Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 9

1 mars 2021

Veckoanalys | Vecka 9

1 mars · 2021

 

STRATEGI


Vad tar vi med oss från rapportsäsongen?

Starka rapporter bekräftar återhämtningen och tvingar analytikerna att justera upp sina estimat. Enligt vår bedömning kan vi se en fortsatt stark aktiemarknad så länge vinsterna fortsätter stiga och räntorna inte stiger till betydligt högre nivåer.

För tredje kvartalet i rad, har bolagen slagit vinstestimaten men trots det har enbart hälften av rapporterande bolagen stigit på rapportdagen, vilket kan förklaras av att aktiemarknaderna stigit en hel del inför rapporterna. Däremot är de starka rapporterna tillsammans med den övergripande makrobilden och signalerna från råvarumarknaden ett kvitto på att återhämtningen fortlöper.

Det tar vi med oss från rapporterna

I Sverige har konjunkturexponerade och konsumentvarurelaterade bolag kommit in över förväntan. Återhämtningen drivs främst av fordons– och traditionell industri men till viss del även av gruvrelaterat. Detta trots nedstängningar i vår viktigaste exportmarknad Europa. Precis som i andra och tredje kvartalet, har bolagen lyckats hålla i kostnaderna på ett övertygande sätt trots kronförstärkningen, vilket möjliggjort starka resultat. Däremot gav det större genomslag i kurserna under det andra och tredje kvartalet, troligtvis eftersom det nu inte är lika oväntat längre. Ytterligare en potentiell förklaring är att marknaden inte vågar räkna med att det fjärde kvartalets låga kostnadsnivåer blir uthålliga när pandemin väl avtar.

En positiv bekräftelse är även att cirka 70 procent mer väntas delas ut i år jämfört med 2020 för Sveriges hundra största bolag. Möjligt är även att bankerna, vars rapporter varit stabila, sannolikt kommer öka återköpen av egna aktier istället för högre utdelningar.

Hur påverkas estimaten framåt?

På global basis justeras just nu fler estimat upp än ned, vilket givetvis är en positiv signal och bolagsrapporterna bör ge stöd för fortsatta upprevideringar. Sett till historien tenderar vinsterna att överraska positivt efter en recession, vilket bör kunna ske även denna gång. Det gör att vi sammantaget ser ytterligare positiv revidering av vinstestimaten som möjlig. Flera bolag är förstås lite återhållsamma i kommunikationen men försiktigt optimistiska utsikter gör att många analytiker tvingas ta upp sina estimat för 2021. Enligt vår bedömning kan vi se en fortsatt stark aktiemarknad så länge bolagsvinsterna fortsätter att stiga och inte räntorna kommer upp på betydligt högre nivåer.

Vad blir fokus efter rapporterna?

Vi lämnar snart rapportsäsongen bakom oss och går in i ett tunnare nyhetsflöde där fokus skiftar till inflations- och ränteutveckling. Även det amerikanska stödpaketet på 1900 miljarder dollar, massvaccineringen och signaler om minskade restriktioner blir avgörande. På bolagsfronten blir det intressant att följa vilka kostnadsbesparingar som varit tillfälliga respektive bestående, hur efterfrågemönstret förändras i ett vaccinerat och öppet samhälle och hur bolagen hanterar kostnader i form av stigande råvarupriser.

 

MSCI USA

 

Amerikansk 10-årig statsobligationsränta
Inflations- och ränteutveckling blir avgörande för kommande börsutveckling

 

Marcus Tengvall

Investeringsstrateg

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Inflationsoron fortsätter sätta sin prägel på världens börser och marknaden oroar sig för stigande räntor vilket gör börsen lite mer avvaktande i det korta perspektivet. Den amerikanska 10-årsräntan ligger nu på 1,41 procent jämfört med 0,93 procent i början av januari. När investerare börjar tvivla på TINA (There Is No Alternative) som hittills varit huvudargumentet för att äga aktier, blir marknaden orolig. Ju mer räntan stiger, desto mer intressant blir avkastningen på räntemarknaden i förhållande till aktiemarknaden. Än så länge anser vi däremot inte att ränteuppgången är ett problem för aktiemarknaden i ett längre perspektiv men kortsiktigt kan det vara tillräckligt för att uppgången ska ta en kortare paus. Vad centralbankerna gör för att bromsa en snabb långränteuppgång blir det mest intressanta i närtid. Enligt Fed är ekonomin fortsatt i ett läge som gör att stimulanserna kommer att fortsätta och att Fed inte har någon brådska med att strama åt politiken även om inflationen skulle stiga. Samtidigt signalerade ECB i veckan att de står beredda att använda sitt obligationsköpsprogram (PEPP) för att motverka stigande räntor.

