Veckoanalysen 9-13 januari
Kan 2023 bli bättre än 2022?

Vi lägger ett dystert 2022 bakom oss och blickar ut över 2023. Mycket av fjolårets oro kommer bestå men förutsättningarna för aktiemarknaden har förändrats. Amerikanska inflationen har toppat och vi närmar oss räntetoppen. I veckan får vi veta om inflationen fortsätter ned.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Inflationstakten i USA väntas falla till 6,5%

Förra veckans arbetsmarknadsdata visade en avtagande lönetillväxt, vilket är positivt för inflationen och börsen. I veckan får vi se om inflationstakten fortsätter ned. Senaste inflationssiffran sjönk från 7,3 procent till 7,1 procent. Nu väntas 6,5 procent i årstakt.

Banker i USA öppnar rapportsäsongen

I veckan får vi även ta del flera amerikanska bankrapporter för Q4. Nuvarande räntemiljö gynnar sektorn men troligt är att avsättningar för ökade kreditförluster återigen presenteras. Som alltid är utsikterna mer intressanta än faktiskt utfall.

Viktig inflationsdata inför Riksbankens räntebesked

Svenska aktie-, ränte- och valutamarknaden lär alla påverkas av fredagens svenska inflationssiffror. Decemberinflationen blir den viktigaste ledtråden inför Riksbankens räntebesked den 9:e februari. Under senaste mätning steg KPIF från 9,3 till 9,5 procent.

Marknadskommentar

Kan 2023 bli bättre än 2022?

Vi lägger ett dystert 2022 bakom oss och blickar ut över 2023. Mycket av fjolårets oro kommer bestå men förutsättningarna för aktiemarknaden har förändrats. Amerikanska inflationen har toppat och vi närmar oss räntetoppen. I veckan får vi veta om inflationen fortsätter ned.

Nu lägger vi 2022 bakom oss

Året 2022 kommer vi länge minnas. Ett förfärligt krig bröt ut och geopolitiska spänningar ökade. Samtidigt brottades världen med kinesiska covidnedstängningar, skenande inflation och aggressiva räntehöjningar från världens alla centralbanker. Förra året kan därför sammanfattas som ekonomiskt mycket svårnavigerat och för investerare dystert. Summerar vi 2022 föll Stockholmsbörsen med 22,8 procent och ett global börsindex, mätt i svenska kronor, föll 5,6 procent.

Förändrade förutsättningar för 2023

Blickar vi ut över 2023 kommer mycket av fjolårets osäkerhet bestå och marknaden fortsätta präglas av det som styrde 2022, nämligen inflations- och ränteutvecklingen. Den stora skillnaden är att vi har nått inflationstoppen i USA och att slutet på räntehöjningarna närmar sig. På torsdag får vi ta del av den viktiga amerikanska inflationen. Utfallet kommer sätta tonläget för börserna och allt över förväntade 6,5 procent i årstakt lär tas emot negativt av marknaden.

Blir då börsåret 2023 bättre än 2022? I det korta perspektivet kvarstår osäkerheten, men helåret 2023 har alla möjligheter att leverera en positiv årsavkastning. Det kräver däremot att vi får en mjuklandning av den globala ekonomin och att inflationstakten faller tillbaka så att centralbankerna kan ta ett steg tillbaka.

Börskalender

Makro- & bolagshändelser

Måndag

Makro

Tyskland: industriproduktion november kl 8.00. EMU: arbetslöshet november kl 11.00.

Tisdag

Makro

Japan: KPI Tokyo-området kl 0.30.  Sverige: industriorder november kl 8.00. Sverige: hushållens konsumtion november kl 8.00. Sverige: BNP-indikator november kl 8.00.USA: NFIB småföretagarindex december kl 12.00.

Onsdag

Rapporter

Dustin

Makro

Olja: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30. Sverige Riksbanken sammanträder kl 11.00.

Torsdag

Makro

Kina: KPI december kl 2.30. Kina: PPI december kl 2.30.  Kina: nya yuanlån, M2 december. USA: KPI december kl 14.30.

Fredag

Rapporter

JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo & Co, Blackrock, Bank of America Corp, UnitedHealth Inc..

Makro

Sverige: KPI december kl 8.00. Finland: KPI december kl 7.00. Frankrike: KPI (def) december kl 8.45. Spanien: KPI december kl 9.00. EMU: industriproduktion november kl 11.00. USA: Michiganindex (prel) januari kl 16.00.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen.

Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.