Veckoanalysen 6–10 mars
Fokus åter på Fed

Efter att vi nu i all väsentlighet är klara med rapportsäsongen återgår fokus från bolagen till makroekonomin. Som varit fallet det senaste året är det framför allt Feds kamp mot den höga inflationstakten som styr såväl aktie- som räntemarknaden.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Amerikansk arbetsmarknad fångar allas blickar

I förra månadens mätning väntades antalet nya anställningar utanför jordbrukssektorn landa under den symboliskt viktiga nivån om 200 000 jobb. Istället kom siffran in på 517 000, vilket chockade marknaden och helt ändrade marknadsprissättningen av styrräntor världen över. Ny statistik släpps på fredag.

Fredag 14:30

Powell talar i senaten och Fed släpper Beige Book

Veckan blir även viktig för den amerikanska centralbanken Fed. Dels vittnar ordförande Powell inför senaten på tisdag och onsdag, och dels släpper Fed sin Beige Book på onsdag. Vi väntar oss en fortsatt hökaktig ton, men motsatsen skulle vara positivt för aktiemarknaden.  

Tisdag, onsdag

Hur handlar den just nu extrema räntemarknaden?

Såväl arbetsmarknadsstatistiken som Feds kommunikation har en stor effekt på räntemarknaden. Vi är nu i ett läge där räntekurvan är extremt inverterad, där räntan på korta obligationer är betydligt högre än på långa. Räntemarknaden handlar volatilt och är fortsatt högintressant. Lägre räntenivåer är önskvärt ur ett marknadsperspektiv.

Tisdag

Marknadskommentar

Fokus åter på Fed

Efter att vi nu i all väsentlighet är klara med rapportsäsongen återgår fokus från bolagen till makroekonomin. Som varit fallet det senaste året är det framför allt Feds kamp mot den höga inflationstakten som styr såväl aktie- som räntemarknaden.

Ännu en rapportsäsong är bakom oss

Rapportsäsongen är nu i all väsentlighet avslutad, och har skickat mixade signaler. Än så länge så upplever bolagen inte att vi befinner oss i någon recessionsmiljö. De personalnedskärningar som har skett har överlag varit relativt små, trots att de får stor medial uppmärksamhet, och arbetslösheten är fortfarande väldigt låg i såväl Sverige som EU och USA. Däremot börjar marginalerna pressas när företagens förmåga att höja priser blir allt mer begränsad. Vi gör bedömningen att många företag kommer stöta på utmaningar under året, och att marknaden riskerar att handla volatilt som ett resultat av detta. Mycket av detta har dock redan prisats in, och vi ser fortfarande relativt goda möjligheter på aktiemarknaden.

Räntemarknaden i ett ovanligt läge

Räntemarknaden är just nu inverterad, vilket innebär att korta obligationer har högre avkastning än långa. Detta har historiskt varit en säker indikator på att vi rör oss mot en recession. Däremot råder det oklarheter om hur lång tid det dröjer till denna recession, hur djup och långvarig den blir, och i viss mån även hur den ska definieras. Ett vanligt sätt att se på det är att en recession utgörs av minst två efterföljande kvartal med negativ tillväxt. Detta är förstås inget positivt, men behöver heller inte vara någon katastrof. Vi gör bedömningen att ekonomin kommer sakta in under året och att en mjuklandning är mer sannolikt än en hårdlandning.

Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Stämmor: Hilbert (extra), Quiapeg Pharma (extra), Rolling Optics (extra), Simris Alg (extra)

Makrohändelser

 • USA: industriorder januari kl 16.00 (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Traton

Utl. rapporter

 • Zalando (kl 7.00)
 • Schaeffler
 • GEA

Övrigt

 • Stämmor: Raytelligence (extra), Örsted
 • Kapitalmarknadsdag: TGS
 • Exklusive utdelning: Autoliv (0:66 USD)

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorder januari kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Clas Ohlson (kl 7.00)

Utl. rapporter

 • Continental

Övrigt

 • Stämmor: Abliva (extra), Audientes (extra), Demant, Opticept (ändrat datum från 25 maj), Samtrygg, Tendo (extra), Westpay (extra)
 • Exklusive utdelning: Örsted (13:50 DKK)

Makrohändelser

 • Tyskland: detaljhandel januari kl 8.00 (Å/Å)
 • Tyskland: industriproduktion januari kl 8.00 (M/M)
 • EMU: BNP (est) 4 kv kl 11.00 (Å/Å)
 • USA: JOLTS lediga platser januari kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Systemair (kl 8.00)

Övrigt

 • Stämmor: Norske Skog (extra) (kl 13.00), Qleanair (extra), TBD30, VEF, Wärtsilä, Zazz Energy (extra)
 • Exklusive utdelning: K2A (5:00 SEK)

Makrohändelser

 • SCB: industriproduktion januari kl 8.00 (M/M)
 • SCB: industriorder januari kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Sectra (kl 8.15)
 • Svolder

Övrigt

 • Stämmor: Amhult 2, C Security (extra), Frisq (ändrat datum)
 • Exklusive utdelning: Africa Oil (0:025 USD), Lundin Gold (0:10 USD), Wärtsilä (0:13 EUR)

Makrohändelser

 • Storbritannien: BNP januari kl 8.00  (M/M)
 • Tyskland: KPI (def) februari kl 8.00 (Y/Y)
 • USA: Non-farm payrolls februari kl 14.30
 • USA: Arbetslöshet februari

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.