S&P 500 index
USAMakrostatistik

Tyska BNP-siffror steg 0,3 procent under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Även om kurvorna pekar upp är det från en låg nivå och i årstakt föll BNP med 3,7 procent, vilket visar att krispolitiken fortsätter att vara en viktig pusselbit. Vänder vi istället blicken framåt steg IFO-index, klimatet inom tyska näringslivet, till 92,4 i februari jämfört med 90,1 föregående månad. Förbättringarna beror till största del på ökad optimism på vaccinfronten och på förhoppningen om att ekonomin bör förbättras dramatiskt till sommaren. KI-barometern, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 103,6 i februari jämfört med 100,9 föregående månad. Även här var det mer optimistiska förväntningar på framtiden och i synnerhet kring produktion och efterfrågan som bidrar. USA presentades flera konsumentförtroendemätningar under veckan, vilka i motsats till flertalet andra ekonomiska indikatorer legat på nedtryckta nivåer trots en stark aktie- och bostadsmarknad som historiskt brukar följa varandra väl. Veckans statistik visade en försvagning jämfört med föregående månad samtidigt som amerikanska bostadspriser steg 1,1 procent i december, jämfört med föregående månad, och steg 11,4 procent jämfört med samma månad 2019.

USA: Konsumenternas humör och S&P 500

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Efter börsårets starka inledning är det som tidigare nämnts inte osannolikt att den ökade osäkerheten vi nu ser kortsiktigt kommer att dröja sig kvar. Rekyler på 10-15 procent hör dock till vanligt årsmönster och det genomsnittliga börsåret bjuder på åtta procents avkastning inklusive utdelningar, men 13 procents nedgång någon gång under året. Investerarfokus har åter flyttats mot makroekonomi och politik och utöver inflations- och ränteutveckling finns annat att beakta, som internationella relationer och den kinesiska kreditcyklen. Idag indikerar inte heller dessa faktorer någon betydande risk för börsen, men att kreditgivningen och likviditeten i den kinesiska ekonomin nu växer i allt långsammare takt skulle kunna få bäring i den globala ekonomin senare under året. Kredittillväxten påverkar ju bland annat möjligheterna till konsumtion och investeringar och på så sett också förutsättningarna för BNP-tillväxten. Regering och centralbank har försiktig lättat på gasen i spåren av landets starka ekonomiska återhämtning och skulle åtstramningen utvidgas finns risk för en mer dämpad börs- och råvaruprisutveckling längre fram.

Max Drawdown & årsavkastning
OMXS30Makrostatistik

Under veckan offentliggörs en stor andel inköpschefsindex för februari månad och det kanske mest betydelsefulla är amerikanska ISM som för industrin kommer i eftermiddag och för tjänstesektorn på onsdag. Förväntningarna ligger på en marginell humörförbättring månad över månad inom industrin och en oförändrad nivå i humöret inom tjänstesektorn. Idag kommer också preliminär inflationsstatistik från Tyskland och motsvarande siffra från eurozonen offentliggörs imorgon tisdag. I Tyskland väntas en årlig inflationstakt om 1,2 procent och i eurozonen 1,0 procent. Från eurozonen får vi ytterligare intressant statistik i form av arbetslöshet samt detaljhandel under januari månad på torsdag och tysk industriorder på fredag. Mer ljus på orderläget inom industrin får vi också från USA på torsdag där tillväxttakten i orderläget väntas ha tilltagit under årets första månad och ha uppgått till 1,9 procent. I vanlig ordning bjuder månadens första vecka även på den viktiga sysselsättningsrapporten från USA. Under februari månad väntas arbetslösheten ha legat kvar på 6,3 procent samtidigt som 165 000 nya jobb bedöms ha skapats utanför jordbrukssektorn.

USA: ISM

image1qog4.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

BW LPG (kl 8.00), Global Fashion Group.

Övrigt

Stämmor: Acrinova (extra). Börsstatistik: Industrivärden: presenterar substansvärde, Svolder: presenterar substansvärde.

Tisdag

Utl. rapporter

Sydbank.

Onsdag

Utl. rapporter

Royal Unibrew.

Övrigt

Stämmor: MYFC (extra), Spintso (extra). Börsstatistik: Öresund: presenterar substansvärde kl 8.30, Creades: presenterar substansvärde.

Torsdag

Utl. rapporter

William Hill (kl 8.00), GAP (kl 22.15), Aviva, Aviva, Drägerwerk (prel datum), GEA, Merck, Prosieben, Schaeffler.

Övrigt

Stämmor: REC Silicon (extra), Windowmaster, Wärtsilä. Ex. utdelning: Avance Gas (USD 0,11).

Fredag

Utl. rapporter

Stockmann (kl 7.00).

Övrigt

Stämmor: Arc Aroma (extra), Demant, Demant, Optifreeze (extra), Senzime (extra), Vicore Pharma (extra).

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss