt har elbilsmarknaden haft en mycket händelserik vecka där vi fått se Tesla falla rejält efter att Elon Musk sålt av flera miljarder dollar i Tesla-aktier, ett beslut som han till synes outsourcade till en omröstning på Twitter. Vidare börsintroducerades Rivian under onsdagen, en elbilstillverkare där bland andra Amazon och Ford är storägare. När den första handelsdagen var avslutad hade Rivian, som ännu inte har någon omsättning, passerat Ford i börsvärde. Under COP26–mötet fick vi även ett löfte från många stora biltillverkare, bland andra Volvo, om att de skulle sluta sälja fossildrivna bilar till år 2040, vilket bidrog till en kraftig ökning av Volvos aktiekurs i slutet av veckan.

Tesla och elbilstillverkarna har ökat kraftigt
Tesla kontra S&P 500Makrostatistik

Efter att ZEW-index har fallit sedan i maj överraskade den tyska statistiken med att komma in på 31,7 mot väntade 20,0, vilket antyder att investerare och analytiker har en något mer positiv syn på framtiden. Veckans huvudnummer var däremot amerikanskt KPI som kom in på 6,2 procent i årstakt, vilket var över förväntningarna på 5,8 procent. Utfallet är en följd av bland annat hög efterfrågan i kombination med utbudsstörningar, samt höga energipriser, vilka kan argumenteras vara övergående effekter av pandemin. Vidare har dock även lönetillväxten rapporterats ligga på höga nivåer, vilket är nödvändigt för att inte hushållens köpkraft ska urholkas och hämma ekonomisk tillväxt, men är även en faktor som skulle kunna bidra till en mer långvarig inflation och påverka centralbankernas beslut. Inflationsstatistiken som rapporterades av Tyskland och Kina kom båda in på lägre nivåer men i linje med konsensus. Producentprisindex i Kina överträffade dock förväntningarna vilket skulle kunna pressa upp inflationen ytterligare framåt. Till sist fick vi industriproduktionsdata för september där vi ser effekter av komponentsbristen. För Eurozonen var statistiken något över förväntningarna på -0,2 procent månad över månad medan Storbritanniens industriproduktion föll med -0,4 procent månad över månad mot väntade 0,2 procent. 

Amerikansk inflation
CPI

imageifye5.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Den senaste tidens ränterörelser påverkar börserna i stor grad vilket gör det både intressant och viktigt att följa utvecklingen på framförallt den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan i närtid. Eftersom den reala 10-åriga räntan är nere nära historiska bottennivåer blir riktningen viktig att följa under kommande vecka då den till stor del påverkar de mer tillväxtorienterade sektorernas utveckling, vars intäkter ligger längre fram i tiden. Efter den höga inflationssiffran lär dock de nominella marknadsräntorna sannolikt stiga i det korta perspektivet. Som tidigare kommunicerat har de asiatiska och framförallt kinesiska börserna haft en svag kursutveckling sedan sommaren. Den kinesiska regeringens regleringsiver skapar frågetecken kring framtiden men förhoppning på ökade kinesiska stimulanser och en attraktiv värdering gör att vi ser positivt på regionen framåt. Samtidigt har småbolagen presterat relativt väl och är fortsatt intressanta på längre sikt, men i ett taktiskt perspektiv bedömer vi att de större bolagen kan prestera starkare härifrån.

Håll extra koll på räntemarknaden under veckan
De kraftiga ränterörelserna har stor påverkan på börsutvecklingenMakrostatistik

Veckan öppnar med inflationsstatistik från Sverige och centralbankschefen Stefan Ingves väntar sig att inflation toppar någonstans över 3 procent under första halvåret 2022 och sjunker tillbaka när störningar i leveranskedjorna minskar. På onsdag presenteras inflationsdata för Eurozonen där HICP väntas komma in på 4,1 procent i årstakt. Samma dag presenteras inflationstakten i Storbritannien, vilket blir högst intressant efter att BoE lämnade räntan oförändrad i november. Troligt är däremot att en höjning sker någon gång i början av nästa år. Vi får också ta del av den så viktiga detaljhandeln i USA för oktober som väntas öka med 0,7 procent jämfört med tidigare månad. Viktigt att komma ihåg är att hushållen stressas av den höga inflationen som äter upp köpkraft. Det är den sista mätningen inför Black Friday som äger rum den 26 november, där det finns en risk att varubrist, leveransproblem och brist på komponenter ställer till det. Om inte den senaste trenden av att avstå shoppinghögtider som Black Friday ökat bland detaljhandelsföretagen, riskerar shoppinghelgen att skapa ännu större obalans i containerutbudet. På torsdag presenteras handelsdata från Japan där exporten ger oss en viktig vägledning kring hur efterfrågan i den globala handeln ser ut. Exporten väntas ha stigit med 9,9 procent under oktober jämfört med samma period föregående år.

Återhämtningen i detaljhandeln har varit kraftig
x1000
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Africa Oil (efter kl 22)

Utl. rapporter

Salzgitter

Övrigt

Exklusive utdelning: Eastnine (0:75 SEK, kvartalsvis), SEB (4:10 SEK)

Tisdag

Rapporter

Electra

Utl. rapporter

BW LPG, Walmart (ca kl 13.00), Nvidia, Vodafone

Övrigt

Stämmor: Avanza (extra)

Kapitalmarknadsdag: Tryg kl 11.00-13.30, Autoliv kl 14.00-17.00, Neles

Onsdag

Rapporter

Catena Media (kl 7.00), Better Collective (kl 8.00), Nibe (kl 8.00), Creaspac (kl 8.30)

Utl. rapporter

Salmar (kl 6.30), Subsea 7 (kl 8.00), Royal Unibrew (operativ uppdatering), Cisco, Meritor

Övrigt

Stämmor: Bico (extra), Hexagon (extra)  Exklusive utdelning:  Avanza (2:95 SEK)

Kapitalmarknadsdag: Billerud Korsnäs kl 13.00-15.45, Stillfront kl 15.00-18.00, Arion Banki

Torsdag

Rapporter

Calliditas (kl 7.00), Storskogen (kl 7.00), Balco (kl 7.30), Fasadgruppen (kl 7.30), Raysearch (kl 7.45), Karolinska Development (kl 8.00), Oasmia (kl 8.00), Saniona (kl 8.00), Eolus Vind (kl 8.30)

Utl. rapporter

Applied Materials (prel datum), Thyssen Krupp

Övrigt

Stämmor: Svolder  Exklusive utdelning: Genova Property (2:63 SEK i preferensaktie), Sintercast (2:00 SEK halvårsvis)

Kapitalmarknadsdag: GHP kl 13.00-16.00, Wärtsilä

Fredag

Rapporter

Björn Borg (kl 7.30), Abliva (kl 8.30)

Övrigt

Stämmor: Alm Equity, Confidence (extra), Svolder

Exklusive utdelning: Mowi (NOK 1,40)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss