Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 7

Veckoanalys | Vecka 7

14 februari · 2022


Penningpolitisk osäkerhet dominerade

Trots att rapportsäsongen fortfarande pågår har den höga inflationstakten och de penningpolitiska konsekvenserna kopplade till det i hög grad varit styrande på finansmarknaderna. Uttalanden från enskilda ledamöter i Federal reserve i anslutning till veckans höga amerikanska inflationstakt blev också tongivande för marknadsutvecklingen under veckan, även om säkerhetsläget för Ukraina också påverkade negativt.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Volatiliteten fortsätter på finansmarknaderna och den senaste veckan uppvisade relativt stora rörelser på framförallt ränte- och valutamarknaderna. Stigande räntor generellt, men framförallt i något kortare löptider, medförde att den amerikanska räntekurvan fortsatte att flacka. Räntekurvans lutning tilldrar sig ett stort marknadsfokus då en invertering historiskt varit en signal som förebådat recessioner. Bolagsrapporteringen och utsikterna ger dock inga negativa konjunktursignaler, snarare tvärtom, då det främst är hög efterfrågan och brist på komponenter och därigenom risk för marginalpress som utgör de huvudsakliga problemen för många börsbolag. Vi bedömer att osäkerheten kring penningpolitiken och i synnerhet hanteringen av balansräkningen kvarstår ytterligare en tid men att den bör minska successivt. Historiskt har också omsvängningar i penningpolitiken skapat kortsiktig osäkerhet på finansmarknaderna en tid men aktiemarknaderna har därefter på nytt stigit med stöd av stigande vinster tack vare en god konjunktur.

Amerikanska räntekurvan (10-12y)Makrostatistik

Veckans mest intressanta statistik släpptes inte förrän under torsdagen då den amerikanska inflationen steg från 7,0 procent till på 7,5 procent, mot väntade 7,3 procent, i årstakt vilket är den högsta på 40 år. En del är drivet av mat och energi men kärninflationen steg ändå till 6,0 procent från 5,5 procent, och landade även den högre än estimaten om 5,9 procent. Andra bidragande faktorer är bilpriser, som hittills bidragit med cirka en fjärdedel av inflationen, och efter veckans rapporteringar om problem i produktionen utgör det ytterligare ett orosmoln. Detta medförde uttalanden från Feds ledamöter om att fler och större höjningar behövs och det är inte omöjligt med en höjning om 50 punkter redan i mars. På hemmaplan är läget klart lugnare och Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad, återinvesterar förfallande obligationer och reviderade endast upp räntebanan marginellt. Det signalerades inte samma oro som från ECB:s och Feds håll mot bakgrunden att Sveriges kärninflation ännu inte överstiger målet om 2 procent samt att direktionen ska ha överseende med att målet tillfälligt överstigs. Riksbanken har under en längre tid försökt få upp inflationen men det återstår att se om och när oron för inflation och påverkan av andra centralbanker tar över. Under fredagen höjde den ryska centralbanken räntan med 100 punkter efter att rubeln försvagats till följd av geopolitiska spänningar och inflationsoro. De senaste veckornas turbulens fick slutligen amerikanskt nuvarande och framåtblickande konsumentförtroende i form av Michigan-index att fortsätta sjunka.

Amerikansk inflation på högsta nivå sedan 1982
CPI

image3kgoc.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Efter en period med fullt fokus på centralbanker och inflation kommer marknadens fokus succesivt skifta tillbaka till bolagen och dess värdering och vinstutsikter. Rapporterna bekräftar bilden av en god efterfrågan och växande vinster, varför estimaten fortsatt kan stiga. Vi bedömer att vi inte står inför en lågkonjunktur utan åtminstone har ett par år till med global tillväxt över eller kring en långsiktig trend, vilket är positivt för vinstutvecklingen. Stigande vinstestimat tillsammans med oroliga börser har fått värderingen på globala börser att falla tillbaka och ligger i skrivande stund runt sitt fem-årssnitt. Småbolagsaktier har historiskt bättre vinsttillväxt än stora bolag och har därför värderats högre, men det gapet har i princip stängts. Samtidigt har de mindre bolagen en större räntekänslighet då mer av värdet ligger i  framtida vinster. Vi bedömer fortsatt att längre obligationsräntor kan stiga och ser därför sämre avkastningsförutsättningar i obligationsmarknaden varför vi föredrar aktier relativt obligationer. Under veckan får vi även utländska rapporter i form av Cisco, Nvidia, Walmart och Volvo-konkurrenten Deere. Veckans avslutas med att G20-ländernas finansministrar möts i Indonesien där bland annat situationen i Ukraina kommer att stå på agendan.

