Veckoanalysen 18–22 mars
Utbudsdriven inflation faller

Den delen av inflationen som orsakats av utbudsstörningar har fallit, vilket kan medföra att aktiemarknaden påverkas mindre av tillfälliga bakslag i inflationsdata.
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Hur tolkar Fed inflationsdata?

På onsdag presenterar den amerikanska centralbanken Fed sitt senaste räntebeslut. Inga förändringar av styrräntan väntas så fokus kommer ligga på deras prognoser och kommunikation. Tidigare har Fed räknat med tre sänkningar i år. Inflationen har hittills inte överraskat på nedsidan, men indikatorer talar ändå för att inflationen bör fortsätta trenda ned.

Onsdag.

Utbudsdriven inflation minskar

Den delen av inflationen som orsakats av utbudsstörningar faller, vilket kan göra aktiemarknaden mer tålig mot tillfälliga bakslag i inflationsdata. Vi tolkar detta som positivt för riskfyllda tillgångar såsom aktier och obligationer med kreditbetyg inom high yield. Vi fortsätter dock följa den utbudsdrivna inflationen.

Amerikanska konkurser sjunker!

I våra ränteportföljer har vi haft en viss övervikt av obligationer utgivna av företag med kreditbetyg som brukar benämnas ”high yield”. Flera faktorer har talat för att detta skulle vara en lämplig allokering. Ett orosmoln har dock varit konkurser som i USA varit på relativt höga nivåer. Vi kan nu konstatera att dessa fallit tillbaka. Det finns dock tecken på att konjunkturen kan mattas av, varför vi kommer fortsätta följa denna konkursdata.

 

Marknadskommentar

Utbudsdriven inflation faller

Den delen av inflationen som orsakats av utbudsstörningar har fallit, vilket kan medföra att aktiemarknaden påverkas mindre av tillfälliga bakslag i inflationsdata.

Centralbankerna följer inflationen…

Inflationen fortsätter att styra centralbanker. En intressant datapunkt får vi på onsdag i form av tyska producentpriser, vilka brukar vara en bra indikator på Eurozonens inflation. Vi kommer sedan få räntebesked från såväl den amerikanska centralbanken, Fed (onsdag), som från den brittiska centralbanken Bank of England, BoE (torsdag). Det viktiga för ränteutvecklingen är dock inte vad centralbankerna säger nu utan avgörs i slutänden av inflationstrycket. Om det fortsätter falla så kommer centralbankerna snart börja sänka sina styrräntor, vilket vi räknar med kommer ske.

…aktiemarknaden bör följa den utbudsdrivna inflationen

Fallande inflation är bra för obligationsportföljer. För mer riskfyllda tillgångar såsom aktier finns det skäl att tro att dessa främst påverkas av den del av inflationen som är utbudsdriven. Utbudsdriven inflation ställer centralbanker inför en avvägning som normalt slutar med att centralbanker höjer räntan så att tillväxten dämpas, något som är negativt för aktievärderingar. Den utbudsdrivna inflationen har trendmässigt fallit under ett antal månader (se figur på föregående sida). Detta kan medföra att aktiemarknaden blir mindre känslig för tillfälliga bakslag i inflationsutvecklingen och stödjer oss i vår relativt sett positiva syn till exponering mot tillgångar såsom aktier och obligationer som betygssatts som high yield.  

Magnificient 7 kan ha mer att ge

Sedan halvårsskiftet 2023 har en portfölj bestående av aktier från de bolag som går under namnet Magnificient 7 haft en mycket stark utveckling som överträffat övriga bolag på S&P. Under denna tid har dock earnings yield på dessa bolag stigit relativt genomsnittsbolaget på S&P, vilket innebär att de lyckats leverera en god vinstutveckling. Vissa bolag såsom Tesla har haft en uppförsbacke på börsen de senaste månaderna. Som grupp kan Magnificient 7 dock inte räknas ut än.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Boliden

Makrohändelser

 • Kina: industriproduktion jan-feb (Y/Y) kl 3.00
 • Kina: detaljhandel jan-feb (Y/Y) kl 3.00
 • Kina: arbetslöshet feb kl 3.00
 • Norge: BNP jan (M/M) kl 8.00
 • Eurozonen: inflation feb (Y/Y) kl 11.00
 • Eurozonen: kärninflation feb (Y/Y) kl 11.00
 • USA: NAHB husprisindex mar kl 15.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Utl. rapporter

 • XPeng

Övrigt

 • Stämmor: SEB

Makrohändelser

 • Japan: räntebeslut kl 4.00
 • Eurozonen: ZEW-index mar kl 11.00
 • Tyskland: ZEW-index mar kl 11.00
 • Kanada: inflation feb (Y/Y) kl 13.30
 • USA: bygglov feb (prel) (M/M) kl 13.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Skistar

Utl. rapporter

 • Next
 • Tencent
 • Micro Technology

Övrigt

 • Stämmor: Axfood, SHB
 • Kapitalmarknadsdag: Sleep Cycle
 • Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR), SEB (8:50 SEK + extra 3:00 SEK)

Makrohändelser

 • UK: inflation feb (Y/Y) kl 8.00
 • UK: kärninflation feb (Y/Y) kl 8.00
 • Tyskland: PPI feb (M/M) kl 8.00
 • USA: Fed räntebeslut kl 19.00
 • USA: Fed ekonomiska prognoser kl 19.00
 • USA: Fed presskonferens kl 19.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Utl. rapporter

 • BMW
 • Accenture
 • Signet Jewelers
 • FedEx
 • Nike

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Axfood (4:25 SEK ), SHB (6:50 SEK + extra 6:50 SEK)
 • Stämmor: Atrium Ljungberg, ABB, Essity, Munters, Nordea
 • Kapitalmarknadsdag: Mentice 

Makrohändelser

 • Japan: PMI tillverkningssektorn mar (prel) kl 1.30
 • Japan: PMI tjänstesektorn mar (prel) kl 1.30
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn mar (prel) kl 9.30
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn mar (prel) kl 9.30
 • Eurozonen: PMI tillverkning mar (prel) kl 10.00
 • Eurozonen: PMI tjänstesektorn mar (prel) kl 10.00
 • Norge: räntebeslut kl 10.00
 • UK: PMI tillverkningssektorn mar (prel) kl 10.30
 • UK: PMI tjänstesektorn mar (prel) kl 10.30
 • UK: räntebeslut kl 13.00
 • USA: PMI tillverkningssektorn mar (prel) kl 14.45
 • USA: PMI tjänstesektorn mar (prel) kl 14.45
 • USA: försäljning befintliga bostäder feb kl 15.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Atrium Ljungberg (1:75 SEK), Essity (7:75 SEK), Munters (1:30 SEK), Nordea (0:92 EUR), Vitec (0:57 SEK)

Makrohändelser

 • Japan: inflation feb (Y/Y) kl 0.30
 • UK: detaljhandel feb (M/M) kl 8.00
 • Tyskland: IFO affärsklimat mar kl 10.00
 • Kanada: detaljhandel jan (M/M) kl 13.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.