Veckoanalysen 11–15 mars
Halvledarbolagen driver IT-sektorn

Nu har vi i all väsentlighet lämnat rapportsäsongen bakom oss, vilket innebär att vi äntrar en period när marknadens fokus kommer ligga på makroekonomiska nyheter, snarare än bolagsspecifika.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Inflationsbonanza sätter avtryck

Veckan kommer till största del att präglas av diverse inflationsstatistik. De mest intressanta inflationssiffrorna att följa blir den amerikanska, där KPI förra månaden kom in avsevärt högre än väntat, och den svenska. När vi är så nära målet blir även månadstakten intressant, då man med ett antal utfall kan se vad den uppräknade årstakten blir.

Tisdag, Torsdag

Amerikanska producentpriser ger mer detaljer

Utöver att vi får reda på hur priserna har utvecklats för konsumenterna så får vi även ta del av amerikanska producentprisindex. PPI är företagens inflationsmått, och tenderar att vara en bra ledande indikator för hur KPI kommer utvecklas framöver. Detta väntas landa på låga 1,1 procent i årstakt, vilket innebär att KPI har god potential att falla framöver

Torsdag

Stark start på börsåret 2024

Börsåret 2024 har startat starkt, och det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 ligger redan 7,4 procent upp under året mätt i dollar, och ännu mer mätt i kronor. Kortsiktigt finns det förstås en risk för en rekyl nedåt drivet av att investerare plockar hem vinst, men historiskt tenderar år som uppvisar en avkastning på över 5 procent under de första två månaderna också bjuda på en mycket god avkastning under resten av året.

Marknadskommentar

Halvledarbolagen driver IT-sektorn

Nu har vi i all väsentlighet lämnat rapportsäsongen bakom oss, vilket innebär att vi äntrar en period när marknadens fokus kommer ligga på makroekonomiska nyheter, snarare än bolagsspecifika.

Inflationsstatistiken tar vid när rapportsäsongen avslutats

Under någon månad framöver kommer det vara väldigt lugnt vad gäller förutsägbara bolagsnyheter. Istället kommer fokus ligga på hur makroekonomin utvecklas, och vi får direkt ta del av en av de viktigaste datapunkterna, nämligen inflationen. Hur amerikansk KPI utvecklas kommer bli en väldigt intressant datapunkt att ha i ryggen inför den amerikanska centralbanken Feds räntebesked nästa vecka. 

I skrivande stund väntar sig marknaden att en första räntesänkning kommer i juni, men mycket hinner förstås hinna innan dess. Det viktigaste är att vi ser en tydlig inflationstrend ned mot tvåprocentsmålet.

Halvledarbolagen håller fast vid fjolårets goda trend

En viktig del av IT-sektorn utgörs av bolagen som designar och tillverkar halvledare. I designsteget hittar vi bolag som AMD och fjolårets raket Nvidia, och i produktionssteget dominerar kontraktstillverkaren TSMC. Även holländska ASML, som tillverkar de litografimaskiner som används för att tillverka halvledarna, är en viktig del av leveranskedjan. 

Samtliga dessa bolag har nått nya rekordnivåer under inledningen av året, och de har haft en riktig rakettillväxt. Det av dessa bolag som har haft sämst utveckling under året, ASML, har vuxit med omkring 40 procent sedan årsskiftet. Under 2023 och 2024 har utvecklingen för dessa bolag, precis som många andra bolag som bidrar till att utveckla nya halvledare, främst drivits av efterfrågan av AI. Halvledare behövs dock inom all form av avancerad produktion, och kommer således vara en mycket viktig industri under en lång tid framöver. Efterfrågan av halvledare lär bara växa framöver, vilket bidrar till vår positiva syn på IT-sektorn. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Utl. rapporter

 • Oracle

Makrohändelser

 • Japan: BNP Q4 (Q/Q) kl 0.50
 • Danmark: inflation feb (Y/Y) kl 8.00
 • Norge: inflation feb (Y/Y) kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Svolder

Makrohändelser

 • Tyskland: inflation feb (Y/Y) kl 8.00
 • UK: arbetslöshet jan kl 8.00
 • USA: inflation feb (Y/Y) kl 13.30
 • USA: kärninflation feb (Y/Y) kl 13.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Utl. rapporter

 • Köbenhavns LH
 • Inditex
 • Zalando

Övrigt

 • Stämmor: Novonesis, Tietoevry
 • Kapitalmarknadsdag: ELUX PRO

Makrohändelser

 • UK: BNP jan (M/M) kl 8.00
 • UK: industriproduktion jan (M/M) kl 8.00
 • Eurozonen: industriproduktion jan (M/M) kl 11.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Rusta

Utl. rapporter

 • Roblon
 • Foxconn
 • Adobe

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Finland: inflation feb (Y/Y) kl 7.00
 • Sverige: KPI feb (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF feb (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF ex. energi feb (Y/Y) kl 8.00
 • USA: PPI feb (M/M) kl 13.30
 • USA: PPI feb (Y/Y) kl 13.30
 • USA: detaljhandel feb (M/M) kl 13.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

 • Stämmor: GN Store Nord

Makrohändelser

 • Sverige: arbetslöshet feb kl 8.00
 • Frankrike: inflation feb (Y/Y) kl 8.45
 • USA: industriproduktion (Y/Y) kl 14.15 
 • USA: Michigan sentimentindex mar (prel) kl 15.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.