Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 49

Veckoanalys | Vecka 49

6 december · 2021


Fortsatt turbulens i spåren av omikron

Precis som väntat så bjöds vi på mycket turbulens under veckan, dels på aktiemarknaden, men även på marknaderna för räntor, råvaror och valutor, då nyheter relaterade till den nya mutationen av covid-19 avlöste varandra. Under tisdagen hölls även en utfrågning av Fed-chefen Jerome Powell och USA:s finansminister Janet Yellen, som kom att få stora effekter på marknaderna. Veckan bjöd dessutom på en mängd intressant makrostatistik.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Finansiella marknader av alla dess slag har under veckan haft det stormigt, vilket till stor del beror på en hög grad av osäkerhet kring den nya virusvarianten omikron. Detta speglas exempelvis i att VIX, ett populärt index för volatiliteten på den amerikanska aktiemarknaden, hållit sig högt under veckan, stundtals på dubbelt så höga nivåer som i början av november. Hög turbulens behöver dock inte resultera i ett stort fall på veckobasis, och Stockholmsbörsen föll exempelvis bara med 0,37 procent jämfört med föregående vecka, trots dagliga rörelser på över en procent. Även senatens utfrågning i tisdags bidrog till denna turbulens, framförallt efter att Powell flaggade för att det kan bli läge att snabba på minskningen av återköpsprogrammen. Uttalandet bidrog till att aktiemarknaden föll. Efter allt politiskt kaos de senaste veckorna fick dessutom Sverige till sist en statsminister, och Magdalena Andersson kan sedan den 30:e november titulera sig den första kvinnan på posten. Trots stora rubriker gick dock den svenska politiken marknaden obemärkt förbi.

Volatiliteten fortsatt hög under veckan
CBOE (S&P 500)Makrostatistik

Veckan som gick var på makrofronten händelserik med dels intressant statistik men även det ovan nämnda uttalandet från Powell. Först ut var preliminär tysk inflation som kom in på 6,0 procent, en bit över förväntningarna på 5,5 procent år över år. Liknande blev utfallet för den preliminära inflation i Eurozonen som steg från 4,1 till 4,9 procent mot väntade 4,5 procent, fortsatt till stor del drivet av energi och utbudsstörningar. ECB:s ledamöter kommunicerar konsekvent att stramare penningpolitik skulle göra mer skada än nytta och Lagarde uttalade att inflationen kan börja lätta redan i januari. Kinesiskt PMI för industrin kom in marginellt över estimaten och landade på 50,1 medan det privata Caixin-indexet istället föll marginellt under 50-strecket. Generellt pendlar Kinas inköpschefsindex på gränsen mellan att indikera ekonomisk expansion och kontraktion. För Sverige toppade inköpschefsindex för industrin i våras, för Eurozonen i juni, och har sedan dess följt en nedåtgående trend men ligger ännu kvar på höga nivåer. Amerikanskt ISM kom även det in som väntat men värt att notera är tecken på minskade problem i leveranskedjorna som till stor del lyft indexet. Till sist kom den amerikanska sysselsättningen in under förväntan då förändringen var 210 000 mot väntade 550 000 medan arbetsdeltagandet ökade, om än marginellt. Arbetslösheten sjönk från 4,6 procent till 4,2 procent, mot väntade 4,5. Statistiken väntas inte medföra ändringar i FED:s planerade tapering, men minskar på marginalen sannolikheten för en ökning av takten som diskuterades tidigare i veckan.

Energipriser fortsätter driva upp inflationen inom EU

imager1vb.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Osäkerheten kring effekterna av den nya virusvarianten omikron kommer högst troligen att fortsätta dominera sentimentet under veckan. WHO och representanter från vaccinforskningen bedömer att de under veckan förhoppningsvis har en tydligare bild kring karaktären och konsekvenserna. Samtidigt gör folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell bedömningen att nya coronaåtgärder kan införas denna vecka för att begränsa smittspridningen. Beroende på omfattningen av restriktionerna finns det risk att tjänstesektorns aktivitet dämpas under december. I ett globalt perspektiv skulle omikron kunna elda på inflationen i USA än mer genom att sätta ytterligare press på leveranskedjorna och förvärra bristen på arbetskraft, vilket kan påverka centralbankernas planerade räntehöjningar. Vi bedömer däremot att beredskapen i alla dimensioner är väsentligt mycket bättre nu än vid pandemiutbrottet för att hantera viruset, men trots det kan osäkerheten kortsiktigt ge fortsatt marknadsturbulens.

COVID-19 nya dagliga fall
Per miljon av befolkningen, 7 dagars glidande medelvärdeMakrostatistik

Veckan inleds med tysk ZEW-data, som visar nuläge och förväntansbilden över de kommande sex månaderna bland tyska institutionella investerare och analytiker. Trenden är, vilket andra liknande mätningar också visat på, ett förbättrat nuläge men fallande framtidsutsikter. Vi får även viktig statistik över svensk industriproduktion för oktober månad där rådande komponentbrist och energikris bör ha haft påverkan på utfallet. Under tisdagen får vi handelsdata från Kina som blir viktig efter att importen bommade förväntningarna under föregående mätning, något som är en signal om en avmattning i den inhemska efterfrågan. En fortsatt försvagning kan få den kinesiska regeringen att överväga möjligheten till eventuella stimulanser för att vända utvecklingen. Även Tyskland presenterar handelsdata där exporten kan pressas av en fortsatt försvagning av den kinesiska efterfrågan. Veckans viktigaste händelse blir den amerikanska inflationen där KPI väntas öka med 6,7 procent jämfört med samma period föregående år. Det är alltså högre än oktobersiffran på 6,2 procent, vilket var den högsta uppmätta inflationstakten sedan december 1990. Vi får också inflationsstatistik för november från Kina som enligt konsensusestimat väntas landa på 2,5 procent i årstakt.

Amerikansk inflation
CPI

imageci4a.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Thor Industries

Övrigt

Stämmor: Actic (extra), LED Ibond (extra), Sens (extra) Exklusive utdelning: Doro, New Wave (4:00 SEK), Tobii (första dag för handel utan rätt att erhålla aktier i Tobii Dynavox)

Helsingforsbörsen stängd

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Brighter (extra), Jyske Bank (extra), Netmore Group (extra), Oncozenge (extra) Kapitalmarknadsdag: ABB ca kl 12.00-17.00, Skanska kl 12.30-17.00

Onsdag

Rapporter

Clas Ohlson (kl 7.00)

Övrigt

Stämmor: CTEK (extra) Kapitalmarknadsdag: Bergs Timber kl 14.00-17.00 Exklusive utdelning: Golden Ocean (USD 0,85)

Torsdag

Rapporter

Systemair (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Medcap (extra) Kapitalmarknadsdag: Eezy kl 8.00-12.30, Inwido kl 8.30-12.00, Pexip kl 9.00, Haldex kl 14.00

Exklusive utdelning: K2A (5:00 SEK kvartalsvis i preferensaktie)

Fredag

Rapporter

Sectra (kl 8.15), Svolder

Övrigt

Stämmor: EQL Pharma (extra), Mandel Design (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss