Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB

Söderberg & Partners Insurance Consulting

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB:s verksamhet som försäkringsförmedlare och rådgivare regleras av bland annat lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och lag (2005:405) om försäkringsförmedling. 

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna ställs ett flertal krav på Söderberg & Partners Insurance Consulting AB såsom bolag men också på de enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet. Samtliga försäkringsförmedlare inom Söderberg & Partners Insurance Consulting AB och dess partnerbolag har genomgått relevanta utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Ersättningspolicy

Söderberg & Partners har tagit fram en ersättningspolicy som styr hanteringen av rörliga ersättningar till anställda. Genom att policyn bidrar till en sund och effektiv riskhantering och motverkar att anställda tar överdrivna risker gynnas både du som kund och bolagets långsiktiga intresse.

Juridisk information

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Kontakta oss