Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 8

Veckoanalys | Vecka 8

21 februari · 2022


Marknaden präglas av geopolitisk oro

Rapporterna som just nu kommer in har stora effekter på enskilda bolag, men på aggregerad nivå har geopolitiska risker stått i rampljuset, och vi förväntar oss fortsatt osäkerhet även framgent. Även mötesprotokollet från Feds januarimöte väntades få stor marknadspåverkan, men hamnade likt rapporterna lite i skuggan av konflikten i Ukraina.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckan har på många sätt präglats av den eskalerande konflikten i Ukraina, och de finansiella marknaderna är inget undantag. Rapporter om ett ryskt tillbakadragande från den ukrainska gränsen har avlösts av varningar om en fortsatt uppbyggnad av en invasionsstyrka och kommunikation från framför allt amerikanskt och brittiskt håll om att en fullskalig invasion kan vara nära förestående. Osäkerheten kring detta utgjorde ett sänke för aktiemarknaden under veckan. På bolagsfronten skapade Ericsson världsnyheter när delar av en intern utredning från 2019 offentliggjordes, där det klargörs att Ericsson misstänker att de kan ha mutat terrororganisationen IS för att säkerställa transporter genom IS-kontrollerade områden. Aktien föll med 14 procent under onsdagen när detta uppdagades, och fortsatte ner under resten av veckan. Vi bjöds även på rapporter från bland andra Nvidia och Walmart, som båda följde trenden bland de amerikanska börsbolagen och överträffade vinstestimaten.

Majoriteten av bolagen på S&P 500 fortsätter slå vinstestimaten

image03okmi.png

Makrostatistik

Föregående makrovecka bjöd på inflationsstatistik för bland annat Sverige och Kina. Påverkat av fallande energipriser kan svensk KPIF ha nått sin topp då den likt förväntningarna föll från 4,1 procent till 3,9 procent. Detta talar för att inflationsförväntningarna kan komma att vända efter att hittills trendat uppåt, vilket Riksbanken följer noga. Rensat för energi steg dock KPIF till hela 2,5 procent från 1,7 procent, mot väntade 1,9 procent. Även kärninflationen ligger alltså nu över målet till följd av bland annat en svag krona, internationell prispåverkan och följder av de höga energipriserna, vilket istället motiverar fortsatt högre inflationsförväntningar. I Kina är inflationen betydligt lägre och fallande vilket öppnar upp för stimulanser. Onsdagens protokoll från FOMC-mötet i januari bjöd inte på några större ledtrådar men var i jämförelse med vissa ledamöters uttalanden senaste veckan mindre aggressivt, även om inflation och obalanserade arbetsmarknader oroar. Vidare föll amerikanska producentpriser, om än mindre än väntat, och kan ha nått sin topp. Effekten i konsumentpriserna kan dock vara släpande och det är inte säkert att vi ännu har sett den fulla effekten av tidigare kostnadsökningar. Trots att hushållens köpkraft urholkas växer den amerikanska detaljhandeln mer än väntat jämfört med föregående månad och visar på fortsatt stark efterfrågan. Japansk handelsstatistik presenterades under torsdagen där exporten jämfört med föregående år endast ökade med 9,6 procent mot väntade 16,5 procent, vilket kan indikera en dämpad global efterfrågan.

Svensk kärninflation över förväntan

image01dj.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Geopolitiska risker är fortsatt i fokus på finansmarknaderna då osäkerheten är stor om hur situationen i Ukraina kommer att utvecklas. Innan läget klarnar kommer sannolikt de tvära marknadskasten att bestå. De diplomatiska ansträngningarna är betydande och en militär eskalering är av allt att döma mycket kostsam för alla inblandade i närområdet, både ekonomiskt och humanitärt, men kan tyvärr inte uteslutas. I ett ekonomiskt perspektiv ser vi främst en risk för störningar för europeiska energileverenser men självklart kan också konsumentförtroende och därmed konjunkturutsikter skadas av konflikten. Marknaden avskyr osäkerhet och historiskt har geopolitiska händelser generellt kunnat innebära kraftiga initiala marknadsreaktioner för att sedan återhämta sig i takt med att osäkerheten minskar. Vi bedömer att osäkerheten i nuvarande situation är monumental men också att den rimligen bör minska successivt. Bakom krigsrubrikerna fortsätter rapporterna att strömma in och bekräftar bilden av en god efterfrågan, växande vinster och positiva utsikter, varför vinstestimaten för i år justeras uppåt. Vi har tidigare kommunicerat att vi bedömer att prognoserna för i år är försiktiga givet den trots allt goda konjunkturen. Under veckan fortsätter rapporter att presenteras  från betydande utländska bolag, bland annat Home Depot, Daimler, BASF samt Alibaba Group.

Något dämpade förväntningar på vinsttillväxt 2022
Vinsttillväxt kalenderår MSCI AC World

imagexonk.png

Makrostatistik

Veckan bjuder som vanligt på en strid ström av makrostatistik. Idag, måndag, presenteras brittisk prisstatistik för bostäder samt en rad preliminära inköpschefsindex från de större västerländska ekonomierna. Riksbankens protokoll från det senaste mötet publiceras också vilket kan ge en mer utvecklad bild över hur ledamöterna tänker och resonerar. På tisdag publiceras amerikanskt konsumentförtroende, utvecklingen har varit relativt stabil de senaste månaderna men nu förväntas en viss försvagning, ned till 109,5, jämfört med föregående månads utfall på 113,8. På onsdag presenteras europeisk inflationsstatistik och förväntansbilden är en årstakt på 5,1%. Amerikanskt statistik över BNP-tillväxt, privatkonsumtion, inflationsstatistik i form av PCE och försäljning av nya hem presenteras på torsdag och veckan avslutas med bland annat ledande indikator från Japan, svensk kredittillväxt, amerikansk orderingång för varaktiga varor samt privata inkomster och PCE Deflatorn. Även inflationsförväntningar från USA och rysk industriproduktion presenteras på fredag.

USA: Konsumentförtroendet
Amerikanskt konsumentförtroende och S&P 500 Index

imagecv8o.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Ingersoll-Rand, Empir (extra), Livihop (extra samt första kontrollstämma), Oasmia (extra), Rizzo (extrastämma samt kontrollstämma)

Övrigt

Torontobörsen stängd

USA-börserna stängda

Tisdag

Rapporter

Poolia (kl 7.00), Catena (kl 8.00), Cint (kl 8.00), SAS (ändrat datum från 1 mars) (kl 8.00), Abliva (kl 8.30), Creaspac (kl 8.30), Net Insight (kl 8.45)

Utl. rapporter

Avance Gas, Bakkafrost, Jyske Bank, Norsk Hydro, Ponsse, Home Depot, HSBC

Övrigt

Stämmor: Dome Energy (extra, samt andra kontrollstämma ), Emilshus (extra), Nobina (extra)

Kapitalmarknadsdag: Bulten kl. 13.30-16.00

Onsdag

Rapporter

Catena Media (kl 7.00), Stendörren (kl 7.00), Storskogen (kl 7.00), Synsam (kl 7.30), Truecaller (kl 7.30), Irlab (kl 7.45), Annehem (kl 8.00), Bioinvent (kl 8.00), BTS (kl 8.00), FM Mattsson (kl 8.00), GHP (kl 8.00), John Mattson (kl 8.00), Karnov (kl 8.00), SBB (kl 8.00), Garo (kl 8.30), Sensys Gatso (kl 8.30), Bico, Genova Property, Havsfrun, Oscar Properties (före börsöppning)

Utl. rapporter

Next Biometrics, Tomra, Zwipe, Barclays

Övrigt

Stämmor: Rolling Optics (extra), Stillfront (extra)

Tokyobörsen stängd

Torsdag

Rapporter

Calliditas (kl 7.00), Hexatronic (kl 7.00), Elekta (kl 7.30), Better Collective (kl 8.00), Cibus (kl 8.00), Elos Medtech (kl 8.00), Isofol Medical (kl 8.00), Oasmia (kl 8.00), Saniona (kl 8.00), Xbrane Biopharma (ändrat datum från 16 februari) (kl 8.00), Bure (kl 8.30), Cantargia (kl 8.30), Strax (kl 8.55), Concejo, Corem Property, Fagerhult, Lundbergs (lunchtid), VBG

Utl. rapporter

Adevinta (kl 7.00), Idex Biometrics, ISS, Alibaba (före USA-börsernas öppning), Dell, Draftkings

Övrigt

Stämmor: Prolight (extra)

Exklusive utdelning:  Astra Zeneca (1:97 USD)

Fredag

Rapporter

Catella (kl 7.00), Cavotec (kl 7.00), Björn Borg (kl 7.30), Karolinska Development (ändrat datum från 11 februari) (kl 8.00), Softronic (kl 8.00), Vicore Pharma (kl 8.00), Brinova (kl 9.00), Christian Berner (kl 12.00), Endomines, Josemaria (efter Torontobörsens stängning), Kabe, Karo Pharma

Utl. rapporter

 Stockmann (kl 7.00), IAG, Partygaming

Övrigt

Stämmor:  Implementa Sol (extra), Neodynamics (extra), Polymer Factory (extra), Taurus, Zordix (extra)

Exklusive utdelning: Elekta (1:10 SEK, andra del utav 2:20 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen



Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss