Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 50

Veckoanalys | Vecka 50

13 december · 2021


Motstridiga marknadsrörelser

Efter ett par stormiga veckor fick vi under förra veckan se volatiliteten på marknaden minska, och lägga sig närmare de nivåer vi har vant oss vid under året. En starkt bidragande faktor till detta är att omikronvarianten av covid förvisso tycks vara väldigt smittsam, men att tidig data samtidigt antyder att risken för allvarlig sjukdom är relativt låg. Nyheterna kring omikron har dock lett till motstridiga marknadsrörelser på aktie – och räntemarknaden.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Utöver positiva omikronbesked bjöds vi under veckan även på nyheter om ett ökat kinesiskt marknadsstöd i form av minskade reservkrav hos bankerna. Tillsammans bidrog dessa nyheter till att börserna lyste grönt i tisdags, med Stockholmsbörsen upp hela 2,8 procent, samtidigt som världsindex upplevde den bästa dagen sedan november 2020. I veckan har även ett digitalt toppmöte hållits mellan USA:s president Biden och Rysslands Putin gällande den ökade närvaron av ryska trupper längs den ukrainska gränsen. USA och EU hotar Ryssland med kraftiga sanktioner om de väljer att invadera Ukraina, men detta skulle riskera att ytterligare förvärra den rådande energikrisen i Europa då man är beroende av rysk gas, vilket gör situationen komplicerad och kan oroa marknaden. Slutligen presenterades den amerikanska inflationen under fredagen, vilket höll marknaden på helspänn under veckan. Siffran var den högsta på 39 år, men i linje med förväntningarna och möttes därför med lugn på marknaden. Se mer om inflationen nedan.

Konflikten i Ukraina riskerar att förvärra energikrisenMakrostatistik

Veckan inleddes med tysk ZEW-data, som indikerar tyska institutionella investerares och analytikers syn på ekonomin, där synen på nuläget sjönk från 12,5 till -7,4  vilket var ett större fall än väntat. Framtidsutsikterna föll endast marginellt när de kom in över konsensus. Kinesisk ekonomi har tidigare visat något oroväckande signaler om en avmattning. Veckans handelsdata minskade dock oron något då importen steg, vilket indikerar förbättrad inhemsk återhämtning, och den kinesiska regeringen har visat sig öppen för stimulanser genom sänkta reservkrav. Amerikansk statistik på nyanmälda arbetslösa kom in på lägsta nivå sedan 1968 och adderade till förra veckans indikatorer om obalans på arbetsmarknaden, vilket kan ge löneeffekter och därmed bidra till en mer långvarig inflation. Detta tillsammans med den högintressanta amerikanska inflationen, som kom in på höga men väntade 6,8 procent gör att en ökad takt i nedtrappningen av tillgångsköpen och en tidigarelagd räntehöjning från FED är sannolik. På vår sida Atlanten går tankarna annorlunda och en av räntehökarna i BoE verkar ha bytt åsikt och uttalade, likt ECB:s ledarmöten förra veckan, oro för vad räntehöjningar kan göra för den ekonomiska återhämtningen. Generellt är det spridda åsikter om inflationens varaktighet samt vilka åtgärder som behöver tas till. Vi ser fortfarande att mycket är drivet av baseffekter även om inflationen möjligtvis förblir något högre än innan pandemin.

Amerikansk inflation högst på 39 år
CPI

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Osäkerheten kring covid-mutationen omikron bör fortsätta minska kommande veckor, i takt med att mer information framkommer, vilket är positivt ur ett marknadsperspektiv. Trenden för smittspridningen är dock tyvärr stigande och nya restriktioner, som dämpar den ekonomiska aktiviteten, är redan ett faktum i flertalet länder. Den höga inflationstakten i både USA och i Europa är förutom pandemin i marknadsfokus och efter amerikanska Feds förändrade och mer hökaktiga kommunikation kring deras tillgångsköpsprogram blir veckans kommunikation från flertalet centralbanker extra intressant. Paradoxalt har indikationerna om en snabbare taperingtakt från Fed de senaste veckorna sammanfallit med något fallande långa räntor. Globala aktiemarknader har också rekylerat uppåt efter den initiala kurspressen i samband med upptäckten av omikron vilket sammantaget indikerar att marknaderna är villrådiga för tillfället. Relativt omfattande sektorrotationer av varannandagskaraktär förstärker bilden av spretande slutsatser hos marknadsaktörerna. Vi bedömer att förutsättningarna är goda för vinsttillväxt kommande år vilket är ett avgörande stöd för aktiemarknaderna, och att en snabbare avveckling av de amerikanska stödprogrammen än tidigare prognostiserat också är ett styrketecken för den amerikanska ekonomin.

Amerikansk 10-årig statsobligationsränta

image3ci2a.png

Makrostatistik

I veckan blir sannolikt marknadernas huvudfokus onsdagens och torsdagens centralbankscrescendo. Fed, ECB, Bank of England och Norges Bank kommer alla att lämna räntebesked och kommunicera kring utsikterna. Kommer fler centralbanker än Fed att indikera att krispolitiken ska fasas ut snabbare än tidigare kommunicerat? Veckan inleds dock med den japanska Tankan rapporten, som är en sammanställning över det aktuella affärsläget och utsikter. Tisdagen bjuder bland annat på sentimentsindikator för de amerikanska småföretagen, NFIB. På onsdag presenteras NAHB-index, vilket är en sammanställning över utsikterna från de amerikanska husbyggarna och är en indikator för aktiviteten på bostadsmarknaden i USA, och klockan 20.00 kommunicerar Fed sitt räntebesked. Torsdagen innebär att en rad preliminära inköpschefsindex presenteras från bland annat Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien och USA, samt räntebesked från ECB, Bank of England och Norges Bank. I Norge höjdes styrräntan med 0,25 procent i september och ytterligare en räntehöjning väntas nu i december, även om osäkerheten har ökat om så blir fallet med anledning av nya covid- relaterade restriktioner.

USA: NAHB och husbyggande

imageuqxyb.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Happy Helper (ändrat datum från 14 december), ODI Pharma, Sensec (extra), Transfer Group (extra)

Övrigt

Exklusive utdelning: Skistar (1:50 SEK)

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Ambu, Kabe, Nordnet (extra)  Exklusive utdelning: Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie kvartalsvis)

Kapitalmarknadsdag: Bonava kl 9.00-12.00

Onsdag

Övrigt

Stämmor: Dustin, Elos Medtech (extra), NCAB (extra)

Exklusive utdelning: Kabe (4:50 SEK), Nordnet (1:77 SEK extra)

Torsdag

Övrigt

Stämmor: Veoneer (extra) Exklusive utdelning: Dustin (2:21 SEK), NCAB (10:00 SEK), XXL (NOK 0,99)

Kapitalmarknadsdagar: Axfood kl 13.00-16.30, Note kl 13.00-15.00

Fredag

Övrigt

Stämmor: Cint (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss