Veckoanalysen 12–16 juni
Räntetoppen nära men inte nådd

Vi lämnar en ”mellanmjölksvecka” i avvaktan på inflation och räntebesked från tungviktarna. Några nordiska börser höll inledningsvis stängt och makrodata var sparsmakad. Hittills har börsen dock inte gått in i sommarlunk.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Tung inflationsvecka

Marknaden räknar med en inflationstakt (KPIF) på 6,5 procent i maj, vilket är lägre än Riksbankens prognos (7,1 procent). Inflationen – om än sjunkande - är på en besvärande hög nivå och kronan är bussvag. Det talar för fortsatt åtstramning från Riksbanken. I veckan släpps även amerikansk och europeisk inflation.

USA (tis), Sverige – se graf (ons.) och Euroområdet (fre.)

USA: Oförändrad styrränta

Senaste jobbrapporten var stark och gav tillväxt-impulser men även inflationsrisker. KPI avgör Fed:s agerande, men räntepaus och stramt budskap mest troligt. En oförändrad ränta är inprisad, men marknaden räknar med en höjning i juli. Vid mötet släpps nya prognoser och ledamöternas ränteprognoser lär höjas.

Onsdag

Euroområdet: Ny räntehöjning

ECB vill se tecken på att inflationen har toppat och än finns inte tillräckliga bevis på att den uthålligt kommer att nå 2 procent. En 25 punkters höjning i veckan är inprisad. Kommande data avgör hur många fler höjningar det blir. Marknaden ser viss sannolikhet för en till höjning i sommar, ev. ges signaler om det på tors. 

Torsdag

Marknadskommentar

Räntetoppen nära men inte nådd

Vi lämnar en ”mellanmjölksvecka” i avvaktan på inflation och räntebesked från tungviktarna. Några nordiska börser höll inledningsvis stängt och makrodata var sparsmakad. Hittills har börsen dock inte gått in i sommarlunk.

Centralbankerna i fokus

Denna vecka bjuder på räntebesked och inflationsdata från exempelvis USA och Euroområdet. När Fed och ECB:s ledamöter träffas tar de med sig en stark amerikansk jobbrapport, avtagande kostnadstryck i globalt producentled och vikande inflationsförväntningar bland europeiska hushåll.

Ledamöterna tar också med sig förra veckans överraskande höjningar från den kanadensiska och den australiensiska centralbanken om 0,25 procentenheter vardera. De oväntade höjningarna fick globala räntor att ställa upp förväntningar på flera centralbanker, vilket pressade tillväxtaktier exempelvis inom IT-sektorn.

Marknadsprissättningen visar för närvarande att Fed i veckan sitter still i båten medan ECB väntas leverera en höjning. Fed, som brukar kratta i manegen och förbereda marknaden på vad som komma skall, signalerade ”pausläge” innan de gick in i tyst period den 3:e juni. ECB, som den 8:e gick in i tyst period, antydde dock att det finns ”mer mark att täcka”.

I väntans tider

Några nordiska börser var stängda under inledningen av föregående vecka. Juni har dock inletts starkt för Stockholmsbörsen där storbolagsindexet (OMXS30) nått årshögsta. Vanligtvis brukar sommaren medföra lägre aktivitet på börsen, men hittills är det för tidigt att se någon tydlig trend åt något specifikt håll.

 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Stämmor:

 • Absolicon
 • Aino Health (extra)
 • Nordic Iron Ore
 • Northgold
 • Star Vault
 • Swemet (ändrat datum)
 • Willak (ändrat datum från 2 juni)
 • Yara

Kapitalmarknadsdag:

 • Autoliv kl 18.00-22.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Övrigt

Stämmor:

 • Arctic Blue Beverages
 • Calmark (ändrat datum)
 • Clean Industry
 • Emplicure (ändrat datum från 11 maj)
 • Eurobattery Minerals
 • Gold Town Games
 • Q-linea (ändrat datum från 23 maj)
 • Sensidose

Exklusive utdelning:

 • Yara (55,00 NOK)

Kapitalmarknadsdag:

 • Storytel kl 14.00-17.00

Makrohändelser

 • Storbritannien: arbetslöshet april kl 8.00
 • Tyskland: KPI (def) maj kl 8.00 (Å/Å)
 • Tyskland: ZEW-index juni kl 11.00
 • USA: KPI maj kl 14.30 (Å/Å)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 •  Svolder

Övrigt

Stämmor:

 • SBB
 • Abera Bioscience
 • Bibb Instruments
 • Enviro
 • G5 Entertainment
 • Gränges
 • Miris
 • Norse Impact
 • Real Heart
 • Safe Lane Gaming,

Exkl. Utd.:

 • Sdiptech (2:00 SEK i pref. aktie)

Kapitalmarknadsdag:

 • Alimak kl 15.00-18.00

Makrohändelser

 • SCB: KPI maj kl 8.00 (Å/Å)
 • EMU: industriproduktion april kl 11.00 (M/M)
 • USA: PPI maj kl 14.30 (M/M)
 • FED: räntebesked och nya prognoser kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Utl. rapporter

 • Asos

Övrigt

Stämmor:

 • Africa Resources
 • Anima
 • Astor (extra)
 • Aventura
 • Eatgood
 • Incoax
 • Movebybike
 • Nattaro Labs (ändrat datum)
 • Quartiers Properties
 • Quiapeg Pharma
 • Skogsfond Baltikum
 • Spectrum One
 • Vimab

Exkl. Utd.:

 • Frontline (USD 0.70)
 • G5 Entertainment (8:00 SEK)
 • Gränges (2:50 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: industriproduktion maj kl 4.00
 • Kina: detaljhandel maj kl 4.00 (Å/Å)
 • USA: detaljhandel maj kl 14.30
 • USA: Philadelphia Fed industriindex juni kl 14.30
 • USA: industriproduktion maj kl 15.15 (M/M)
 • ECB: räntebesked kl 14.15

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

Stämmor:

 • Agtira
 • Alelion
 • Angler Gaming
 • Axichem
 • Evolution (extra)
 • LL Lucky Games
 • Omnicar
 • Rightbridge Ventures
 • Spiffbet (ändrat datum från 17 maj)
 • Swedish Stirling (ändrat datum)
 • Taurus (extra)
 • Zesec

Makrohändelser

 • EMU: KPI (def) maj kl 11.00 (Å/Å)
 • USA: Michiganindex (prel) juni kl 16.00
 • BOJ: räntebesked kl 5.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.