Värderingen faller tillbaka
MSCI AC World

image09ka8.png

Makrostatistik

Efter förra veckans rekordhöga inflationssiffra i USA blir det intressant att i veckan följa upp det med statistik över detaljhandeln för januari månad. Trots att stigande prisnivåer äter upp konsumenternas köpkraft är efterfrågan hos hushållen fortsatt god och detaljhandeln väntas ha vuxit med 1,7 procent jämfört med tidigare månad. På torsdag presenteras handelsdata från Japan där exporten ger oss en ytterligare viktig vägledning kring hur efterfrågan i den globala handeln ser ut. Exporten väntas ha stigit med 16,5 procent under januari jämfört med samma period föregående år. Även Riksbankens mjuka räntebesked följs i veckan upp av svensk inflationsstatistik för januari månad där KPIF, som i dagsläget ligger under Riksbankens egna inflationsmål, väntas stiga till 1,9 procent jämfört med 1,7 procent i december. På samma tema får vi inflationsstatistik från Bank of England, vilket blir högst intressant efter deras höjning av styrräntan och minskade obligationsportfölj. Protokollet från FOMC-mötet den 26/1 publiceras även i veckan, vilket kan ge ytterligare indikationer på hu Fed kan tänkas agera under våren. Veckans bjuder också på preliminärt BNP-utfall för det fjärde kvartalet tillsammans med konsumentförtroende för euroområdet. Omikron, högre energipriser och flaskhalsar väntas ge en trög start på 2022 och EU-kommissionen har reviderat ned sin BNP-prognos till 4,0 procent för helåret.

Återhämtningen i detaljhandeln har varit kraftig
Vilken effekt har inflationen haft på hushållens köpkraft?
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Ratos (ca kl 7.00), Invisio (kl 14.00)

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Millicom ca kl 15.00-18.00

Tisdag

Rapporter

Bravida (kl 7.30), Hanza (kl 7.30), Wihlborgs (kl 7.30), Actic (kl 7.45), Alligo (kl 8.00), Alligo (kl 8.00), Nederman (kl 8.00), Sivers (kl 8.00), Eniro (kl 8.30), Medivir (kl 8.30), Sleep Cycle (kl 8.30)

Onsdag

Rapporter

Camurus (kl 7.00), Green Landscaping (kl 7.00), Netel (kl 7.00), Stillfront (kl 7.00), CTEK (kl 7.45), Lime (kl 7.50), Beijer Alma (kl 8.00), Castellum (ändrat datum) (kl 8.00), Concentric (kl 8.00), Irras (kl 8.00), Klarabo (kl 8.00), Starbreeze (kl 8.00), Systemair (kl 8.00), Vitrolife (kl 8.00), Swedish Match (kl 8.15), Ortivus (kl 8.30), Formpipe (kl 8.45), Fastator, K2A, Karo Pharma

Utl. rapporter

 Alma Media (kl 7.00), NEL (kl 7.00), FLSmidth, Genmab, GIG, Gjensidige Forsikring, Golden Ocean, Mowi, Cisco (efter USA-börsernas stängning) (kl 22.30), Nvidia (efter USA-börsernas stängning)

Torsdag

Rapporter

Tieto Evry (kl 7.00), Balco (kl 7.30), Fasadgruppen (kl 7.30), NCAB (kl 7.30), Nyfosa (kl 7.30), Q-linea (kl 7.30), Railcare (kl 7.30), Sinch (kl 7.30), Duni (kl 7.45), AQ Group (kl 8.00), Bonesupport (kl 8.00), Byggfakta (kl 8.00), Nibe (kl 8.00), Oncopeptides (kl 8.00), ACQ Bure (kl 8.30), Hufvudstaden (lunchtid), K-Fastigheter, Lundin Mining (efter kl 22), Malmbergs, Multiq, Novotek, Senzime

Utl. rapporter

Lerøy Seafood Group (kl 6.30), Kojamo (kl 7.00), Finnair (kl 8.00), Lytix Biopharma, Air France-KLM, Baxter, Marathon Oil, Schneider Electric, Ubisoft, Walmart

Övrigt

Stämmor: Cibus (extra), Hoist (extra), OXE Marine (extra) Exklusive utdelning: Genova Property (2:62 SEK i preferensaktie)

Kapitalmarknadsdag: Nordea kl 11.00-16.00

Fredag

Rapporter

Ferronordic (kl 7.30), Arla Plast (kl 8.00), Precise (kl 8.00), Stockwik (kl 8.00), Trianon (kl 8.00), B3 Consulting, Eolus Vind, Infrea, Logistea, Ovzon, Wise Group, Xspray

Utl. rapporter

Salmar (kl 6.30), Aker (kl 7.00), Norwegian (kl 7.00), REC Silicon, Deere

Övrigt

Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR månadsvis)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss