Veckoanalysen 11–14 april
Bankrapporter blir högintressanta

Nu rör vi oss med stormsteg in i rapportsäsongen för Q1 2023, och de amerikanska bankerna är i vanlig ordning tidigt ute med sina rapporter. Dessa kan bli mer intressanta än på länge givet de senaste veckornas problem för bankerna och förra veckans något svagare konjunktursignaler.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Nya inflationssiffror får stor marknadspåverkan

Inflationen fortsätter vara på allas läppar, och under veckan får vi nya siffror. Intressant blir att se om inflationen fortsätter ner i USA, vilket vi bedömer att den gör, och om Sverige kan lyckas bryta den negativa trenden med stigande kärninflation.

Onsdag, Fredag

Feds mötesanteckningar ger oss deras syn på finansiell stabilitet

Den 22:a mars höjde Fed återigen styrräntan med 25 punkter, till intervallet 4,75-5 procent. Givet oron rådde det tveksamheter om de skulle höja eller avvakta och undersöka den finansiella stabiliteten. Mötesanteckningarna ger oss deras syn. 

Onsdag

Amerikansk finanssektor öppnar rapportsäsongen

I veckan drar rapportsäsongen för Q1 igång, och först på tur står den amerikanska finanssektorn. Dessa rapporter kommer vara mer intressanta än på länge, givet den bankturbulens vi sett nyligen. Vi bedömer trots allt att de största bankerna är relativt stabila. 

Fredag

Marknadskommentar

Bankrapporter blir högintressanta

Nu rör vi oss med stormsteg in i rapportsäsongen för Q1 2023, och de amerikanska bankerna är i vanlig ordning tidigt ute med sina rapporter. Dessa kan bli mer intressanta än på länge givet de senaste veckornas problem för bankerna och förra veckans något svagare konjunktursignaler.

Otydlig amerikansk arbetsmarknad

Förra veckan bjöds vi på mycket intressant amerikansk arbetsmarknadsstatistik, som skickade något blandade signaler. Under tisdagen kom JOLTS-rapporten över antalet lediga tjänster för första gången sedan maj 2021 in under 10 miljoner, tillika 469 000 lägre än väntat. Detta bidrog till en tilltagande konjunkturoro vilket fick defensiva bolag att överprestera under veckan. Under fredagen presenterades dock annan arbetsmarknadsdata, som inte skickade lika svaga konjunktursignaler, i form av arbetslöshet och nytillsatta tjänster utanför jordbrukssektorn.

En ny rapportsäsong hägrar

Under veckan bör vi kunna få lite mer klarhet i åt vilket håll konjunkturen barkar, när rapportsäsongen drar igång. De amerikanska storbankerna är alltid tidiga att rapportera, och från deras rapporter brukar man kunna härleda det rådande konjunkturläget och utläsa vilka teman som kommer prägla rapportsäsongen. Denna gång är bankernas rapporter särskilt intressanta, givet de bankproblem som uppdagats under mars. En viktig sak att ta med sig från bankernas rapporter kommer vara deras avsättningar för kreditförluster, som kommer att kommunicera deras syn på den aggregerade betalningsförmågan i ekonomin.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Annandag påsk

Övrigt

 • Nordiska börserna, Frankfurtbörsen, Londonbörsen, Parisbörsen och Hongkongbörsen stängda

Tisdag

Övrigt

Stämmor:

 • DS Plattformen
 • Stenocare

Exklusive utdelning:

 • Solnaberg Property (2:50 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: KPI mars (Å/Å)
 • Kina: PPI mars
 • EMU: detaljhandel februari kl 11.00 (M/M)
 • USA: NFIB småföretagsindex mars kl 12.00
 • IMF: global konjunkturprognos kl 15.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Utl. rapporter

 • LVMH

Övrigt

Stämmor:

 • Appspotr
 • Astralis
 • Dometic
 • Duearity
 • Erria
 • Provide IT (extra)
 • Q-Interline
 • Toivo Group
 • UPM
 • Vestas

Kapitalmarknadsdag:

 • Lundin Gold

Makrohändelser

 • USA: KPI mars kl 14.30 (Å/Å)
 • FED: protokoll från FOMC-möte 21-22 mars kl 20.0

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • ACQ Bure

Utl. rapporter

 • Chr Hansen
 • Fast Retailing
 • Delta

Övrigt

Stämmor:

 • Aker Solutions
 • Orkla
 • Storebrand
 • Sparebank 1 SR-Bank
 • Fortum
 • Goodbye Kansas
 • ISS
 • Remedy

Exklusive utdelning:

 • Dometic (1:30 SEK)
 • Inderes (0:82 EUR)
 • Pandox (2:50 SEK)
 • Provide IT (extra 0:45 SEK)
 • UPM (0:75 SEK)

Makrohändelser

 • AF: arbetslöshet mars kl 6.00
 • Storbritannien: BNP februari kl 8.00 (M/M)
 • Storbritannien: industriproduktion februari kl 8.00(M/M)
 • Tyskland: KPI (def) mars kl 8.00 (Å/Å)
 • EMU: industriproduktion februari kl 11.00 (M/M)
 • USA: PPI mars kl 14.30 (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Atrium Ljungberg
 • Bergman & Beving

Utl. rapporter

 • JP Morgan
 • Citigroup
 • Wells Fargo
 • Blackrock

Övrigt

Stämmor:

 • Aker BP (ca kl 9.00)
 • Amnode
 • Bioretec
 • Hodl (extra)
 • Midsummer (extra)
 • Risk Intelligence

Exklusive utdelning:

 • Aker Solutions (1 NOK)
 • Fortum (0:46 EUR)
 • ISS (2:10 DKK)
 • Orkla (3,00 NOK)
 • Remedy (0:10 EUR)
 • Sparebank 1 SR-Bank (7 NOK)
 • Storebrand (3,7 NOK)

Makrohändelser

 • SCB: KPI mars kl 8.00 (Å/Å)
 • USA: detaljhandel mars kl 14.30 (M/M)
 • USA: industriproduktion mars kl 15.15 (M/M)
 • USA: Michiganindex (prel) april kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.