Veckoanalysen 27 FEBRUARI–3 MARS
Rejäla ränterörelser

Konjunkturbilden har skiftat den senaste tiden där allt fler väntar sig en fortsatt stark tillväxt, trots rådande osäkerhet. Samtidigt prisas nu allt fler räntehöjningar in. I veckan får vi svart på vitt hur världsekonomin mår och hur centralbankerna resonerar.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Konjunktursignalerna blir viktiga i rådande marknadsläge

Efter rapportsäsongen flyttas nu fokus återigen till makrodata. Med tanke på den just nu tvetydiga bilden av konjunkturen blir veckans inköpschefsindex, både för tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, en viktig signal för konjunkturen och börsen. Överlag väntas en inbromsning och särskilt intressant blir aktivitetsdatan från Kina efter återöppningen i december.

Onsdag & fredag

Fortsatt hökaktig kommunikation från ECB trots fallande inflation

I veckan presenteras inflationssiffror för Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. För eurozonen väntas inflationstakten ha bromsat in till 8,2 procent i februari jämfört med 8,6 procent i januari. Som vi sagt tidigare måste trenden fortsätta ned. Vi får även ta del av ECBs protokoll från det senaste räntebeslutet, där vi väntar oss fortsatt mycket åtstramande signaler.

Tisdag & torsdag

Svenska konsumenter mår fortsatt dåligt

Svenska hushåll pressas av ökade kostnader från elpriser, räntor och inflation. Sett till detaljhandel mår svenska konsumenter sämre än omvärlden, mycket på grund av räntekänsligheten. Detaljhandelssiffrorna presenterades för januari under morgonen där en fortsatt försvagning går att konstatera. Allt annat än svaga siffror skulle däremot förvåna.

Måndag kl. 08:00

Marknadskommentar

Rejäla ränterörelser

Konjunkturbilden har skiftat den senaste tiden där allt fler väntar sig en fortsatt stark tillväxt, trots rådande osäkerhet. Samtidigt prisas nu allt fler räntehöjningar in. I veckan får vi svart på vitt hur världsekonomin mår och hur centralbankerna resonerar.

Kraftig omprissättning av räntemarknaden

Efter starkare makrodata än väntat fortsätter marknaderna att röra sig från ett scenario av en  "mjuklandning" till "ingen landning” av den globala ekonomin. Den mer motståndskraftiga konjunkturbilden och förra veckans högre kärninflation, mätt som PCE-index, har lett till en kraftig omprissättning på räntemarknaden. Marknadens förväntningar på Fed steg till en ny högstanivå på 5,4 procent. Samtidigt har räntorna stigit över hela kurvan. Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan har stigit cirka 15 punkter sedan årsskiftet och nådde i förra veckan nivåer runt 3,97 procent. Även dollarn har återfunnit sin styrka när allt fler räntehöjningar väntas från Fed.

Viktig konjunkturdata i veckan

I veckan får vi viktiga konjunktursignaler, bland annat i form av varaktiga varor och inköpschefsindex för industri- och tjänstesektorn. Väntat är en försiktig försvagning, men ser vi fortsatt styrka kan räntor handlas upp högre. Vår bedömning är däremot att uppsidan i långa räntor börjar bli mer begränsad efter de senaste rörelserna. Samtidigt blir statistiken viktig för huruvida narrativet kring "ingen landning” av den globala ekonomin kan få ytterligare fotfäste. Det stora testet kommer nästa vecka då sysselsättning och arbetslöshet för februari publiceras. Europeisk inflationsdata och kommunikation från ECB kommer även påverka ränteutvecklingen i veckan.

Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Stämmor:

 • Fifax

Exklusive utdelning:

 • Golden Ocean (0,20 USD)

 • SBB (0:11 SEK i B-aktie)

Makrohändelser

 • SCB: detaljhandel januari kl 8.00 (M/M)
 • USA: order varaktiga varor (prel) januari kl 14.30 M/M

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Raysearch (kl 7.45)

 • Eniro (kl 8.30)

 • Kabe

 • Acrinova

 • Anoto

 • Kabe

 • Maha Energy

 • Vicore Pharma

Utl. rapporter

 • NEL (kl 7.00)

 • Avance Gas

 • Frontline

 • Jyske Bank

 • Acerinox

 • Bayer

 • HP

Övrigt

Stämmor:  

 • Isofol Medical (extra)
 • Kone
 • Rizzo

Exklusive utdelning:

 • Aros Bostad (1:88 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • SCB: PPI januari kl 8.00 (Å/Å)
 • USA: hushållens konfidensindikator februari kl 16.00
 • Sverige BNP (def) (Q/Q)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Utl. rapporter

 • Royal Unibrew

 • Sydbank

Övrigt

Stämmor:

 • Shamaran (extra)
 • Vimab (extra)

Makrohändelser

 • Kina: PMI februari kl 2.30
 • Kina: Caixin industri-PMI februari kl 2.45
 • Tyskland: detaljhandel januari kl 8.00 (M/M)
 • Silf/Swedbank: Industri-PMI februari kl 8.30
 • Tyskland: Industri-PMI (def) februari kl 9.55
 • EMU: Industri-PMI (def) februari kl 10.00
 • Tyskland: KPI (prel) februari kl 14.00 (Å/Å)
 • USA: Industri-PMI (def) februari kl 15.45
 • USA: ISM industri-PMI februari kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Utl. rapporter

 • Fortum (ca kl 8.00)

 • Subsea 7 (kl 8.00)

 • Bavarian Nordic

 • Pareto Bank

 • Dell

 • Polestar

Övrigt

Stämmor:

 • Arcane Crypto
 • Jondetech (extra)
 • Netcompany
 • Novozymes
 • Tingsvalvet (extra)

Makrohändelser

 • EMU: arbetslöshet januari kl 11.00
 • EMU: KPI (prel) februari kl 11.00 (Å/Å)
 • Kina; Caixin service-PMI februari
 • Protokoll från senaste ECB-mötet
   

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Utl. rapporter

 • Lufthansa

Övrigt

Stämmor:  

 • CTEK (extra)
 • Loyal Solutions (extra)
 • Ovzon (extra)

Exklusive utdelning:

 • Novozymes (6:00 DKK)

Makrohändelser

 • Kina: Caixin tjänste-PMI februari kl 2.45
 • Silf/Swedbank: tjänste-PMI februari kl 8.30
 • Tyskland: tjänste-PMI (def) februari kl 9.55
 • EMU: tjänste-PMI (def) februari kl 10.00
 • EMU: PPI januari kl 11.00 (Å/Å)
 • USA: tjänste-PMI (def) februari kl 15.45
 • USA: ISM tjänste-PMI februari kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.