Veckoanalysen 27 - 31 maj
Börsuppgången fortsätter att breddas

Nvidia avslutar rapportsäsongen på ett imponerande vis. Vi konstaterar att Magnificent 7 gör större vinster än hela den japanska marknaden men ser samtidigt att börsuppgången breddats. Det är en viktig signal som gör att vi förblir positiva till börsen.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Kan PCE-inflationen dämpa ränteoron?

Efter en lyckad rapportsäsong skiftar fokus nu återigen till inflations- och ränteutveckling. Förra veckans styrka i inköpschefsindex gör marknaden nervös att inflationsnedgången i USA förblir långsam. Förväntade räntesänkningar från Fed har nu skjutits framåt ytterligare. I veckan presenteras Feds favoritmått PCE-inflationen som kommer ge marknaden mer information kring inflationsnedgången i USA.

Fredag

Går även ECB före Fed?

ECB har i princip signalerat att det blir en räntesänkning vid nästa möte den 6:e juni. De preliminära inflationssiffrorna för maj, som offentliggörs på fredag, kommer troligen att spela en avgörande roll i beslutet. Förväntningarna pekar på en mindre ökning till 2,5 procent i årstakt från 2,4 procent i april. Detta skulle ge ECB möjlighet att agera likt Riksbanken och gå före Federal Reserve.

Fredag

KI-barometern och BNP är de svenska höjdpunkterna

Utöver några sista kvartalsrapporter utgör torsdagens konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet (KI) och BNP för Q1 veckans viktigaste händelser för svenskt vidkommande. Företagens prisplaner, som fallit rejält den senaste tiden, och hushållens inflationsförväntningar blir extra intressant att bevaka.

Marknadskommentar

Börsuppgången fortsätter att breddas

Nvidia avslutar rapportsäsongen på ett imponerande vis. Vi konstaterar att Magnificent 7 gör större vinster än hela den japanska marknaden men ser samtidigt att börsuppgången breddats. Det är en viktig signal som gör att vi förblir positiva till börsen.

Nvidia gör det igen

Rapportsäsongen för Q1 har nått sitt slut och Nvidias rapport var den sista och kanske viktigaste pusselbiten. Bolaget lyckades återigen imponera med en omsättning som jämfört med föregående år växte med 262% mot väntade 242% och vinsten per aktie ökade med hela 461% mot väntade 376%. Samtidigt indikerar prognoserna en fortsatt hög efterfrågan och VD Jensen Huang sa bland annat att den nya industriella revolutionen har börjat. Bolaget belönades med att spräcka drömgränsen 1000 dollar per aktie, men kursen kommer inte stanna länge där eftersom det även annonserades att en aktiesplit (10:1) sker i juni.

Magnificent 7 större än Japan

Att de stora teknikjättarna är enormt lönsamma är inget nytt. Men för att förstå storheten kan vi konstatera att de sju största teknikbolagen (Mag-7) under de senaste 12 månaderna levererat högre vinster tillsammans än hela den japanska aktiemarknaden. Om dessa sju bolag vore ett land, skulle de efter USA och Kina vara den mest lönsamma aktiemarknaden i världen. Dessutom tjänar Microsoft, Apple och Alphabet alla individuellt mer på ett år än hela den italienska aktiemarknaden tillsammans. Det säger något om deras storlek och lönsamhet. Vi har sedan en tid tillbaka varit positiva till den amerikanska aktiemarknaden och framför allt IT-sektorn, och detta är bara några av anledningarna. 

Bredden i marknaden har förbättrats

Under 2023 och inledningen av 2024 var börsuppgången väldigt smal och ett fåtal bolag (teknikjättarna) drev börsen uppåt, samtidigt som resten av världsindex hade det tufft. Något vi då argumenterade var att smala börsuppgångar har historiskt oftast följts av en bredare börsuppgångar under det kommande året. Det har vi börjat se nu där allt fler sektorer och regioner noterar nya rekordnivåer. En bredare börsuppgång är en viktig signal som gör att vi förblir positiva till aktiemarknaden i stort.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 • Stämmor: EQT
 • Exklusive utdelning: Cibus (0:07 EUR)
 • Börs: USA-börserna stängda

Makrohändelser

 • Tyskland: IFO affärsklimat maj kl 10.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Q-lina
 • Maha Energy

Utl. rapporter

 • Adevinta

Övrigt

 •  

Makrohändelser

 • Tyskland: grossistpriser apr (M/M) kl 8.00
 • Sverige: handelsbalans apr kl 8.00
 • USA: S&P/CS husprisindex maj (M/M) kl 15.00
 • USA: CB konsumentförtroende maj kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Saniona

Utl. rapporter

 • HP
 • Salesforce
 • UiPath

Övrigt

 • Stämmor: Saniona

Makrohändelser

 • Japan: konsumentförtroende maj kl 7.00
 • Tyskland: GfK konsumentförtroende jun kl 8.00
 • Sverige: hushållsutlåningstillväxt apr (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: detaljhandel apr (M/M) kl 8.00
 • Tyskland: inflation maj (Y/Y) (prel) kl 14.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Lundbergs
 • Oncopeptides
 • SAS
 • Strax

Utl. rapporter

 • Costco Wholesale
 • Zscaler

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Besqab

Makrohändelser

 • Sverige: BNP Q1 (Q/Q) kl 8.00
 • Spanien: inflation maj (Y/Y) (prel) kl 9.00
 • Sverige: konsumentförtroende maj kl 9.00
 • Sverige: inflationsförväntningar maj kl 9.00
 • EMU: arbetslöshet apr kl 11.00
 • USA: BNP Q1 (Q/Q) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Lundin Gold
 • Synact Pharma

Utl. rapporter

 • Frontline

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Besqab (1:87 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Japan: arbetslöshet apr kl 1.30
 • Japan: industriproduktion apr (M/M) (prel) kl 1.50
 • Japan: detaljhandel apr (M/M) kl 1.50
 • Kina: PMI tillverkningssektorn maj kl 3.30
 • Tyskland: detaljhandel apr (M/M) kl 8.00
 • Frankrike: inflation maj (Y/Y) (prel) kl 8.45
 • EMU: inflation maj (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • EMU: kärninflation maj (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • Kanada: BNP Q1 (Q/Q) kl 14.30
 • USA: PCE-prisindex apr (Y/Y) kl 14.30
 • USA: underliggande PCE-prisindex apr (Y/Y) kl 14.30
 • USA: privata inkomster apr (M/M) kl 14.30
 • USA: privata utgifter apr (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.