Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 9

Veckoanalys | Vecka 9

28 februari · 2022


Omvärlden och marknaderna skakas av kriget i Ukraina

Efter Rysslands invasion av Ukraina har rörelserna på finansiella marknader varit kraftfulla. Nyhetsflödet kommer fortsatt domineras av krigets utveckling framöver och vi räknar med fortsatt volatila finansiella marknader. Som tidigare kommunicerat är däremot marknadspåverkan som störst när osäkerheten är som störst, och historiskt har det varit vid utbrottet av stora geopolitiska händelser.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Nyhetsflödet dominerades av den tragiska utvecklingen i Ukraina och efter att Ryssland inlett en invasion var oron stor på de finansiella marknaderna. Initiala marknadsreaktioner var fallande börser och marknadsräntor, samt stigande gas och oljepriser där oljan nu handlas över 100 dollar fatet. Riskaptiten återkom däremot relativt snabbt när det framgick att sanktionspaketen inte skulle utesluta ryska banker från det internationella betalningssystemet SWIFT och sanktionerna undvek också att direkt rikta sig mot rysk export av energi. Under lördagen meddelade däremot EU-kommissionen, USA, Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike och Kanada att vissa ryska banker trots allt stängs ute från det internationella betalningssystemet. Detta är en av de mest kraftfulla sanktionerna som kan tas till mot Ryssland, då det slår mot landets handel. Samtidigt stoppas den ryska centralbanken från att utnyttja sina internationella valutareserver och i skrivande stund har den ryska rubeln tappat runt 40 procent mot dollarn. På kort sikt kommer börserna präglas av hög osäkerhet och vid en fortsatt eskalering riskerar europeisk tillväxt drabbas negativt givet höga energipriser och leveransstörningar.

Kraftfulla rörelser på världens börserMakrostatistik

I skuggan av den geopolitiska krisen rapporterades makroekonomisk styrka innan invasionen. Preliminära inköpschefsindex för de stora västerländska ekonomierna samt USA steg något över förväntan, speciellt för tjänstesektorn, och index för tillverkningsindustrin föll i Tyskland och Eurozonen som en effekt av lättade restriktioner och skifte till tjänstekonsumtion. Detta tyder på god tillväxt, även om index kan vara förhöjda av oönskade faktorer som fortsatt långa leveranstider och förväntningar om högre insatspriser. För att inflationspressen ska lätta behöver dessa komma ner ytterligare, vilket ett skifte till tjänstekonsumtion kan bidra till. Skiftet kan även dämpa producentprisindex som för Sverige som till följd av lägre elpriser sjönk från 20,1 procent till 19,8 procent i årstakt, medan tyskt PPI steg något mer än väntat. PCE-deflatorn, som är Feds favoritmått, bekräftade i veckan den redan höga inflationstakten i USA. KI-barometern i Sverige steg för industrin och ligger nu på 124,3 medan hushållens köpkraft urholkas av elpriser och ligger fortsatt under gränsen mellan optimism och pessimism. Andra förtroendeindikatorer som tyska IFO-index överraskade på uppsidan när den kom in på 98,9 och närmar sig nu tillväxtnivåer över 100, medan amerikanskt konsumentförtroende föll mindre än väntat. Sammantaget stödjer den starka makromiljön, goda tillväxten och inflationstrycket att Fed bör lätta på gasen även om de senaste dagarnas händelser gör att man nu väger nedåtrisker för tillväxt mot uppåtrisker för inflation.

PCE Core inflation
Feds eget favoritmått för inflationen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Under förra veckan fick vi se en fullskalig rysk invasion av Ukraina, vilket kastade in Europa i vad som enligt många experter är det värsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det här är förstås djupt beklagligt ur humanitär synvinkel, och nyhetsflödet den kommande veckan lär domineras av kriget. Från marknadens perspektiv kan dock detta paradoxalt nog innebära att fokuset på konflikten i Ukraina minskar. Utvecklingen kommer fortsatt vara viktig att följa då diverse sanktioner kan komma att få stor marknadspåverkan, men som vi tidigare har kommunicerat är marknadspåverkan som störst när osäkerheten är som störst, och vid utbrottet av stora geopolitiska händelser. Detta innebär att krigets marknadspåverkan sannolikt nådde sitt klimax under föregående vecka, även om risken för vissa långvariga ekonomiska effekter så som minskat konsumentförtroende kan bestå. Undantaget till detta är marknadseffekterna som kan följa av att ryska banker stängs ute från betalningssystemet SWIFT. Konflikten kan få en effekt på centralbankerna, som kan gå något försiktigare fram med åtstramningarna, och därmed även på marknaden. Samtidigt börjar vi närma oss slutet av rapportsäsongen, vilket innebär att de bolagsspecifika nyheterna avtar. Än är den dock inte över, och nästa vecka bjuds vi på rapporter från detaljhandelsjättar som Costco, Target, Kroger och Zalando.

Den stora effekten på ryska börsen kom i torsdags
Uteslutandet från SWIFT kan cementera eller förstärka falletMakrostatistik

Även om kommande veckas huvudfokus sannolikt inte kommer vara makrostatistik presenteras som alltid första veckan i månaden en rad intressant data. Först ut blir kinesiskt inköpschefsindex som i nuläget ligger på gränsen mellan expansion och kontraktion för både tjänster och industri. Det inkommer även definitiva inköpschefsindex för USA, Eurozonen och Tyskland. Vi får svenskt BNP och detaljhandelsstatistik, vilket blir intressant efter en hög kärninflation som kan urholka köpkraften samt förra veckans dämpade konsumentförtroende. Under tisdagen presenteras preliminär inflationsdata för bland andra Tyskland, och senare i veckan för Eurozonen. Fed publicerar Beige Book som kommer granskas noga av marknaden för eventuella ändringar i synen på konjunkturen inför marsmötet. Slutligen kommer statistik för amerikansk löneinflation och sysselsättning som under hösten följts noga då den setts som en av de ledande indikatorerna för Feds väg framåt. Förra månaden fick vi se en intressant öppning i arbetskraftsdeltagandet som kan underlätta att hitta kvalificerad personal och på så sätt dämpa den höga lönetillväxten. Oavsett utfall lär det inte påverka Feds agerande efter den starka tillväxten och höga inflationen, även om ett svagt utfall inte är väntat.

Ökat arbetskraftsdeltagande kan dämpa löneinflationen

imagercil.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Maha Energy (kl 7.30), Anoto (kl 8.00), Norva 24 (kl 8.00), Africa Oil (efter kl 22)

Utl. rapporter

BW Offshore (kl 7.30), Nio (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Bonäsudden, Newton Nordic (extra), Sensor Alarm (extra), Urb-it (extra)

Exklusive utdelning: Aros Bostad (1:88 SEK i preferensaktie, kvartalsvis)

Tisdag

Utl. rapporter

BW LPG (kl 7.00), Royal Unibrew, Zalando (kl 7.00), Bayer

Övrigt

Stämmor: Alzecure Pharma (extra)

Onsdag

Utl. rapporter

Sydbank (ca kl 8.30), GAP (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Sydbank

Exklusive utdelning: Golden Ocean (0,90 USD)

Torsdag

Utl. rapporter

Subsea 7 (kl 8.00), GAP (kl 22.15), British American Tobacco (prel datum), Lufthansa, Mondi

Övrigt

Stämmor: Nilar (extra), Toivo Group, Wärtsilä

Kapitalmarknadsdag: Novo Nordisk

Fredag

Rapporter

TBD30

Övrigt

Exklusive utdelning: Wärtsilä (0:12 EUR), Västsvensk Logistik (1:30 SEK, kvartalsvis)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss