Veckoanalysen 20–24 mars
Räntebesked i orons spår

Efter de senaste veckornas turbulens på marknaden som har följt Silicon Valley Banks kollaps råder det stora meningsskiljaktigheter på marknaden om räntebeskedet från Fed som hägrar i veckan. Den stora frågan blir om man fokuserar på inflationen eller den finansiella stabiliteten.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Hur kommer Fed agera i bankkollapsernas spår?

Efter de senaste veckornas oroligheter i banksystemet råder det stor ovisshet om hur Fed kommer agera framgent. Deras styrräntebesked och efterföljande presskonferens kommer ge deras syn på den finansiella stabiliteten och behovet av fortsatt åtstramning.

Onsdag

Bankerna har störtdykt de senaste veckorna

Bankerna har haft det minst sagt tufft de senaste veckorna. Än så länge ser risken för spridningseffekter liten ut, då banksektorn överlag är välkapitaliserad, men utvecklingen blir ändock viktigt att följa då detta kommer ha stor påverkan på övriga marknaden.

Stora räntefall på kort tid väcker frågor

Räntemarknaden har handlat otroligt volatilt under det senaste året, och de senaste veckorna har sannerligen inte varit något undantag. Detta får stor effekt på bolagsvärderingarna och således även på börsen. Vi bedömer att det kommer bli volatilt även framgent.

Marknadskommentar

Räntebesked i orons spår

Efter de senaste veckornas turbulens på marknaden som har följt Silicon Valley Banks kollaps råder det stora meningsskiljaktigheter på marknaden om räntebeskedet från Fed som hägrar i veckan. Den stora frågan blir om man fokuserar på inflationen eller den finansiella stabiliteten.

Bankkollapser skakar ekonomin

De senaste veckornas bankkollapser väcker frågor om den finansiella stabiliteten. Vi har dels sett amerikanska nischbanker drabbas av bankrusning, och dels sett europeiska banker som fallit kraftigt efter att Credit Suisse tydliggjort sina många problem.

Dessa händelser är endast löst kopplade. Credit Suisse har haft lönsamhetsproblem i flera år, och även om bankoron som utlöstes av SVBs kollaps såklart inte gynnade dem så ligger den oron inte till grund för deras problem.

Delade meningar kring Feds fokus

Trots att de omedelbara problemen kring såväl Credit Suisse som de amerikanska nischbankerna är hanterade så väcker dessa problem frågor om den finansiella stabiliteten. Som ett resultat av problemen som uppdagades föll förväntningarna på kommande räntehöjningar från Fed med omkring 100 punkter på en vecka, vilket är en otroligt stor rörelse. 

Marknaden är dock väldigt oense om Fed kommer bibehålla sitt singulära fokus på att hantera inflationen, eller om man kommer börja ta den finansiella stabiliteten i beaktande. Detta har lett till att vissa experter till och med förväntar sig en räntesänkning på onsdag, medan andra tror på räntehöjning. Vår bedömning är att inflationen fortsätter vara det primära fokuset, och att man höjer räntan med ytterligare 25 punkter.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Stämmor:

 • Oscar Properties (extra)
 • Swedish Stirling (extra)

Kapitalmarknadsdag: 

 • Hexpol kl 10.30-15.30
 • Electrolux kl 15.00-17.45

Exklusive utdelning:

 • Uponor (0:34 EUR)
 • YIT (0:09 EUR)

Makrohändelser

 • Tyskland: PPI februari kl 8.00 (Å/Å)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Skistar (kl 7.15)

Utl. rapporter

 • Pfeiffer Vacuum
 • Procter & Gamble

Övrigt

Stämmor:

 • Bredband2
 • Citycon
 • Dist IT (extra)
 • Fluoguide
 • Lundbeck

Kapitalmarknadsdag:

 • Meko kl 9.30-12.00
 • Ambu kl 10.00

Tokyobörsen stängd

Makrohändelser

 • Tyskland: ZEW-index mars kl 11.00
 • USA: försäljning befintliga bostäder februari kl 15.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Övrigt

Stämmor:

 • Atrium Ljungberg
 • Axfood
 • Efecte
 • Hoylu (extra)
 • Kemira
 • Leaddesk
 • Orion
 • SHB
 • Stockmann
 • Tokmanni
 • Trophy Games
 • Valmet
 • Waystream

Kapitalmarknadsdag:

 • Nobia kl 10.30

Exklusive utd.:

 • Bredband2 (0:08 SEK)
 • Lundbeck (0:58 DKK)

Makrohändelser

 • Storbritannien: KPI februari kl 8.00 (Å/Å)
 • FED: räntebesked kl 19.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Enquest

Utl. rapporter

 • ALK-Abello
 • Sparebank 1 SR-Bank

Övrigt

Stämmor:

 • ABB
 • Castellum
 • Gjensidige Forsikring
 • Hufvudstaden
 • Nordea
 • Novo Nordisk
 • Tietoevry

Exklusive utdelning:

 • Atrium Ljungberg (2:65 SEK)
 • Axfood (4:15 SEK)
 • Lundin Mining (0:09 CAD)

Makrohändelser

 • USA: Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning
 • BOE: räntebesked kl 13.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

Exklusive utdelning:

 • ABB (0:84 CHF)
 • Gjensidige Forsikring (8,25 NOK)
 • Hufvudstaden (2:70 SEK)
 • Nordea (0:80 EUR)
 • Platzer (1:15 SEK)
 • SKF (7:00 SEK)
 • Tietoevry (0:725 EUR)
 • Topdanmark (11:00 DKK + extra 42:50 DKK)
 • Vitec (0:50 SEK)

Makrohändelser

 • SCB: PPI februari kl 8.00 (Å/Å)
 • Storbritannien: detaljhandel februari kl 8.00 (M/M)
 • Tyskland: PMI (prel) mars kl 9.30
 • EMU: PMI (prel) mars kl 10.00
 • Storbritannien: PMI (prel) mars kl 10.30
 • USA: order varaktiga varor (prel) februari kl 13.30
 • USA: PMI (prel) mars kl 14.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.