Veckoanalysen 23-27 januari
Rapporterna ger oss svaren

Nu drar rapportsäsongen igång på allvar och teknikbolagens rapporter kommer avgöra om marknaden kan klättra vidare. Vinstutvecklingen är ett stort orosmoment och rapporterna kommer ge oss svaren. Samtidigt blir framåtblickande kommentarer och utsikter av extra stort intresse.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Teknikrapporter avgör om börsuppgången fortsätter

Tesla och Microsoft står i fokus när ett 90-tal av S&P 500 bolagen rapporterar i veckan. Delårsresultaten blir ett test för den senaste tidens rally. För att styrkan ska hålla i sig måste guidningen för 2023 vara mindre dålig än marknaden väntat sig.

Kommer Atlas Copco leva upp till förväntningarna?

Som ett av Stockholmsbörsens största bolag och med en hög värdering riktas fokus på Atlas Copcos bokslutsrapport på torsdag. Rörelsemarginalen väntas ha stigit från sista kvartalet 2021 och orderingång och framtidsutsikter styr mycket hur rapporten tas emot.

PCE-inflationen väntas fortsätta ned i veckan

Viktigt för marknaden är att inflationssiffrorna fortsätter ned. Först då vågar centralbankerna ta en paus. Feds eget favoritmåttför inflationen, PCE, presenteras i veckan där marknaden väntar sig att kärninflationen ska falla från 4,7 till 4 procent i årstakt.

Marknadskommentar

Rapporterna ger oss svaren

Nu drar rapportsäsongen igång på allvar och teknikbolagens rapporter kommer avgöra om marknaden kan klättra vidare. Vinstutvecklingen är ett stort orosmoment och rapporterna kommer ge oss svaren. Samtidigt blir framåtblickande kommentarer och utsikter av extra stort intresse.

Ingen recession i Q4- rapporterna

Rapportsäsongen är i full gång där marknaden fokuserar mycket på vad bolagen säger om framtiden. Där ligger förvisso alltid fokus, men kanske lite extra nu med tanke på ovissheten inför 2023. Vinstutvecklingen är ett stort orosmoment och rapportperioden kommer ge oss ledtrådar.

Fokus kommer även vara på rörelsemarginalutvecklingen, det vill säga hur väl bolagen klarar att kompensera för ökade kostnader. Samtidigt blir signaler om efterfrågan otroligt viktig. Än så länge håller efterfrågan uppe hyggligt men givet konsumenternas humör är en försvagning att vänta. Slutligen är alltid försäljningsprognoser och industribolagens syn på konjunkturen vägledande. Givet rådande recessionsoro harmnar det mer i centrum än under andra rapportperioder.

Överlag bra rapporter hittills

Inför rapporterna har vi sett en del vinstvarningar men rapporterande bolag har levererat bättre. Hittills har ungefär 10 procent rapporterat i USA, där 66 procent slår vinstestimaten. Vinsterna ser ut att ha minskat med i snitt 4,6 procent. I Sverige har rapporterna överlag kommit in bra. Sandvik levererade generellt en stabil rapport där den så viktiga rörelsemarginalen var något starkare än förväntat. Orderingången var 15 procent jämfört med Q4 2021 och de lyckas fullt ut kompensera för inflation genom prishöjningar.

Börskalender

Makro- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

Elanders (kl 13.00)

Makro

EMU: hushållens konfidensindikator (prel) januari kl 16.00

Övrigt

Börserna i Kina stängda

Tisdag

Rapporter

General Electric (före USA-börsernas öppning), Johnson & Johnson (före USA-börsernas öppning), Lockheed Martin (före USA-börsernas öppning), Microsoft (efter USA-börsernas stängning), Paccar (före USA-börsernas öppning), Texas Instruments (efter USA-börsernas stängning), Verizon (före USA-börsernas öppning)

Makro

Japan: PMI (prel) januari kl 1.30, Frankrike: PMI (prel) januari kl 9.15, Tyskland: PMI (prel) januari kl 9.30, EMU: PMI (prel) januari kl 10.00, USA: PMI (prel) januari kl 15.45, Riksbanken: direktionen sammanträder kl 13.00

Övrigt

Börserna i Kina stängda

Onsdag

Rapporter

Arjo (kl 7.00), Beijer Electronics (kl 13.00), AT&T (före USA-börsernas öppning), Boeing (före USA-börsernas öppning), IBM (efter USA-börsernas stängning), Kimberly-Clark (före USA-börsernas öppning), Tesla (efter USA-börsernas stängning)

Makro

Sverige: PPI december kl 8.00, Tyskland: IFO-index januari kl 10.00, Kanada: räntebesked kl 16.00

Övrigt

Börserna i Kina stängda

Torsdag

Rapporter

Essity (kl 7.00), Fingerprint Cards (kl 7.00), Intrum (kl 7.00), SEB (ca kl 7.00), Telia (ca kl 7.00), Volvo (kl 7.20), Gränges (kl 7.30), Creades (kl 8.30), Atlas Copco (ca kl 12.00), BE Group (kl 14.00), Nokia, Intel (efter USA-börsernas stängning)

Makro

USA: BNP (est) 4 kv kl 14.30, USA: försäljning nya hem december kl 16.00, KI: konjunkturbarometern kl 9.00

Övrigt

Börserna i Kina och Australien stängda

Fredag

Rapporter

Billerud (ca kl 7.00), BHG (kl 7.30), Cloetta (kl 7.30), Nordic Paper (kl 7.30), SSAB (kl 7.30), Trelleborg (kl 7.45), Dometic (ca kl 8.00), H&M (kl 8.00), Hemnet (kl 8.00), Platzer (kl 8.00), Probi (kl 8.00), SCA (ca kl 8.00), Autoliv (kl 12.00), American Express (före USA-börsernas öppning), Chevron (före USA-börsernas öppning

Makro

Japan: KPI Tokyo-området kl 0.30, Sverige: detaljhandel december kl 8.00, USA: privatkonsumtion och inflation (PCE) december kl 14.30, USA: Michiganindex (def) januari kl 16.00

Övrigt

Börserna i Kina stängda

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen.

Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.