Veckoanalysen 8–12 januari
Börsåret 2024

Året har inlett svagt men en paus efter november och decembers starka börsuppgång är helt naturlig. I år väntas fokus fortfarande vara på ränteutvecklingen och vi bedömer att 2024 kan blir ett bra men volatilt börsår.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Marknaden bevakar oroligheterna i Mellanöstern

Oron i Mellanöstern fortsätter där fartygsattacker i Suezkanalen och explosioner i Iran har lyft oljepriset. Många fartyg undviker nu Röda havet, vilket har fått fraktpriser att stiga kraftigt. Utvecklingen är viktig att följa framöver eftersom marknaden inte vill se stigande energi- och fraktpriser för inflationsutvecklingens skull.

Potentiellt stora marknadsrörelser vid inflation

Efter den starka sysselsättningsrapporten i USA och eurozonens inflationsdata som steg jämfört med föregående månad (om än mindre än väntat) är det stort fokus på amerikansk inflation på torsdag och producentpriser på fredag. Båda utfallen har potential att påverka marknaden mycket, då räntor har stigit under inledningen av året. En fortsatt nedåtgående inflationstrend är viktig för att börsen ska kunna klättra vidare. 

 

Rapportsäsongen smygstartar med amerikanska banker

Den så viktiga rapportsäsongen börjar i USA. Först ut är  storbankerna Wells Fargo, Bank of America, CitiGroup och JPMorgan samt finansjätten BlackRock. Överlag har bankerna gynnats mycket av högre räntenivåer på grund ett ökat räntenetto, då de höjer räntorna för låntagare och samtidigt bibehåller eller ökar räntemarginalen. Vi bedömer däremot att bankernas glansdagar är över för denna cykel. 

 

Marknadskommentar

Börsåret 2024

Året har inlett svagt men en paus efter november och decembers starka börsuppgång är helt naturlig. I år väntas fokus fortfarande vara på ränteutvecklingen och vi bedömer att 2024 kan blir ett bra men volatilt börsår.

Naturlig rekyl efter börsuppgången

Starten på börsåret 2024 har varit den motsatta till avslutningen av 2023. Det vill säga högre räntor, svagare börser och generellt lägre riskaptit. Stockholmsbörsen hade till exempel förra veckan sin största procentuella dagliga nedgång sedan i början av juli förra året. 

I grund och botten har inget nytt skett och korrektionen har inte utlösts av någon särskild händelse, även om den geopolitiska oron i Mellanöstern och högre räntor inte bidrar positivt. Låg handelsvolym under årets första vecka gör dessutom att marknadsrörelserna oftast blir större. 

Som vi ser det har det snarare varit en normal paus efter november och decembers starka börsuppgång. Efter en stark period ökar alltid risken för kortsiktig turbulens, vinsthemtagningar och börsnedgångar varför vi ser rörelsen som naturlig.

Räntesänkningar kommer

Att marknadsräntor har stigit är däremot inte positivt för börsen och kan förklaras av att förväntningarna på när centralbankerna ska sänka styrräntorna har gått tillbaka något. Förväntansbilden av en första räntesänkning kommer justeras fram och tillbaka, vilket kommer dra med sig börser och marknadsräntor. Enligt oss är det viktiga i första hand inte vad det exakta datumet för en första sänkning är, utan snarare att nästa steg för centralbankerna är sänkningar. Det är positivt för den övergripande börstrenden. 

2024 kan blir ett bra men volatilt år 

Även om vi ser framför oss att det kommer vara volatilt under perioder, bedömer vi att den övergripande trenden i år kommer vara positiv för risktillgångar. Därför har vi en övervikt mot Nordiska aktier och Räntor i våra portföljer. 

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Börsstatistik: Clas Ohlson (försäljningssiffror för december), SAS (trafiksiffror för december)
 • Exklusive utdelning: Bilia (2:20 SEK)

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorderingång nov (M/M) kl 8.00
 • EMU: detaljhandel nov (M/M) kl 11.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Solnaberg Property (1:25 SEK)

Makrohändelser

 • Tyskland: industriproduktion nov (M/M) kl 8.00
 • EMU: arbetslöshet nov kl 11.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Dustin

Övrigt

 • Stämmor: Newbury

Makrohändelser

 • Danmark: inflation dec (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: nya industriorderingångar nov (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: detaljhandel nov (M/M) kl 8.00
 • Sverige: BNP nov (M/M) kl 8.00
 • Sverige: hushållens konsumtion nov (M/M) kl 8.00
 • Sverige: industriproduktion nov (M/M) kl 8.00
 • Norge: inflation dec (Y/Y) kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Makrohändelser

 • USA: kärninflation dec (Y/Y) kl 14.30
 • USA: inflation dec (Y/Y) kl 14.30
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Utl. rapporter

 • Bank of America Corp
 • BlackRock
 • Citigroup Inc
 • Delta Air Lines
 • JPMorgan
 • UnitedHealth
 • Wells Fargo & Co
 • Fast Retailing

Makrohändelser

 • Kina: inflation dec (Y/Y) kl 2.30
 • Kina: PPI dec (Y/Y) kl 2.30
 • UK: BNP nov (M/M) kl 8.00
 • UK: industriproduktion nov (M/M) kl 8.00
 • Frankrike: inflation dec (Y/Y) (def) kl 8.45
 • Spanien: inflation dec (Y/Y) (def) kl 9.00
 • USA: PPI dec (M/M) kl 14.30
 • USA: kärn-PPI dec (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.