Veckoanalysen 13–17 mars
Oro för bankrusning

Trots att mycket spännande data presenterades under veckan så skedde en sak som är ovanligare och viktigare att förstå än allt annat, nämligen oron för bankrusning som drabbade marknaden i torsdags. Vi tar er igenom det viktigaste.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Inflationssiffror blir veckans viktigaste datapunkt

Det som mer än något annat styr marknadsutvecklingen just nu är och förblir inflationen. För amerikansk del väntas kärninflationen falla, medan den väntas ligga kvar på samma nivå som föregående månad i Sverige och stiga i Eurozonen.

Tisdag, onsdag, fredag

Nytt räntebesked från ECB

Centralbankerna höjer räntan för att bekämpa inflationen, och på torsdag är det ECBs tur. För varje dag som går ändras förväntningarna på centralbankerna, men på torsdag är det absolut mest sannolika att ECB höjer räntan med 50 punkter. 

Torsdag

En banks problem fick hela sektorn på fall

Efter att Silicon Valley Bank i torsdags rapporterade att en större minskning än väntat i insatt kapital tvingat dem att sälja statsobligationer till en förlust om nästan 2 miljarder dollar sattes marknaden i gungning, och värst drabbade var de mindre amerikanska bankerna. Under veckan kommer marknadens fokus fortsatt vara på den krisande banken och dess följdeffekter.

Marknadskommentar

Oro för bankrusning

Trots att mycket spännande data presenterades under veckan så skedde en sak som är ovanligare och viktigare att förstå än allt annat, nämligen oron för bankrusning som drabbade marknaden i torsdags. Vi tar er igenom det viktigaste.

SVB Financial Group i fritt fall

SVB Financial Group, moderbolag till Silicon Valley Bank, föll i torsdags med 60 procent efter att de annonserat att de vill ta in nytt kapital. Detta då en kraftigare minskning än väntat i insatt kapital gjort att de behövt sälja statsobligationer och därmed realisera en förlust om nästan 2 miljarder dollar. Det här gjorde i sin tur att många riskkapitalbolag och inkubatorer, vars portföljbolag hör till bankens primära målgrupp, rekommenderade sina portföljbolag att flytta sina insättningar, och oron för bankrusning var ett faktum. 

Det här spred sig även till andra banker, såväl i USA som i resten av världen. Ett amerikansk bankindex föll under torsdagen med nästan 8 procent som ett resultat av detta. Viktigt att peka ut är dock att även om spridningen i aktiekursfall var näst intill omedelbar så är den realekonomiska spridningen inte alls lika självklar. Även om SVB vore en stor bank med svenska mått mätt så är det en liten bank i USA, och små banker har en helt annat struktur än stora som gör dem mer sårbara för denna typ av händelse. Vi bedömer risken för allvarliga spridningseffekter som liten. 

Effekterna var tydliga även på såväl ränte- som valutamarknaden. Den amerikanska dollarn steg som ett resultat av oron. Under fredagen presenterades sedan amerikansk arbetsmarknadsdata, och för första gången på länge så ansågs den starka arbetsmarknaden vara något positivt, då oron för att konjunkturen tvärt ska vända snabbt mildrades. 

Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Stämmor:

 • Carlsberg, Freemelt (extra)
 • Nilar (extra)
 • Polarcool (extra)

Exklusive utdelning:

 • Carlsberg (27:00 DKK)

Tisdag

Utl. rapporter

 • Volkswagen

Övrigt

Stämmor:

 • AIK Fotboll
 • Astralis, Nelly (extra)
 • QT Group

Exklusive utdelning:

 • Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie)

Kapitalmarknadsdag Stockmann

Makrohändelser

 • Storbritannien: arbetslöshet januari kl 8.00
 • USA: KPI februari kl 13.30
   

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Arion Banki

Utl. rapporter

 • Global Fashion Group
 • Inditex

Övrigt

Stämmor:

 • Arion Banki
 • Conferize
 • GN Store Nord
 • Titanium

Makrohändelser

 • SCB: KPI februari kl 8.00 (Å/Å)
 • EMU: industriproduktion januari kl 11.00 (Å/Å)
 • USA: detaljhandel februari kl 13.30 (Å/Å)
 • USA: PPI februari kl 13.30 (Å/Å)
 • USA: NAHB husmarknadsindex mars kl 15.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Utl. rapporter

 • Fedex

Övrigt

Stämmor: 

 • Danske Bank
 • DSV
 • Immunovia (extra)
 • Kojamo
 • Merus Power
 • Movebybike (extra)
 • Pandora
 • SAS
 • Stayble (extra)
 • Stora Enso
 • YIT

Kapitalmarknadsdag:

 • Afry kl 9.00-12.00

Exklusive utdelning:

 • Arion Banki (8:50 ISK)
 • Orion (1:60 EUR)

Makrohändelser

 • USA: Philadelphia Fed manufacturing Index mars kl 13.30
 • ECB: räntebesked kl 14.15

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

Stämmor:

 • Cavotec (extra)
 • Cessatech
 • Plexian (extra)
 • Uponor

Exklusive utdelning:

 • Stora Enso (0:60 EUR)
 • YIT (0:09 EUR)

Makrohändelser

 • SCB: arbetslöshet januari kl 8.00
 • EMU: KPI (def) februari kl 11.00
 • USA: industriproduktion februari kl 15.15 (M/M)
 • USA: Michiganindex (prel) mars kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.